• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De Kerk van God bestaat daar, waar een gemeenschap verzameld is in de Eucharistie die, rechtstreeks of middels zijn priesters, wordt voorgezeten door een bisschop die door een geldige wijding in de lijn van de apostolische successie staat en die het van de Apostelen ontvangen geloof leert in gemeenschap met de andere bisschoppen en hun Kerken. De vrucht van deze Eucharistie en van dit dienstwerk of ambt, is dat in een authentieke gemeenschap van geloof, gebed, zending, broederlijke liefde en onderlinge hupbetoon, allen worden verzameld die in het Doopsel de Geest van Christus hebben ontvangen. Deze gemeenschap is het raam waarbinnen alle kerkelijk gezag wordt uitgeoefend. Gemeenschap is het criterium voor haar uitoefening.
Elke plaatselijke Kerk heeft als haar zending om door de genade van God een plaats te zijn waar God gediend en geëerd wordt, waar het Evangelie verkondigd wordt, waar de sacramenten gevierd worden, waar de gelovigen ernaar streven de ellende in de wereld te verzachten en waar elke gelovige heil kan vinden. Zij is het licht van de wereld Vgl. Mt. 5, 14-16 , de gist Vgl. Mt. 13, 33 , de priesterlijke gemeenschap van God Vgl. 1 Pt. 2, 5.9 . De canonieke normen die haar besturen beogen deze zending te verzekeren.
Krachtens datzelfde Doopsel dat hem of haar tot een lidmaat van Christus maakte, is iedere gedoopte in overeenstemming met de gaven van de Heilige Geest geroepen om te dienen binnen de gemeenschap Vgl. 1 Kor. 12, 4-27 . Dus door het feit zelf van de gemeenschap, waardoor de ledematen in elkaars dienst staan, blijkt de plaatselijke Kerk al in haar structuur "synodaal" of "conciliair". Deze "synodaliteit" komt niet alleen tot uitdrukking in de betrekkingen van solidariteit, onderlinge steun en complementariteit die de diverse bedieningen met elkaar hebben. Zeker, het presbyterium is de raad van de bisschop Vgl. H. Ignatius van Antiochië, Brief aan de Christenen van Trallia, Epistula ad Trallianos. 3, en de deken is zijn "rechterhand" Apostolische Vader, Onderwijs van de Twaalf Apostelen, Didachè. 2, 28, 6 opdat, volgens de aanbeveling van de heilige Ignatius van Antiochië, alles in onderlinge overeenstemming gedaan wordt Vgl. H. Gregorius van Nyssa, Over de schepping van de mens, De hominis opificio. 6. Maar bij synodaliteit zijn ook alle leden van de gemeenschap betrokken, uiteraard in gehoorzaamheid aan de bisschop, die de eerste (protos) is en het hoofd (kephalos) van de plaatselijke kerk, wat een vereiste is voor kerkelijke gemeenschap. In lijn met de Oosterse en Westerse tradities, wordt de actieve deelname van de leken, zowel mannen als vrouwen, van monniken, monialen en godgewijde personen, in het bisdom en de parochie geëffectueerd in allerlei vormen van dienst en zending.
De genadegaven van de leden van de gemeenschap hebben hun oorsprong in de ene Heilige Geest en zijn gericht op het welzijn van allen. Dit feit werpt licht op zowel de vereisten als de grenzen van ieders gezag in de Kerk. Er hoort geen passiviteit of vervanging van functies te zijn, noch verwaarlozing of overheersing van iemand door een ander. Alle genadegaven en bedieningen in de Kerk voegen zich in eenheid samen onder de bediening van de bisschop die de gemeenschap dient van de plaatselijke Kerk. Allen zijn geroepen om door de Heilige Geest te worden vernieuwd in de sacramenten en daaraan in een constante bekering (metanoia) te beantwoorden, zodat hun gemeenschap in waarheid en liefde verzekerd is.

Document

Naam: KERKELIJKE COMMUNIO, CONCILIARITEIT EN GEZAG
Ecclesiologische en Canonieke gevolgtrekkingen uit de Sacramentele Natuur van de Kerk ("Ravenna Document" van de Gezamenlijke Commissie voor Theologische Dialoog tussen de Katholieke Kerk en de Orthodoxe Kerk)
Soort: Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen
Datum: 14 oktober 2007
Copyrights: © 2007, Libreria Editrice Vaticana
Vertaling uit het Engels: Past. Chr. van Buijtenen, pr.
Voor betekenis van deze tekst zie de startpagina van dit document
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test