• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

HET LUISTEREND GEBED - MARIAZELL (OOSTENRIJK)

Het hoogtepunt in het Evangelie van vandaag is de zin: "Zalig zij die geloofd heeft, dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is (Lc. 1, 45).

Met deze zin kijkt de evangelist vanuit het huis van Elisabeth terug naar de kamer van Nazareth, van het spreken der beide vrouwen naar het spreken van God! Het is God die het gesprek met de H. Maagd, met de mensheid, opent. Het eerste is altijd het spreken van God. "In het begin was het Woord" (Joh. 1, 1).

Daarom, dierbare priesters en kloosterlingen, moet in ons geestelijk leven het luisteren steeds het eerste zijn. Eerst moet het woord van God worden vernomen, pas dan kunnen wij antwoord geven; eerst moeten we luisteren, pas dan kunnen we gehoorzamen. Stilte en ingskeerdheid, geestelijke lezing en overweging zijn noodzakelijk voor onze weg en dienst als toehoorders en verkondigers van het Mens geworden Woord.

Maria is ons daarin voorbeeld en hulp. De Evangelies schilderen haar als de grote zwijgende, als haar die zwijgend luistert. Haar zwijgen is de schoot van het woord. Ze bewaart alles en laat het in haar hart rijpen. Zoals bij de Boodschap wordt het luisteren naar God helemaal Vanzelf tot een gesprek met God, waarin wij Hem mogen aanspreken en Hij naar ons luistert. Spreekt dus voor God uit wat u beweegt! Dankt Hem vol vreugde voor wat Hij aan u heeft gedaan en wat hij dag aan dag door u op anderen overbrengt. Legt Hem de zorg over de aan u toevertrouwde mensen voor: de kinderen en de jeugd, de gehuwden, de bejaarden en de zieken! Legt Hem de moeilijkheden en mislukkingen in uw dienst voor, al uw persoonlijke nood en lijden.
Dierbare priesters en kloosterlingen, het gebed is een onvervangbaar bestanddeel van ons ambt. Het is zo wezenlijk, dat omwille er van tairijke schijnbaar dringender zaken opzij gezet mogen en moeten worden. Ook als uw gewone dagelijkse leven in de dienst aan de mensen dikwijls overmatig bezet is met werk, mogen gepaste tijden van stilte en gebed daar niet in ontbreken. Bidden en werken moeten nooit van elkaar gescheiden worden. Als wij dagelijks ons werk voor God overdenken en het Hem aanbevelen, dan wordt het tenslotte zelf gebed.
Leert bidden! Put daarbij vooral uit de rijkdom van het Brevier en van de Eucharistieviering die uw dagelijks werk op bijzondere wijze moet begeleiden. Leert in de school van de Meester zo bidden, dat u "Leraren" van het bidden wordt en ook aan hen die aan u zijn toevertrouwd het bidden kunt leren. Als u de mensen leert bidden, dan brengt u hun geloof dat dikwijls bedolven ligt, weer tot spreken. Door het gebed brengt u hen tot God terug en geeft u aan hun leven weer houvast en zin.
Vol hoop kijk ik naar jullie, dierbare priesterkandidaten en novicen. Jullie seminaries en noviciaten moeten al plaatsen zijn van beginning, gebed en oefening in de vertrouwelijke omgang met de Heer. Ik weet, welk een nieuw verlangen jullie hebt naar echt bidden en dat jullie ook nieuwe wegen zoekt om je leven nog dieper door het gebed te laten doordringen. Tezamen met jullie willen we allemaal weer opnieuw leren bidden! Laat de psalmist van het Oud Verbond ons meetrekken, die bidt: "Dat éne vroeg ik van de Heer, dat is al mijn verlangen: dáár te zijn - in het huis van de Heer, al de dagen van mijn leven, dat ik Gods luister aanschouw, op Hem zien mag binnen Zijn tempel" (Ps. 27, 4).
Dierbare broeders en zusters! Gods woord voert ons in de stilte, tot ons zelf, naar de ontmoeting met Hem, maar het scheidt ons niet van elkaar. Het woord van God isoleert niet, maar het verbindt. In de stilte van haar gesprek met de Engel verneemt Maria, dat Elisabeth moeder wordt. Uit de stilte van dit gesprek gaat ze op weg en haast zich naar haar toe in het bergland van Judea. Maria kent Gods werk aan Elisabeth en deelt mee over Zijn werk aan haar zelf. Kostbare gebeden zijn het geschenk van die ogenblikken. "Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van Uw schoot". Zo beantwoordt Elisabeth de groet van Maria en ons dagelijks Magnificat is het antwoord van Maria aan Elisabeth.

Onthouden wij het Evangelie: God roept niet alleen, maar Hij helpt ook hen die Hij roept, om elkaar in hun roeping van ieder ogenblik te begrijpen en wederkerig te aanvaarden.

Document

Naam: HET LUISTEREND GEBED - MARIAZELL (OOSTENRIJK)
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Homilie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 13 september 1983
Copyrights: © 1983, Waarheid en Leven
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam, test