• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Katholieke Kerk in China, U die als kleine kudde aanwezig en werkzaam bent in de weidsheid van een immens Volk dat zijn weg gaat door de geschiedenis, wat klinken voor U de woorden van Jezus bemoedigend en uitdagend: "Wees niet bevreesd, kleine kudde; het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te schenken" (Lc. 12, 32)! "Gij zijt het zout der aarde, (...) het licht der wereld": laat daarom "uw licht stralen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken die in de hemel is" (Mt. 5, 13.14.16).

In de katholieke Kerk die in China is, stelt de universele Kerk zich aanwezig, de Kerk van Christus, die wij in de Geloofsbelijdenis belijden als een, heilig, katholiek en apostolisch, dat wil zeggen de universele gemeenschap van de leerlingen van de Heer.

Zoals u weet, wortelt de diepe eenheid die de particuliere Kerken in China onderling verbindt en hen tevens in innige gemeenschap of communio plaatst met alle andere particuliere en over de wereld verspreide Kerken, behalve in hetzelfde geloof en in het gemeenschappelijke Doopsel vooral in de Eucharistie en in het Bisschopsambt Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 26. En de eenheid van het Bisschopsambt, waarvan "de Paus van Rome, als de opvolger van Petrus, het blijvende en zichtbare beginsel en fundament is" 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 23 handhaaft zich door de eeuwen heen door middel van de apostolische successie en is tevens het fundament van de identiteit van de Kerk van alle tijden met de Kerk die door Christus gebouwd is op Petrus en op de andere Apostelen. Vgl. Congregatie voor de Geloofsleer, Brief aan de Bisschoppen van de Katholieke Kerk over enkele aspecten van de Kerk als Communio., Communionis notio (28 mei 1992), 11-14

De katholieke leer leert dat de Bisschop het zichtbare beginsel en fundament is van de eenheid in de particuliere Kerk die aan zijn herderlijke zorg werd toevertrouwd. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 23 Maar in elke particuliere Kerk moet, wil zij ten volle Kerk zijn, het hoogste gezag van de Kerk aanwezig zijn, dat wil zeggen het college van de bisschoppen samen met zijn hoofd, de Paus van Rome, en nooit zonder hem. Daarom hoort het ambt van de opvolger van Petrus "van binnenuit" Vgl. Congregatie voor de Geloofsleer, Brief aan de Bisschoppen van de Katholieke Kerk over enkele aspecten van de Kerk als Communio., Communionis notio (28 mei 1992), 13 tot het wezen van elke particuliere Kerk. Bovendien vormen de communio van alle particuliere Kerken binnen de ene katholieke Kerk en derhalve de geordende hiërarchische communio van alle Bisschoppen als opvolgers van de Apostelen met de Opvolger van Petrus, de garantie voor de eenheid in het geloof en de levenswijze van alle katholieken. Het is daarom voor de eenheid van de Kerk in de afzonderlijke naties onontbeerlijk dat iedere bisschop in communio is met de andere Bisschoppen en dat allen samen in een zichtbare en concrete communio zijn met de Paus.

In de Kerk is niemand een vreemdeling, maar allen zijn medeburgers van hetzelfde Volk, ledematen van hetzelfde Mystieke Lichaam van Christus. De band van de sacramentele gemeenschap of communio is de Eucharistie, welke wordt gegarandeerd door het ambt van de Bisschoppen en van de priesters. Vgl. Paus Benedictus XVI, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Het Sacrament van de Liefde - Over de Eucharistie, bron en hoogtepunt van het leven en de zending van de Kerk, Sacramentum Caritatis (22 feb 2007), 6. "Het geloof van de Kerk is wezenlijk eucharistisch geloof en voedt zich op bijzondere wijze aan de tafel van de Eucharistie. Het geloof en de Sacramenten zijn twee elkaar aanvullende aspecten van het kerkelijk leven. Gewekt door de verkondiging van het Woord van God, wordt het geloof gevoed en groeit het in de genadeontmoeting met de verrezen Heer die tot stand komt in de Sacramenten: "Het geloof drukt zich uit in de rite en de rite sterkt het geloof".Om deze reden bevindt het Sacrament van het altaar zich altijd in het centrum van het kerkelijk leven; "dank zij de Eucharistie wordt de Kerk steeds opnieuw geboren". Hoe levendiger in het Volk van God het eucharistisch geloof is, des te dieper is zijn deelname aan het kerkelijk leven door middel van een overtuigde aanhankelijkheid aan de zending die Christus aan zijn leerlingen heeft toevertrouwd. Daarvan getuigt de geschiedenis van de Kerk zelf. Elke grote hervorming is op de een of andere manier verbonden met de herontdekking van het geloof in de eucharistische tegenwoordigheid van de Heer temidden van zijn volk."

Heel de Kerk die in China bestaat is geroepen om deze eenheid te beleven en naar buiten toe uit te dragen in een rijkere spiritualiteit van gemeenschap (communio), die, rekening houdend met de ingewikkelde concrete situaties waarin de katholieke gemeenschap (communauteit) zich bevindt, ook moge groeien in een harmonische hiërarchische communio. Daarom zijn Herders en gelovigen geroepen om te verdedigen en te bewaren wat tot de leer en de overlevering van de Kerk behoort.

Document

Naam: AAN DE KATHOLIEKE KERK IN DE VOLKSREPUBLIEK CHINA
Soort: Paus Benedictus XVI - Brief
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 27 mei 2007
Copyrights: © 2007, Libreria Editrice Vaticana
Vertaling uit het Italiaans: Past. Chr. van Buijtenen, pr.
Bewerkt: 15 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test