• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Bovendien wist hij, bij de vereiste, door hem zeer scherp gestelde, onderscheiding van rede en geloof, ze toch vriendschappelijk te doen samengaan. Hierdoor liet hij elk van die beiden in haar recht en waarde, zodat enerzijds de rede op Thomas' vleugelen tot de hoogste voor de mens bereikbare hoogte gedragen, welhaast niet hoger meer kan stijgen; en anderzijds het geloof moeilijk méér of sterker steun van de rede kan verwachten, dan het door Thomas reeds verwierf. Paus Leo XIII, Apostolische Brief, Uitnodiging aan de leden van de SociĆ«teit van Jezus om de leer van St. Thomas te volgen, Gravissime Nos (30 dec 1892). 33-34
Maar van hoger waarde nog zijn de unieke lofprijzingen en wijdse aanbevelingen, waarmede onze voorgangers de wijsheid van Thomas van Aquino hebben overladen. Clemens VI Paus Clemens VI, Bul, In ordine (6 feb 1344). Bullarium Ordinis Praedicatorum. Romae 1729-1740. t. II. p. 226. toch, Nicolaus V Paus Nicolaas V, Breve, Cum et plantare. . Rom. edit. Taur. t. VII. (1862) p. 564., Benedictus XIII Paus Benedictus XIII, Bul, Pretiosus en anderen getuigen, dat door zijn bewonderenswaardige leer geheel de Kerk wordt verlicht; de H. Pius V H. Paus Pius V, Bul, Mirabilis Deus (11 apr 1567) voorts erkent, dat door diezelfde leer de ketterijen worden beschaamd, ontmaskerd en als donkere nevels uiteengejaagd, en dat geheel de wereld door haar iedere dag aan onheilbrengende dwalingen ontkomt. Anderen verzekerden met Clemens XII Paus Clemens XII, Bul, Verbo Dei. Bullar. Rom. edit. Taur. XXIII. (1872) p. 527., dat uit zijn geschriften een stroom van weldaden over geheel de Kerk is gevloeid, en dat wij hem even hoog moeten vereren als de grootste van de kerkleraars, Gregorius, Augustinus en Ambrosius. Nog anderen onder hen stelden de H. Thomas zonder aarzeling aan universiteiten en hogescholen tot toonbeeld en leermeester, in wiens voetspoor men veilig kan treden. Geheel bijzondere vermelding verdienen onder dit opzicht de woorden van de zalige Urbanus V, gericht tot de universiteit van Toulouse: „Het is onze wil en wij leggen het u door dit ons schrijven op, dat gij de leer van de zalige Thomas als waar en katholiek volgt en u er op toelegt, haar met alle kracht te verbreiden.” Z. Paus Urbanus V, Constitutio. 5a dat. die 31 Augusti 1368 ad Cancell. Univ. Tolos. Laudabilis Deus. Bullar. Ord. Praed. t. II, p. 259. Dat voorbeeld van Urbanus werd nagevolgd door Innocentius XII Paus Innocentius XII, Breve, Tradidit mensibus elapsis. Bullar. Ord. Praed. t. VII. P. 498 ten opzichte van de universiteit van Leuven en door Benedictus XIV Paus Benedictus XIV, Breve, Saluberrimam. Benedicti XIV Acta. t. II. Neapoli 1894. p. 110 tegenover het Dionysiaanse college te Granada. Doch deze pauselijke uitspraken over Thomas van Aquino worden alle overtroffen door de navolgende woorden van paus Innocentius VI: „Zijn leer bezit boven alle andere, met uitzondering slechts van de kerkelijke uitspraken, juistheid in het woordgebruik, soberheid in de opzet en waarheid in haar opvattingen, zodat wie zich aan haar hield, nooit van de weg van de waarheid bleek afgeweken, en wie haar bestreed, steeds de verdenking beliep in dwaling te zijn.” Paus Innocentius VI, Sermo de S. Thoma
Iets dergelijks geldt van de heilige godgeleerdheid; deze behoort zeker door velerlei eruditie gesteund en belicht te worden; maar het is volstrekt noodzakelijk, dat zij ook volgens de diepgaande scholastieke methode worde behandeld, opdat zij, waar de krachten van openbaring en rede in haar samengaan, het „onoverwonnen bolwerk des geloofs” blijve. Paus Sixtus V, Bul, Triumphantis Hierusalem (14 mrt 1588). Bullar. Rom. edit. Taur. t. VIII (1863) p. 1010

Document

Naam: AETERNI PATRIS
Ter herstel van de christelijke wijsbegeerte naar de geest van Sint-Thomas van Aquino in de katholieke scholen
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 4 augustus 1879
Copyrights: © 1941, Ecclesia Docens, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum 0128-3141
Vert.: Dr. H. Boelaars C.ss.R.
Bewerkt: 14 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test