• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De Pauselijke Academie van Sint-Thomas van Aquino
Doctor Humanitatis” (Leraar van de Mensheid) is de naam die Wij geven aan Sint-Thomas van Aquino omdat hij altijd gereed stond de waarden van alle culturen te ontvangen H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Tot de deelnemers van het 8ste Internationaal Thomistisch Congres (13 sept 1980), 2. Insegnamenti, III, 2 (1980) 609. In de culturele omstandigheden van onze tijd lijkt het zeer gepast dit onderdeel van de thomistische leer dat handelt over de mensheid klaarder uit te drukken aangezien zijn stellingen omtrent de waardigheid van de menselijke persoon en het gebruik van zijn verstand, in volledige harmonie met het geloof, Sint-Thomas maken tot een leraar van onze tijd. De mensen, bijzonder in onze tijd, zijn begaan met de vraag: wat is de mens? In het gebruik van deze naam (Doctor Humanitatis) volgen Wij de richtlijnen van het Tweede Vaticaans Concilie omtrent het gebruik van de leer van de Aquinaat zowel in de wijsgerige en theologische vorming van de priesters 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de priesteropleiding, Optatam Totius Ecclesiae (28 okt 1965), 16 als in het onderzoek naar de overeenkomst en harmonie van het geloof en de rede aan de universiteiten 2e Vaticaans Concilie, Verklaring, Over de Christelijke opvoeding, Gravissimum Educationis (28 okt 1965), 10.

In Onze recente encycliek H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Fides et Ratio
Over de verhouding van Geloof en Rede
(14 september 1998)
wensten Wij het enthousiasme in herinnering te roepen van Onze Voorganger Leo XIII die de encycliek afkondigde die begon met de woorden H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Fides et Ratio
Over de verhouding van Geloof en Rede
(14 september 1998)
: “De grote paus nam de leer van Vaticanum I over de verhouding van geloof en rede op en ontwikkelde haar verder door te laten zien dat het Wijsgerige denken een fundamentele bijdrage aan het geloof en aan de theologische wetenschap is. Na meer dan een eeuw hebben veel van de inzichten in die tekst zowel uit praktisch als uit pedagogisch oogpunt niets aan betekenis ingeboet; dat geldt op de eerste plaats voor zijn vasthouden aan de onvergelijkelijke waarde van de Wijsbegeerte van Sint Thomas. Het denken van de Doctor Angelicus opnieuw presenteren: dat scheen Paus Leo XIII de beste weg toe om weer zó om te gaan met de Wijsbegeerte dat zij harmonieert met de eisen van het geloof." H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de verhouding van Geloof en Rede, Fides et Ratio (14 sept 1998), 57. Deze daadwerkelijk gedenkwaardige Brief was getiteld “Encycliek ter herstel van de christelijke wijsbegeerte naar de geest van Sint-Thomas van Aquino in de katholieke scholen.”

Deze Leo XIII stichtte de Romeinse Academie van Sint-Thomas van Aquino opdat de aansporingen van deze brief in praktijk zouden worden gebracht Paus Leo XIII, Apostolische Brief, Aan Zijne Excellentie Kardinaal Antonio De Luca, ter oprichting van de Romeinse Academie van Sint-Thomas van Aquino, Iam Pridem (15 okt 1879). Het volgende jaar, dankbaar om het werk dat begonnen was, schreef hij aan de kardinalen-prefecten van de nieuwe Academie (Apostolische Brief, 21 november 1880). Na vijftien jaar keurde Hij de statuten goed en bepaalde Hij nieuwe regels Paus Leo XIII, Apostolische Brief, Quod iam inde (9 mei 1895). Met de Apostolische Brief H. Paus Pius X - Apostolische Brief
In praecipuis laudibus (23 januari 1904)
van 23 januari 1904, bevestigde de H. Pius X de privileges en regels van de Academie. De statuten werden gewijzigd en vervolledigd met de goedkeuring van Paus Benedictus XV (11 februari 1916) en Pius XI, die op 10 januari 1934 deze Academie samenvoegde met de Pauselijke Academie van de Katholieke Godsdienst, welke onder geheel andere omstandigheden door de Zeer Eerwaarde Heer Giovanni Fortunato Zamboni was gesticht. Het verheugd mij in herinnering te roepen Achille Rati (geb. 1882) en vooral Giovanni Battista Montini (geb. 1922) die als jonge priesters in deze Romeinse Academie van Sint-Thomas de graad van doctor in de thomistische Wijsbegeerte behaalden en nadien tot de waardigheid van het pausschap werden geroepen en de namen Pius XI en Paulus VI aannamen.

Om de wensen van Onze H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Fides et Ratio
Over de verhouding van Geloof en Rede
(14 september 1998)
daadwerkelijk te realiseren, leek het Ons passend om de statuten van de Pauselijke Academie van Sint-Thomas te vernieuwen opdat het een daadwerkelijk instrument zou zijn tot nut van de Kerk en de gehele Mensheid. In de huidige culturele omstandigheden die Wij beschreven, leek het passend, ja noodzakelijk voor deze Academie dat Zij fungeert als een centraal en international forum voor een betere en nauwkeurigere studie van de leer van Sint-Thomas opdat op deze Wijze het metafysisch realisme van de actus essendi die de gehele Wijsbegeerte en theologie van de Engelachtige Leraar doordringt, in dialoog zou kunnen treden met de vele richtingen van het huidige onderzoek en de huidige leer.

Daarom, met volle kennis en na grondig alles overwogen te hebben, en met de volledige volmacht van Ons apostolisch gezag, door de kracht van deze brief, keuren Wij in perpetuum de Statuten van de Pauselijke Academie van Sint-Thomas van Aquino goed, welke correct zijn opgesteld en opnieuw herzien, en verlenen Wij ze de kracht van de Apostolische goedkeuring.

Document

Naam: INTER MUNERA ACADEMIARUM
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Motu Proprio
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 28 januari 1999
Copyrights: © 2008, Vertaald uit het Latijn: Drs. J. Vijgen
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test