• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

SCRIPTURARUM THESAURUS
Nova-Vulgata Bibliorum Sacrorum

BISSCHOP JOANNES PAULUS DIENAAR DER DIENAREN GODS 

TER EEUWIGE GEDACHTENIS 

De schat van de schrift die de heilsboodschap bevat welke door God aan de mensen is gegeven want terecht zei de heilige Augustinus: 'uit de stad waaruit wij pelgrimeren, komen de geschriften tot ons: zij zijn het... die ons aansporen goed te leven' H. Augustinus, Enarrationes in Psalmos. XC, s. 2, 1; PL37, 1159 is door de kerk terecht altijd zeer hoog in ere gehouden en met buitengewone zorgvuldigheid bewaard. Zij heeft namelijk vanaf haar begin nooit nagelaten te zorgen, dat het christenvolk zo ruim mogelijk gebruik zou kunnen maken van de mogelijkheid het woord van God in zich op te nemen, vooral in de heilige liturgie bij de vering waarvan 'de Heilige Schrift van de hoogste betekenis is'  2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 24

Daarom heeft de Kerk in het westen boven andere vertalingen de voorkeur gegeven aan die welke gewoonlijk de vulgaat wordt genoemd en die voor het grootste deel door de voortreffelijke leraar, de heilige Hieronymus, tot stand is gebracht en 'door het gebruik van zoveel eeuwen in de Kerk is beproefd' Concilie van Trente, 4e Zitting - Decreet over de Vulgaat uitgave van de Bijbel en de manier van uitleg van de Heilige Schrift, Sessio IV - Recipitur vulgata editio Bibliae praescribiturque modus interpretandi Sacram Scripturam (8 apr 1546), 1 Een bewijs voor deze buitengewone achting is ook haar zorg op kritische wijze een tekst gereed te maken, door een uitgave namelijk, welke volgens de strengste wetenschappelijke normen is voorbereid door de monniken van de abdij van de heilige Hieronymus in de stad (Rome), welke door onze voorganger Pius XI, zaliger gedachtenis, daartoe is gesticht. Vgl. Paus Pius XI, Apostolische Constitutie, Over Bijbelinstituten, Inter praecipuas (15 juni 1933). A.A.S. XXVI, 1934, blz. 85 vv.

Terwijl het Tweede Vaticaans Concilie in onze tijd de eer bevestigde welke aan deze uitgave die de vulgaat wordt genoemd, toekomt 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 22, en ernaar streefde dat het psalterium in de getijdenliturgie gemakkelijker zou worden begrepen, heeft het bepaald, dat het werk van deze herziening dat zo voorspoedig is begonnen 'zo spoedig mogelijk moet worden voltooid; daarbij moet rekening worden gehouden met het eigen karakter van het christelijk Latijn, ... en met geheel de traditie van de Kerk'. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 9

Door dit alles werd onze voorganger Paulus VI, zaliger gedachtenis, ertoe gebracht om voordat het concilie werd beëindigd, dat wil zeggen op 29 november 1965, een bijzondere pauselijke commissie in te stellen waarvan het de taak zou zijn de opdracht van deze algemene synode uit te voeren en alle boeken van de Heilige Schrift te herzien om de Kerk de Latijnse uitgave te verschaffen welke de vooruitgang op het gebied van de Bijbelstudie vereist en vooral dos liturgie ten dienste zou staan.

Bij de uitvoering van deze herziening 'heeft men gedacht aan een uitgave waarin de tekst van de vulgaat letterlijk gehandhaafd blijft daar waar getrouw de originele tekst weergegeven wordt zoals deze volgt uit de tegenwoordige wetenschappelijke studies; zorgvuldige correcties zullen worden aangebracht op plaatsen waar van de originele tekst is afgeweken of waar deze niet juist vertaald is, waarbij gebruik gemaakt zal worden van de taal van het christelijke 'bijbellatijn'; met uiterste zorg zal er naar gestreefd worden zowel de eerbied voor de traditie als de verstandige eisen van de moderne kritiek te respecteren'. Vgl. H. Paus Paulus VI, Toespraak, Tot de kardinalen en de prelaten van de Romeinse curie (23 dec 1966), 11 Nu dan wordt de tekst welke is ontstaan uit deze herziening die voor bepaalde boeken van het Oude Testament welke de heilige Hieronymus niet had behandeld dringend was, en van 1969 tot 1977 in afzonderlijke delen werd uitgegeven, in een 'standaard' uitgave in één deel samengevat aangeboden. Deze nieuwe vulgaatuitgave zal ook van dienst kunnen zijn als uitgangspunt van vertalingen in de volkstaal die voor liturgisch en pastoraal gebruik zijn bestemd; en om de woorden van onze voorganger Paulus VI te gebruiken, 'lacht ons het idee toe, dat deze tekst dienst zal kunnen doen als vaste basis voor de Bijbelstudies ... vooral daar waar het raadplegen van gespecialiseerde bibliotheken of de verbreiding van adequate studies moeilijker is'. Vgl. H. Paus Paulus VI, Toespraak, Tot het kardinalencollege bij gelegenheid van het naderende Kerstfeest (1977) (22 dec 1977). Dagblad L'Osservatore Roman0, 23 dec. 1977 - Archief van de Kerken 33 (1978), 254

In voorbije tijden was de Kerk van mening dat de oude vulgaat-uitgave voldeed en dat zij voldoende in staat was het woord van God aan het christelijk volk mee te delen: dat zal daarom deze nieuwe vulgaat-uitgave ongetwijfeld nog beter kunnen doen. 

Derhalve verheugen wij ons het werk, dat Paulus VI vurig wenste en waarvan hij niet de voltooiing heeft kunnen zien, dat Ioannes Paulus I met ijverige gezindheid heeft voortgezet en die zich voorgenomen had de boeken van de Pentateuch welke door de bovengenoemde pauselijke commissie waren herzien, ten geschenke te zenden aan de bisschoppen die in de stad Puebla zouden samenkomen, en waarnaar wij samen met velen uit de katholieke wereld hebben uitgezien, in druk verschenen aan de Kerk te overhandigen. Daarom kondigen wij af en verklaren wij krachtens deze brief de uitgave van de nieuwe vulgaat tot 'standaard'-uitgave van de heilige boeken welke zoals wij zeiden geschikt is om vooral in de liturgie, maar ook bij andere gelegenheden, te gebruiken. Wij wensen dan ook, dat deze onze constitutie geldend en van kracht zal zijn en door allen die het aangaat in acht wordt genomen niettegenstaande alle hiermee in strijd zijnde bepalingen. 

Gegeven te Rome, bij de Sint Pieter, 25 april 1979, op het feest van de heilige Marcus, evangelist, het eerste jaar van ons pontificaat.

PAUS JOANNES PAULUS II

Document

Naam: SCRIPTURARUM THESAURUS
Nova-Vulgata Bibliorum Sacrorum
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 25 april 1979
Copyrights: © 1979, Katholiek Archief 34e jrg., p. 1060-1062
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 21 april 2022

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test