• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

God die onuitsprekelijk is, wiens wegen barmhartigheid zijn en waarheid, wiens wil almacht is en wiens wijsheid van grens tot grens alles bereikt en in liefde ordent, van alle eeuwigheid het treurig bederf voorziende, hetwelk uit Adams overtreding over geheel het mensdom komen zou, en in een verborgenheid van de eeuwen her verborgen besloten hebbende het eerste werk Zijner goedheid door nog diepere verborgenheid in de vleeswording van het Woord te volmaken, opdat de mens, als hij door bedrog van de ongerechtigheid van den duivel tot schuld gevoerd werd, niet tegen Zijn barmhartige bedoeling aan mocht vergaan, maar hetgeen in de eerste Adam kwam te vallen in de tweede tot hoger geluk zou worden opgericht; heeft van den beginne, en vóór de aanvang van de eeuwen, Zijn Eniggeboren Zoon een moeder gekozen en toebereid, uit welke Deze het vlees aannemen en in de zalige volheid van de tijden geboren worden zou, en Hij heeft haar boven alle schepselen aan Zijn liefde deelachtig gemaakt in zulk een mate, dat Hij aan haar een enige toegenegenheid gewijd en een enig welbehagen gevonden heeft. Haar heeft Hij derhalve ver boven alle engelen en heiligen uit den schat van Zijn goddelijke voorraad met alle hemelse genadegunsten derwijze wonderbaar begiftigd, dat zij vrij van alle hoegenaamde zondesmet, en in gans haar wezen schoon en volmaakt, een volledige onschuld en heiligheid ronddroeg zoals behalve in God er geen is, en behalve door God geen gedacht worden kan.

En het was immers ook wel alleszins gepast dat met de glansen van de volkomenste heiligheid gesierd was en immer schitterde, alsook dat van alle zondesmet, die van de erfschuld niet uitgezonderd, vrij was, en dat de hoogste zege over het oude serpent behaalde - die hoogwaardige Moeder, aan welke God de Vader besloten heeft Zijn enige Zoon, die Hij uit eigen schoot aan Hem zelve gelijk geteeld heeft en die Hij daarom als Zichzelf bemint, in dier voege te geven dat deze één en dezelfde zowel van nature Zoon van de Maagd als Zoon van de goddelijke Vaders zij; zij, welke de Zoon zelf heeft uitgekozen om haar waarachtig Zijn Moeder te maken en van welke de Heilige Geest gewild, en het zó ook gewrocht heeft, dat degene ontvangen en geboren werd, van welken Hij zelf voortkomt. Et quidem decebat omnino, ut perfectissimae sanctitatis splendoribus semper ornata fulgeret, ac vel ab ipsa originalis culpae labe plane immunis amplissimum de antiquo sepente triumphum referret tam venerabilis mater, cui Deus Pater unicum Filius suum, quem de corde suo aequalem sibi genitum tamquam seipsum diligit, ita dare disposuit, ut naturaliter esset unus idemque communis Dei Patris et Virginis Filius, et quam ipse Filius, Filius substantialiter facere sibi matrem elegit, et de qua Spiritus Sanctus voluit et operatus est, ut conciperetur et nasceretur ille, de quo ipse procedit.

Document

Naam: INEFFABILIS DEUS
Dogmaverklaring van Maria, Onbevlekt Ontvangen
Soort: Z. Paus Pius IX - Dogmatische Bul
Auteur: Z. Paus Pius IX
Datum: 8 december 1854
Copyrights: © Ecclesia Docens - Uitg. Gooi en Sticht , Hilversum
Bewerkt: 10 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test