• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

ROEPINGENZONDAG 2004
4e Zondag na Pasen - 2 mei 2004

Eerwaardige broeders in het ambt,
Geliefde broeders en zusters,

"Vraag daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten" (Lc. 10, 2).

Deze woorden, die Jezus tot Zijn apostelen sprak, tonen de zorg die de Goede herder altijd voor Zijn schapen heeft. Hij doet alles opdat zij "leven zouden bezitten en wel in overvloed" (Joh. 10, 10). Na Zijn Opstanding vertrouwde de Heer aan Zijn leerlingen de verantwoordelijkheid toe Zijn missie te continueren, opdat het Evangelie aan alle mensen te allen tijden verkondigd zou worden. Er zijn velen die edelmoedig hebben beantwoord en nog steeds beantwoorden aan de voortdurende invitatie van Jezus: "Volg Mij!" (Joh. 21, 22); het zijn die mannen en vrouwen die bereidwillig hun leven in volledige dienst stellen van Zijn Koninkrijk.

Ter gelegenheid van de aanstaande 41ste Roepingenzondag, traditioneel gehouden op de 4de zondag van Pasen 2 mei 2004, verenigen alle gelovigen zich in vurig gebed om roepingen tot het priesterschap, het gewijde leven en voor missionair werk. Inderdaad, onze eerste plicht is te bidden tot de "Heer van de oogst" voor hen die Hij genadevol blijft roepen voor zulk een belangrijke geestelijke dienst.

Laten wij bidden voor roepingen!

In de Apostolische brief H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Novo millennio ineunte
Een nieuw millennium
(6 januari 2001)
merkte ik op dat we heden ten dage in de wereld - ondanks de gestage ontwikkeling van de secularisatie - een diffuse nood aan spiritualiteit vaststellen, die zich grotendeels uitdrukt in een vernieuwde nood aan gebed . H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Een nieuw millennium, Novo millennio ineunte (6 jan 2001), 33 Onze eensgezinde verzoek aan de Heer is gevoegd in deze "behoefte aan gebed" opdat Hij "arbeiders stuurt om te oogsten".

Ik erken met vreugde dat in vele plaatselijke kerken gebedskringen voor roepingen worden gevormd. In de seminaries en vormingshuizen voor religieuze en missionaire instituten, worden bijeenkomsten voor dit doel gehouden. Talrijke gezinnen vormen kleine gebedskringen en helpen de jongeren om vol moed en edelmoedigheid aan de roepstem van God te beantwoorden.

Ja! De roeping om Christus alleen te dienen in Zijn Kerk is een onschatbare gave van de goddelijke goedheid, een gave om met aanhoudende en vertrouwvolle nederigheid af te smeken. De Christenen moet steeds meer open staan voor deze gave, ervoor zorgend de "tijd van barmhartigheid" wanneer "de Heer aanklopt" niet te verspillen. Vgl. Lc. 19, 44

Gebed, verenigd met offer en lijden, is van bijzondere waarde. Lijden, ondergaan in ons aardse leven als aanvulling op wat ontbreekt "aan de verdrukkingen van de Christus, ten bate van Zijn Lichaam, dat is de kerk" (Kol. 1, 24), wordt een zeer effectieve vorm van voorspraak. Vele zieken over de gehele wereld verenigen hun lijden met het Kruis van Christus, smekend om heilige roepingen. Op geestelijke wijze begeleiden zij mij ook in het Petrusambt welke God aan mij toevertrouwd heeft en offeren zo ten behoeve van het Evangelie een kostbare bijdrage, al blijft dit vaak totaal verborgen.

Laten wij bidden voor hen die geroepen zijn tot het priesterschap en het religieuze leven!

Mijn hartenwens is dat het bidden voor roepingen nog intensiever wordt; gebed is aanbidding voor het mysterie van God, en dankzegging voor de "grote dingen" die Hij tot stand heeft gebracht en onophoudelijk uitdraagt, ondanks de menselijke zwakheid. Beschouwend gebed is vervuld van verwondering en dankbaarheid voor de gave van roepingen.

De Eucharistie staat in het centrum van alle gebedsinitiatieven. Het Sacrament van het Altaar is van doorslaggevende waarde voor het ontstaan van roepingen en voor het volharden ervan. Want uit het verlossingsoffer van Christus kunnen zij die geroepen zijn de kracht putten zich onverschrokken aan de verkondiging van het Evangelie te wijden. Het is goed dat de aanbidding van het Allerheiligste Sacrament hand in hand gaat met het vieren van de Eucharistie, om zo in zekere zin het mysterie van de Heilige Mis te verlengen.

Christus te beschouwen, waarachtig en substantieel aanwezig onder de gedaanten van Brood en Wijn, kan in het hart van iemand die geroepen wordt tot het priesterschap of tot een bijzondere zending in de Kerk, hetzelfde enthousiasme oproepen, dat Petrus op de berg van de Gedaanteverandering deed uitroepen: "Heer, het is goed dat we hier zijn!" (Mt. 17, 4) Vgl. Mc. 9, 5 Vgl. Lc. 9, 33 . Dit is een bevoorrechte manier om het aangezicht van Christus te beschouwen met Maria en in de school van Maria, die op grond van haar innerlijke houding met recht "vrouw van de Eucharistie" Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, De Kerk leeft van de Eucharistie, Ecclesia de Eucharistia (17 apr 2003), 53 genoemd kan worden.

Mogen alle christelijke gemeenschappen "ware scholen van gebed" worden, waar men bidt dat het niet aan arbeiders ontbreekt in het onmetelijke veld van apostolische arbeid. Ook is het noodzakelijk dat de Kerk met voortdurende geestelijke aandacht allen begeleiden die God geroepen heeft en die "het Lam volgen waarheen het ook gaat" (Openb. 14, 4).
Ik richt mij tot de priesters, religieuzen, kluizenaren, gewijde maagden, leden van de seculiere instituten, kortom allen die de gave van de roeping hebben ontvangen en "deze schat in aarden potten" dragen (2 Kor. 4, 7). In het mystieke Lichaam van Christus is een brede variatie van geestelijkheid en charisma Vgl. 1 Kor. 12, 12 , allen bedoeld voor de heiliging van het christelijk volk. In de wederzijdse aandacht voor heiligheid die elk lid van de Kerk moet bezielen, is het noodzaak ervoor te bidden dat deze "geroepenen" trouw blijven aan hun roeping en de hoogst mogelijke vorm van evangelische volmaaktheid behalen.

Het gebed van de geroepenen.

In de postsynodale Apostolische Exhortatie H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Pastores Dabo Vobis
Ik zal u herders geven - N.a.v. de Bisschoppensynode over de priesteropleidingen
(25 maart 1992)
benadrukte ik dat een "onontkoombare eis van de herderlijke liefde voor de eigen kerk en voor haar toekomstig dienstwerk de zorg is die de priester moet hebben om iemand te vinden die hem, om zo te zeggen, zal vervangen in het priesterschap" . H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Ik zal u herders geven - N.a.v. de Bisschoppensynode over de priesteropleidingen, Pastores Dabo Vobis (25 mrt 1992), 74 Hoewel het bekend is dat God roept wie Hij wil Vgl. Mc. 3, 13 moet het niettemin de zorg van elke bedienaar van Christus zijn om met aanhoudendheid te bidden om roepingen. Niemand beter dan hij is in staat de noodzaak van een generatieve wisseling te begrijpen die edelmoedige en heilige personen waarborgen voor de verkondiging van het Evangelie en de bediening van de Sacramenten.

Precies vanuit deze verwachting is het noodzakelijker dan ooit "standvastig trouw te blijven aan de Heer en aan de persoonlijke roeping en zending" H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over het gewijde leven en zijn zending in de Kerk en de wereld, Vita Consecrata (25 mrt 1996), 63. De kracht van het getuigenis van hen die geroepen zijn en hun bekwaamheid er anderen in te betrekken en elk van hen te inspireren zijn of haar leven toe te vertrouwen aan Christus hangt af van hun eigen heiligheid. Dit is de weg om de vermindering van roepingen tot het priesterschap en het gewijde leven die de continuïteit van de vele apostolische werken, speciaal in de missielanden, te keren.

Ook is het gebed van hen die geroepen zijn - priesters en gewijde personen - van bijzondere waarde, daar het onderdeel is van het priesterlijk gebed van Christus. Door hen bidt Hij tot de Vader dat Hij hen, die in de wereld staan, maar niet van de wereld zijn, heiligt en in Zijn Liefde bewaart.

Moge de Heilige Geest de gehele Kerk tot een volk van bidders maken die hun stem omhoog heffen naar de hemelse Vader, om heilige roepingen tot het priesterschap en het gewijde leven af te smeken. Laten we bidden dat allen die gekozen en geroepen zijn door de Heer gelovige en blijde getuigen mogen zijn van het Evangelie, waaraan zij hun leven gewijd hebben.

We keren ons in vertrouwen tot U, Heer!

Zoon van God,

door de Vader gezonden naar
de mensen van alle tijden en
op elk deel van de aarde!

We roepen U aan op voorspraak van Maria,
Uw Moeder en de onze:
moge het de Kerk
niet ontbreken aan roepingen,
speciaal hen die zich op bijzondere wijze
toewijden aan Uw Koninkrijk.

Jezus, enige Redder der mensheid!

We bidden tot U voor onze
broeders en zusters die
"ja" hebben gezegd op
Uw oproep tot het priesterschap,
tot het gewijde leven en
tot het zendingswerk.

Moge hun levens dagelijks vernieuwd worden
om zo een levend Evangelie te worden.

Barmhartige en heilige Heer, zend steeds nieuwe werkers
voor de oogst van Uw Koninkrijk!

Help hen die U roept,
U in onze tijd na te volgen;
Uw gezicht te beschouwen,
mogen zij met vreugde beantwoorden
aan de wonderbare zending
die U aan hen toevertrouwd hebt
voor het welzijn van uw volk
en van alle mensen.

U die bent onze God en leeft en regeert,
met de Vader en de Heilige Geest,
tot in eeuwigheid. Amen.

Uit het Vaticaan, 23 november 2003
Paus Johannes Paulus II

Document

Naam: ROEPINGENZONDAG 2004
4e Zondag na Pasen - 2 mei 2004
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Boodschap
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 23 november 2003
Copyrights: © 2004, Stg. InterKerk, Poeldijk
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test