• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

PRO CERTO HABETOTE
Bij het begin van de 116e algemene vergadering van het Concilie met de bespreking van het schema "De missie-activiteit van de Kerk"

Aanleiding tot deze toespraak

Weest ervan overtuigd, beminde broeders, dat wij reeds dikwijls ernaar verlangd hebben, aanwezig te zijn bij de vergaderingen van het Oecumenisch Concilie, dat gij thans viert in de heilige ruimte van de Vaticaanse basiliek.

Omdat wij vast besloten hadden, minstens de een of andere van uw algemene bijeenkomsten voor te zitten, hebben wij daartoe deze dag uitgekozen, waarop gij het 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Ad Gentes Divinitus
Over de missie-activiteit van de Kerk
(7 december 1965)
in behandeling neemt. Dat wij hieraan onze voorkeur hebben gegeven, is te danken aan het bijzonder belang en het verhevene van het onderwerp, waarmee gij u nu gaat bezighouden.

Plan van het Concilie met betrekking tot de missies

Voor ons, de opvolger van Sint-Petrus, en voor u, de opvolgers van de apostelen, klinkt nu wel bijzonder gebiedend het goddelijk bevel: "Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie aan heel de schepping." (Mc. 16, 15) Van de vervulling van deze opdracht heeft steeds het heil van de wereld afgehangen en het hangt er ook nu nog van af. Naast de andere doelstellingen heeft dit heilig Concilie ook het grootse plan, nieuwe wegen te banen, nieuwe methoden te zoeken en nieuwe energieën los te slaan voor een bredere en meer doelmatige verkondiging van het Evangelie.

De verhoopte vruchten van het schema

Bij een aandachtige beschouwing van het 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Ad Gentes Divinitus
Over de missie-activiteit van de Kerk
(7 december 1965)
, dat u is uitgereikt en dat over dit onderwerp handelt, vonden wij veel, ja zeer veel prijzenswaardigs, zowel wat betreft de stof, als de kracht van de bewijzen en de opbouw van het stuk. Daarom geloven wij, dat gij gemakkelijk uw goedkeuring zult geven aan dit schema, al meent gij misschien, dat het op sommige punten dient te worden bijgewerkt en vervolmaakt. Wij hopen, dat de voorstellen, die daarin worden gedaan, de initiatieven, die daarin worden ontwikkeld, en de methoden, die daarin worden omschreven, met het oog op dit zo grote belang van de Kerk er krachtig toe mogen bijdragen om de uitbreiding van het Koninkrijk Gods op aarde intenser te bevorderen; wij hopen, dat dit alles voor het zaad van het Evangelie een rijke oogst mag doen verwachten.

Aansporing tot grotere missieijver

Wat wij in het 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Ad Gentes Divinitus
Over de missie-activiteit van de Kerk
(7 december 1965)
vooral prijzen, is de grote nadruk, waarmee er voortdurend op wordt aangedrongen, dat de Kerk in haar geheel missionair moet zijn, dat de afzonderlijke gelovigen zoveel mogelijk missionair moeten worden met het hart en met de daad. Zij, die de onuitsprekelijlce gave van het geloof bezitten en het licht genieten van de heerlijkheid van het Evangelie, en die als kinderen der Kerk een koninklijk priesterschap en een heilig volk uitmaken, moeten God altijd innige dank brengen voor deze grote genade, door aan de missionarissen de steun en de verlichting te schenken van hun gebed, hun goede werken en hun milde bijdrage. Omdat niets heilzamer is voor de mensen en niets Gods glorie meer bevordert dan een moedige inzet voor de verbreiding van het geloof, moeten zij aan het missieapostolaat, dat zo bij uitstek een verheven en zegenrijk werk is, in edele wedijver de steun schenken van hun toewijding, de hulp van hun vrijgevigheid, het offer van hun gaven. "Hij, die u zijn gaven schonk, wil, dat gij vrijgevig zijt; en Hij die u bezit gaf, beveelt u daarvan uit te delen met de woorden: 'Geeft en u zal gegeven worden.''' (Lc. 6, 38) H. Paus Leo I de Grote, Sermones. XVII, 11, P.L. 54, 181 Maar, hoe groot ook de ijver is, waarmee de akker van het Evangelie wordt bewerkt, het is alleen de dauw van Gods genade, die hem zijn heerlijke vruchtbaarheid schenkt. Daarom moet men nog vuriger bidden voor de missionarissen en dit gebed steunen door aalmoezen en goede werken:

"God, die wilt, dat alle mensen zalig worden en tot de kennis van de waarheid geraken, zend, smeken wij U, werklieden in uw oogst en geef hun de kracht om met volle vertrouwen uw woord te verkondigen, opdat uw leer zich verbreide en verheerlijkt worde, en alle volken U, de alleen ware God, mogen erkennen, en Hem die Gij gezonden hebt, Jesus Christus, uw Zoon, onze Heer." Uit de Votiefmis "voor de uitbreiding van het geloof"

Groet aan alle missionarissen en hun medewerkers

Alvorens onze korte toespraak te besluiten, richten 6 wij vol liefde onze groet tot de Vaders van het Oecumenisch Concilie, die voor het Koninkrijk van Christus werken in de missielanden. En eveneens gaan onze dank en onze geluk- en heilwensen uit naar hun priesters, naar de mannelijke en vrouwelijke missionarissen, de godsdienstleraars, alle medewerkers, en naar hen, die daadwerkelijke hulp en steun verlenen en heilzame initiatieven bevorderen.

Moge onze apostolische zegen, die wij u allen met liefde schenken, de bekrachtiging zijn van onze vurige wensen.

"Moge God, onze God, ons blijven zegenen, en mogen alle grenzen der aarde Hem vrezen." (Ps. 66, 8)

Document

Naam: PRO CERTO HABETOTE
Bij het begin van de 116e algemene vergadering van het Concilie met de bespreking van het schema "De missie-activiteit van de Kerk"
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 6 november 1964
Copyrights: © 1965, Ecclesia Docens 0714, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test