• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

PAASBOODSCHAP 2000 VOORAFGAAND AAN DE ZEGEN "URBI ET ORBI"

"Mors et vita duello conflixere mirando..."
"Dood en leven, o wonder, moeten strijden tezamen. Die stierf, Hij leeft, Hij is onze Koning" Paassequentie Victimae Paschali laudes

Vandaag staat de hele Kerk opnieuw stil, vol van verbazing, bij het lege graf. Zoals Maria Magdalena en de andere vrouwen, die kwamen om het lichaam van de Gekruisigde te balsemen met welriekende kruiden, zoals de Apostelen Petrus en Johannes die aankwamen rennen op de woorden van de vrouwen, buigt de Kerk zich voorover naar het graf waarin haar Heer was gelegd na de kruisiging.
Ik had het voorrecht om een maand geleden, als een pelgrim in het Heilige Land, te knielen voor de steen, die de plaats aangeeft waar Christus gelegen heeft.
Vandaag, op Paaszondag, maak ik mijzelf eigen de verkondiging van de hemelse roep:
"Hij is verrezen, Hij is niet hier"; (Mc. 16, 6)
Ja, leven en dood waren verstrikt in een strijd en het Leven is de blijvende overwinnaar.
Alles is opnieuw gericht op het leven, op het Eeuwige Leven.

Paus Johannes Paulus II tijdens de Paaswake in het Grote Jubeljaar 2000"Victimae paschali laudes immolent christiani..."
"Laat ons 't Lam van Pasen loven, 't Lam Gods met offers eren".

De woorden van de Paas Sequentie verwoorden op een fantastische wijze het mysterie dat vervuld werd door het Pascha van Christus. Ze verwijzen naar de kracht van de vernieuwing verkregen door de Verrijzenis.
Met de wapens van de liefde heeft God de zonde en de dood overwonnen. De Eeuwige Zoon, die zichzelf heeft ontledigd om de gehoorzame dienaar te worden door de dood op het Kruis Vgl. Fil. 2, 7-8 , heeft het kwaad tot de wortel toe bestreden door voor de weerbarstige harten het pad van terugkeer naar de Vader te kunnen openen.
Hij is de Poort van het Leven die met Pasen de poorten van de hel overwint. Hij is de Deur van de Redding, wijd geopend voor iedereen, de Deur van de goddelijke verzoening die een nieuw licht werpt op het menselijke bestaan.

De verrezen Christus toont de weg van de hoop waarlangs wij allen kunnen optrekken naar een wereld waarin rechtvaardigheid heerst en men elkaar tot hulp is, waar geen blind egoïsme van de enkeling heerst over de schreeuw van pijn van velen en daarmee hele volken onderdrukt tot diepe ellende.

  • Moge de verkondiging van het leven door de engel, bij de weggerolde steen van het graf, de hardheid van ons hart wegnemen;
  • moge het leiden tot het wegnemen van de onrechtvaardige obstakels,
  • moge het oproepen tot een vruchtbare uitwisseling tussen volkeren en culturen.
  • moge het aangezicht van de nieuwe mens, zoals deze gezien kan worden in het gezicht van Christus, de onschatbare waarde van het menselijk leven laten kennen aan iedereen;
  • moge het aanmoedigen tot een effectief antwoord op de groeiende vraag voor rechtvaardigheid en gelijke kansen op alle terreinen van het maatschappelijk leven;
  • moge het een appèl zijn op alle individuen en staten om ten volle te respecteren de essentiële en authentieke rechten die van nature aan de menselijke persoon toekomen.

Heer Jezus, onze Vrede (Ef. 2, 14), Vleesgeworden Woord tweeduizend jaar geleden, die verrezen is van de doden, die het kwade en de zonde overwonnen heeft, gun het mensengeslacht van het derde millennium een terechte en gedurige vrede.

Geef een gelukkige en goede uitkomst aan de onderhandelingen door mensen van goede wil die, ondanks de vele twijfels en moeilijkheden, een einde proberen te maken aan de zorgwekkende conflicten in Afrika, de gewapende conflicten in sommige landen van Latijns Amerika, de voortdurende spanningen die het Midden Oosten, vele delen van Azië en sommige delen van Europa teisteren.

Help de naties oude en nieuwe rivaliteiten te overwinnen door de houdingen van racisme of angst voor alles wat vreemd is af te leggen.

Mag de hele schepping ondergedompeld worden door de kracht van de Verrijzenis, vreugde om "het licht van de eeuwige Koning, die de duisternis van de wereld verpletterd heeft"Paasjubelzang 'Exultet'.

Ja, Christus is glorierijk verrezen en heeft de mens, Adam's erfgenamen van zonde en dood, een nieuwe erfenis van leven en glorie gegeven.

"Ubi est mors stimulus tuus?""O dood, waar zijn Uw strikken?" Vgl. 1 Kor. 15, 55 ,

roept de Apostel Paulus uit wanneer hij getroffen wordt door het licht van de Verrezen Christus op de weg naar Damascus. Zijn schreeuw klinkt na al deze eeuwen nog steeds als de verkondiging van het leven voor de hele mensheid. Ook wij, de mannen en vrouwen van de eenentwintigste eeuw, zijn uitgenodigd om dankbaar te zijn voor deze victorie van Christus over de dood, zoals dit geopenbaard is aan de vrouwen van Jeruzalem en de Apostelen, wanneer deze in grote haast bij het graf aankwamen.

Door de Kerk is de ervaring van deze ooggetuigen tot ons gekomen. Het is een belangrijk deel van de pelgrimsweg van degenen die gedurende dit Jaar van het Grote Jubileum, binnengaan door de Heilige Deur en weer weggaan met hernieuwde kracht om de weg van de verzoening met God en met de broeders en zusters te gaan.

Als de kern van dit Jaar van genade wens ik dat de verkondiging van Christus' volgelingen luid en duidelijk gehoord mag worden, een eenduidige verkondiging over de grenzen van de verdeeldheid heen als onderpand voor een volledige eenwording:

"Scimus Christum surrexisse a mortuis vere".

"Ja, dat Christus waarlijk is verrezen van de doden weten wij, Zegenrijke Koning, toon Uw genade met ons!"

Amen.

Na de mededeling van de kardinaal-diaken over de te ontvangen aflaat volgt de zegen Urbi et Orbi door de Paus.

Document

Naam: PAASBOODSCHAP 2000 VOORAFGAAND AAN DE ZEGEN "URBI ET ORBI"
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Urbi et Orbi
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 23 april 2000
Copyrights: © 2001 Parochie Heilig Hart van Jezus, Eindhoven
Bewerkt: 3 december 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test