• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

MOGE DEZE 23E WERELD JONGEREN DAG BELEEFD WORDEN ALS EEN NIEUWE BOVENZAAL VAN HET LAATSTE AVONDMAAL
Afsluitende H. Mis op Racecourse Randwick, Sydney, Australië aan het einde van de 23e Wereld Jongeren Dag

De lezingen tijdens deze viering waren:
  • 1e Lezing: Handelingen van de Apostelen 1, 3-8; 2, 1-11
  • Antwoordpsalm: Psalm 102
  • 2e Lezing: 1e Brief van de H. Apostel Paulus aan de Korintiërs 12, 4-13
  • Evangelie: Evangelie van Onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 4, 16-22a
Geliefde vrienden,

“Gij zult kracht ontvangen van de Heilige Geest die over u komt” (Hand. 1, 8). We hebben deze belofte in vervulling zien gaan! Op de dag van Pinksteren, zoals we in de Eerste Lezing hoorden, zond de verrezen Heer, gezeten aan de rechterhand van de Vader, de Heilige Geest over de leerlingen die in de Bovenzaal bijeen zaten. In de kracht van die Geest gingen Petrus en de Apostelen uit over de hele aarde om het Evangelie te prediken. In iedere tijd en in elke taal blijft de Kerk over de gehele wereld de wonderen van God verkondigen en roept zij alle naties en volkeren op tot geloof, hoop en nieuw leven in Christus.

Deze dagen ben ook ik, als opvolger van Sint Petrus, gekomen naar dit prachtige land Australië. Ik ben gekomen om jullie, jongeren, te bevestigen in jullie geloof en om jullie te bemoedigen om jullie hart te openen voor de kracht van Christus’ Geest en de rijkdom van Zijn gaven. Ik bid dat deze grote bijeenkomst, die de jonge mensen “uit alle volkeren onder de hemel” Vgl. Hand. 2, 5 verenigt, een nieuwe Bovenzaal zal zijn. Moge het vuur van Gods liefde neerdalen en jullie hart vullen, je nog meer verenigen met de Heer en zijn Kerk, en jullie uitzenden, een nieuwe generatie apostelen, om de wereld bij Christus te brengen.

“Gij zult kracht ontvangen van de Heilige Geest die over u komt”. Deze woorden van de verrezen Heer hebben een speciale betekenis voor de jongeren die in deze Heilige Mis het Heilig Vormsel zullen ontvangen, zullen worden bezegeld met de gave van de Heilige Geest. Maar deze woorden zijn ook aan elk van ons gericht – aan allen die door de Geest de gave van verzoening en nieuw leven hebben ontvangen door het Doopsel, die hem hebben verwelkomd in hun hart als hun helper en gids bij het Vormsel, en die dagelijks groeien door de gaven van genade van de Heilige Eucharistie. Eigenlijk daalt de Heilige Geest in iedere Mis opnieuw neder, ingeroepen door het plechtige gebed van de Kerk, niet alleen om onze gaven van brood en wijn te veranderen in het Lichaam en Bloed van Christus, maar ook om ons leven te veranderen, om ons, door Zijn kracht, te maken tot “één lichaam, één geest in Christus”.
Maar wat is deze “kracht” van de Heilige Geest? Het is de kracht van Gods leven! Het is de kracht van dezelfde Geest die bij het begin van de schepping over de wateren zweefde en die, in de volheid der tijden, Jezus deed opstaan uit de dood. Het is de kracht die ons en onze wereld, wijst naar de komst van het Koninkrijk van God. In het Evangelie van vandaag verkondigt Jezus dat een nieuwe tijd is aangebroken, waarin de Heilige Geest over alle mensen uitgestort zal worden Vgl. Lc. 4, 21 . Hijzelf, ontvangen door de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, kwam onder ons om die Geest te brengen. Als de bron van onze nieuwe leven in Christus, is de Heilige Geest ook, in een zeer reële manier, de ziel van de Kerk, de liefde die ons bindt aan de Heer en elkaar, en het licht die onze ogen opent om overal om ons heen de wonderen van Gods genade te zien.

Hier in Australië, “dit grote Zuidland van de Heilige Geest”, hebben wij allen een onvergetelijke ervaring gehad van de aanwezigheid en de kracht van de Geest in de schoonheid van de natuur. Onze ogen zijn geopend om de wereld om ons heen te zien zoals zij echt is: “vervuld”, zoals de dichter zegt, ”van Gods grootheid“, gevuld met de glorie van zijn scheppende liefde. Ook hier, op deze bijeenkomst van jonge Christenen uit de gehele wereld, hebben we een levendige ervaring gehad van de aanwezigheid van de Geest en zijn kracht in het leven van de Kerk. We hebben de Kerk gezien zoals zij werkelijk is: het Lichaam van Christus, een liefdesgemeenschap, mensen van elke ras, natie en taal, van elke tijd en plaats omhelzend, in de eenheid geboren uit ons geloof in de verrezen Heer.

De kracht van de Geest houdt nooit op om de Kerk met leven te vullen! Door de genade van de kerkelijke Sacramenten stroomt die kracht ook diep in ons, als een ondergrondse rivier die onze geest voedt en ons nog dichter trekt naar de bron van ons echte leven, welke Christus is. Sint Ignatius van Antiochië, die aan het begin van de tweede eeuw als martelaar in Rome stierf, heeft aan ons een prachtige beschrijving nagelaten van de kracht van de Geest die in ons woont. Hij sprak van de Geest als een fontein van levend water die in ons hart opspringt en fluistert: “Kom, kom tot de Vader” Vgl. H. Ignatius van Antiochië, Brief aan de Romeinen, Epistula ad Romanos. 6, 1-9.

Deze kracht, de genade van de Geest, is echter niet iets wat we kunnen verdienen of bereiken, maar alleen als zuivere gave ontvangen. Gods liefde kan alleen zijn kracht ontketenen wanneer wij toelaten dat zij ons van binnenuit verandert. Wij moeten de Geest door de harde korst van onze onverschilligheid, onze geestelijke vermoeidheid, onze blinde overeenstemming met de geest van deze tijd laten breken. Alleen dan kunnen we de Geest onze verbeelding laten ontbranden en onze diepste verlangens doen vormen. Daarom is bidden zo belangrijk: dagelijks gebed, persoonlijk gebed in de stilte van ons hart en voor het Allerheiligst Sacrament, en het liturgisch gebed in het hart van de Kerk. Bidden is zuivere ontvankelijkheid voor Gods genade, liefde in actie, gemeenschap met de Geest die in ons woont, ons leidt, door Jezus, in de Kerk, naar onze hemelse Vader. In de kracht van zijn Geest, is Jezus altijd aanwezig in ons hart, rustig op ons wachtend om toch met Hem te zijn, zijn stem te horen, te vertoeven in zijn liefde, en de “kracht vanuit de hoge” te ontvangen, waardoor wij in staat zijn zout en licht voor onze wereld te zijn.

Bij zijn Hemelvaart zei Jezus tot zijn leerlingen: “Gij zult mijn getuigen zijn ... tot het uiteinde der aarde” (Hand. 1, 8). Laten wij hier in Australië de Heer danken voor de gave van geloof, die als een schat aan ons is overgeleverd van generatie op generatie in de gemeenschap van de Kerk. Laten wij hier in Oceanië op bijzondere wijze dank zeggen voor alle heroïsche missionarissen, toegewijde priesters en religieuzen, christelijke ouders en grootouders, leraren en catecheten die de kerk in deze landen hebben opgebouwd – getuigen zoals de zalige Maria MacKillop, de heilige Peter Chanel, de zalige Peter To Rot en zo vele anderen! De kracht van de Geest, geopenbaard in hun leven, is nog steeds aan het werk in het goede wat zij achterlieten, in de samenleving die zij hebben gevormd en die aan jullie wordt doorgegeven.

Geliefde jongeren, laat mij nu aan jullie een vraag stellen. Wat willen jullie aan de volgende generatie achterlaten? Bouwen jullie je leven op stevige fundamenten, iets bouwend dat blijvend is? Leven jullie je leven op een wijze die ruimte geeft aan de Geest te midden van een wereld die God wil vergeten, of zelfs Hem verwerpt in naam van een verkeerd opgevatte vrijheid? Hoe gebruiken jullie de gaven die aan jullie gegeven zijn, de “kracht” die de Heilige Geest zelfs nu bereid is in jullie los te maken? Welke erfenis willen jullie aan de jongeren die na jullie komen achterlaten? Welk verschil willen jullie maken?

De kracht van de Heilige Geest verlicht en troost ons niet alleen. Het wijst ons ook naar de toekomst, naar de komst van het Koninkrijk Gods. Wat een prachtig beeld van een verloste en vernieuwde mensheid in de nieuwe tijd zien we beloofd worden door het Evangelie van vandaag! Sint Lucas vertelt ons dat Jezus Christus de vervulling is van al Gods beloftes, de Messias die volledig de Heilige geest bezit om deze gave te schenken aan de gehele mensheid. De uitstorting van Christus’ Geest over de mens is een belofte van hoop en verlossing van alles wat ons neerdrukt. Het geeft de blinden dat zij kunnen zien; het maakt de verdrukten vrij en het schept eenheid in verscheidenheid Vgl. Lc. 4, 18-19 Vgl. Jes. 61, 1-2 . Deze kracht kan een nieuwe wereld scheppen; het kan “de aanschijn van de aarde vernieuwen”! Vgl. Ps. 104, 30

Bekrachtigd door de Geest, en op basis van de rijke visie van het geloof, wordt een nieuwe generatie van Christenen geroepen om te helpen een wereld te bouwen waarin Gods gave van het leven wordt verwelkomd, gerespecteerd en gekoesterd – niet verworpen, gevreesd als een bedreiging en vernietigd. Een nieuw tijdperk waarin liefde niet hebzuchtig of zelfzuchtig is, maar zuiver, trouw en werkelijk vrij, open naar anderen, met respect voor hun waardigheid, strevend naar het goede, stralend vreugde en schoonheid. Een nieuw tijdperk waarin hoop ons bevrijdt van oppervlakkigheid, apathie en het opgaan in zichzelf, welke onze ziel doden en onze relaties vergiftigen. Geliefde vrienden, de Heer vraagt jullie profeten te zijn van dit nieuwe tijdperk, boodschappers van Zijn liefde, mensen naar de Vader brengend en bouwend aan een toekomst van hoop voor alle mensen.

De wereld heeft deze vernieuwing nodig! In veel van onze samenlevingen verbreidt zich naast de materiële welvaart, een spirituele woestijn: een innerlijke leegte, een niet-genoemde vrees, een heimelijk gevoel van wanhoop. Hoe veel van onze tijdgenoten hebben gebarsten en lege regenbakken gebouwd Vgl. Jer. 2, 13 in een wanhopige zoektocht naar zingeving – de uiteindelijke zin dat alleen de liefde kan geven? Dit is de grote en bevrijdende gave die het Evangelie brengt: het openbaart onze waardigheid als mannen en vrouwen naar het beeld en de gelijkenis van God. Het openbaart de ultieme roeping van de mens, welke is het vinden van de volheid van de liefde. Het onthult de waarheid over de mens en de waarheid over het leven.

De Kerk heeft deze vernieuwing ook nodig! Zij heeft jouw geloof nodig, jouw idealisme en edelmoedigheid, zodat zij altijd jong van Geest kan zijn! Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 4 In de tweede lezing van vandaag herinnert apostel Paulus ons dat iedere christen een gave heeft ontvangen, bedoeld om het Lichaam van Christus op te bouwen. De Kerk heeft met name de gaven van de jongeren nodig, alle jongeren. Zij moet groeien in de kracht van de Geest die ook nu vreugde geeft aan je jeugd en je inspireert de Heer met vreugde te dienen. Open jullie hart voor die kracht! Ik richt dit pleidooi in het bijzonder aan degenen van jullie wie de Heer roept tot het priesterschap en het gewijde leven. Wees niet bang om “ja” te zeggen tot Jezus, om je vreugde te vinden in het doen van Zijn wil, jezelf volledig te geven in de uitoefening van heiligheid, en al je talenten te gebruiken in het dienen van de anderen!

Over enkele ogenblikken zullen we het Sacrament van het Heilig Vormsel vieren. De Heilige Geest zal over de vormelingen neerdalen; ze worden “bezegeld” met de gave van de Geest en uitgezonden om getuigen van Christus te zijn. Wat betekent het om het “zegel” van de Heilige Geest te ontvangen? Het betekent onuitwisbaar getekend worden, voor altijd veranderd, een nieuw schepsel zijn. Voor hen die deze gave hebben ontvangen, kan niets meer ooit hetzelfde zijn! “Gedoopt” zijn in de Ene Geest Vgl. 1 Kor. 12, 13 betekent in vuur en vlam staan van de liefde van God. “Gegeven te drinken” van de Geest betekent vernieuwd te worden door de schoonheid van Gods plan voor ons en voor de wereld en hierdoor een bron van geestelijke hernieuwing te worden voor anderen. “Bezegeld te zijn met de Geest” betekent niet bang zijn om op te komen voor Christus, de waarheid van het Evangelie te laten doordringen in de wijze waarop we zien, denken en handelen, wanneer we werken voor de triomf van de beschaving van de liefde.

Wanneer we bidden voor de vormelingen, laten we dan ook vragen dat de kracht van de Heilige Geest de genade van ons eigen Vormsel wil hernieuwen. Moge Hij zijn gaven overvloedig uitstoren over alle aanwezigen, over de stad Sydney, over Australië en over al zijn bewoners! Moge ieder van ons worden hernieuwd in de geest van wijsheid en inzicht, de geest van raad en sterkte, de geest van kennis en vroomheid, de geest van ontzag voor Gods aanwezigheid!

Door de liefhebbende voorspraak van Maria, Moeder van de Kerk, moge deze 23ste Wereld Jongeren Dag ervaren zijn als een nieuwe Bovenzaal, van waaruit ieder van ons, in vuur en vlam staande van de Heilige Geest, uitgaat om de Verrezen Christus te verkondigen en ieder hart tot Hem te trekken! Amen.

Document

Naam: MOGE DEZE 23E WERELD JONGEREN DAG BELEEFD WORDEN ALS EEN NIEUWE BOVENZAAL VAN HET LAATSTE AVONDMAAL
Afsluitende H. Mis op Racecourse Randwick, Sydney, Australië aan het einde van de 23e Wereld Jongeren Dag
Soort: Paus Benedictus XVI - Homilie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 20 juli 2008
Copyrights: © 2008, Libreria Editrice Vaticana
Vertaling vanuit het Engels, alineanummering en -verdeling: Redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test