• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Spreken wij van gezag, dan bedoelen wij de "exousia" zoals die in het Nieuwe Testament beschreven wordt. Het gezag van de Kerk komt van haar Heer en Hoofd, Jezus Christus. Het gezag dat Hij van God de Vader heeft ontvangen, heeft Christus na zijn Verrijzenis door de Heilige Geest gedeeld met de Apostelen Vgl. Joh. 20, 22 . Door de Apostelen is het doorgegeven aan de bisschoppen, hun opvolgers, en door hen aan heel de Kerk. Jezus Christus, onze Heer, oefende dit gezag uit op de verschillende manieren waardoor het Rijk van God, tot aan zijn eschatologische vervulling Vgl. 1 Kor. 15, 24-28 , zich aan de wereld openbaart: door onderricht te geven Vgl. Mt. 5, 2 Vgl. Lc. 5, 3 ; door wonderen te verrichten Vgl. Mc. 1, 20-34 Vgl. Mt. 14, 35-36 ; door onreine geesten uit te drijven Vgl. Mc. 1, 27 Vgl. Lc. 4, 35-36 ; door de vergeving van de zonden Vgl. Mc. 2, 10 Vgl. Lc. 5, 24 ; en door zijn leerlingen te leiden op de wegen van het heil Vgl. Mt. 16, 24 . In overeenstemming met de opdracht die van Christus ontvangen is, omvat de uitoefening van het aan de apostelen en later aan de bisschoppen eigen gezag, de verkondiging van en het onderricht in het Evangelie, de heiliging door de sacramenten, in het bijzonder de Eucharistie, en de herderlijk leiding aan degenen die geloven Vgl. Lc. 10, 16 .
Gezag in de Kerk komt Jezus Christus zelf toe, het ene Hoofd van de Kerk Vgl. Ef. 1, 22 Vgl. Ef. 5, 23 . Door zijn Heilige Geest deelt de Kerk als zijn Lichaam in zijn gezag Vgl. Joh. 20, 22-23 . Gezag in de Kerk heeft als doel heel de mensheid te verzamelen in Jezus Christus Vgl. Ef. 1, 10 Vgl. Joh. 11, 52 . Het gezag dat gekoppeld is aan de genade die in de wijding wordt ontvangen, is niet het privébezit van degenen die het ontvangen, noch is het iets dat door de gemeenschap wordt gedelegeerd. Veeleer is het een gave van de Heilige Geest, bestemd voor de dienst (diakonia) aan de gemeenschap en nooit daarbuiten uitgeoefend. De uitoefening ervan sluit de deelname in van heel de gemeenschap, omdat de bisschop in de Kerk is en de Kerk in de bisschop Vgl. H. Cyprianus van Carthago, Brieven, Epistolae. 66, 8.
De gezagsuitoefening zoals die in de Kerk voltrekt, in de naam van Christus en in de kracht van de Heilige Geest, moet in al haar vormen en op alle niveaus een dienst (diakonia) zijn van de liefde, zoals dat bij Christus het geval was Vgl. Mc. 10, 45 Vgl. Joh. 13, 1-16 . Het gezag waar wij het over hebben kan, omdat het de uitdrukking is van goddelijk gezag, in de Kerk niet anders bestaan dan in de liefde tussen degene die het uitoefent en degenen die eraan onderworpen zijn. Daarom is het een gezag zonder overheersing, zonder fysieke of morele dwang. Omdat het een deelname is aan de "exousia" van de gekruisigde en verheven Heer, aan wie alle macht gegeven is in de hemel en op aarde Vgl. Mt. 28, 18 , kan en moet het gehoorzaamheid eisen. Tegelijkertijd verschilt het, vanwege de Incarnatie en het Kruis, radicaal van dat van de leiders van naties en dat van de groten der aarde Vgl. Lc. 22, 25-27 . Ook al wordt dit gezag inderdaad toevertrouwd aan mensen die door zwakte en zonde dikwijls bekoord worden het te misbruiken, toch vormt, krachtens de eigen aard ervan, de evangelische vereenzelviging van gezag en dienst de fundamentele norm voor de Kerk. Voor christenen betekent heersen dienen. De uitoefening en de geestelijke werkdadigheid van kerkelijk gezag worden daarom verzekerd door vrije instemming en vrijwillige medewerking. Op persoonlijk vlak vertaald betekent dit gehoorzaamheid aan het gezag van de Kerk teneinde Christus te volgen die in liefde gehoorzaam was aan de Vader zelfs tot de dood, ja tot de dood aan het Kruis Vgl. Fil. 2, 8 .
Binnen de Kerk is het gezag gefundeerd in het Woord van God, dat aanwezig is en beleefd wordt in de gemeenschap van de leerlingen. De Schrift is het geopenbaarde Woord van God, zoals de Kerk het door de heilige Geest die in haar leeft en werkt, heeft onderscheiden in de levende Overlevering die zij van de Apostelen heeft ontvangen. In het hart van deze Overlevering staat de Eucharistie Vgl. 1 Kor. 10, 16-17 Vgl. 1 Kor. 11, 23-26 . Het gezag van de Schrift vloeit voort uit het feit dat zij het Woord van God is dat, gelezen in de Kerk en door de Kerk, het Evangelie van het heil doorgeeft. Door de Schrift spreekt Christus tot de verzamelde gemeenschap en tot het hart van iedere gelovige. Door de Heilige Geest die in haar aanwezig is, geeft de Kerk de authentieke uitleg van de Schrift, in antwoord op de noden van tijden en plaatsen. De constante gewoonte van de Concilies om in het midden van de vergadering de Evangelies op een troon te plaatsen, vormt zowel een getuigenis van de aanwezigheid van Christus in zijn Woord, dat het noodzakelijke referentiepunt is voor al haar besprekingen en besluiten, en bevestigt tegelijkertijd het gezag dat de Kerk heeft om dit Woord van God uit te leggen.
In zijn goddelijke heilseconomie wil God dat zijn Kerk een structuur heeft die op heil gericht is. Tot deze wezenlijke structuur behoort dat het geloof beleden en de Sacramenten gevierd worden in de apostolische successie. Gezag in de kerkelijke gemeenschap is aan deze wezenlijke structuur gebonden: de uitoefening ervan wordt geregeld door de canones en statuten van de Kerk. Sommige van deze regelingen mogen op verschillende manieren worden toegepast naargelang de kerkelijke gemeenschap dat in verschillende tijden en plaatsen nodig maakt, mits de essentiële structuur van de Kerk altijd wordt gerespecteerd. Daarom, juist zoals gemeenschap in de sacramenten gemeenschap veronderstelt in hetzelfde geloof Vgl. Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen, Bari Document - Gezamenlijke Commissie voor Theologische Dialoog tussen de Katholieke Kerk en de Orthodoxe Kerk, Geloof, Sacramenten en de Eenheid van de Kerk (16 juni 1987). nrs. 29-33, zo moet, willen ze in een volledige kerkelijke gemeenschap zijn met elkaar, er tussen onze Kerken sprake zijn van wederzijdse erkenning van de canonieke wetgevingen in haar legitieme verschillen.

Document

Naam: KERKELIJKE COMMUNIO, CONCILIARITEIT EN GEZAG
Ecclesiologische en Canonieke gevolgtrekkingen uit de Sacramentele Natuur van de Kerk ("Ravenna Document" van de Gezamenlijke Commissie voor Theologische Dialoog tussen de Katholieke Kerk en de Orthodoxe Kerk)
Soort: Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen
Datum: 14 oktober 2007
Copyrights: © 2007, Libreria Editrice Vaticana
Vertaling uit het Engels: Past. Chr. van Buijtenen, pr.
Voor betekenis van deze tekst zie de startpagina van dit document
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test