• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Met het oog op de vernieuwing van de Kerk in deze streken, die u is toevertrouwd, zou ik graag de aandacht vestigen op een aantal aspecten die ik in deze nieuwe fase voorrang wil geven.

Het gezin

De familie, als "erfgoed van de mensheid", is een van de belangrijkste schatten van de Latijns-Amerikaanse volkeren. Ze was en is een school van het geloof, oefenplek van menselijke en maatschappelijke waarden, een thuis waarin het menselijk leven wordt geboren en waar dit onbaatzuchtig en op een verantwoordelijke manier welkom wordt geheten. Tegenwoordig echter, ondergaat de familie een ongunstige invloed, veroorzaakt door secularisme en een ethisch relativisme, door diverse interne en externe migratiestromen, door armoede, sociale instabiliteit en door burgerlijke wetgevingen die in strijd met het huwelijk anticonceptie en abortus ondersteunen, en zo de toekomst van de volkeren bedreigen.

In sommige families van Latijns-Amerika heerst helaas nog steeds een macho mentaliteit ten opzichte van de vrouw. Deze houding negeert het nieuwe van het Christendom, dat de gelijkheid in waardigheid en verantwoordelijkheid van vrouwen en mannen erkent en bekrachtigt.

De familie is onvervangbaar voor de persoonlijke sereniteit en de opvoeding van kinderen. Moeders die zich volledig willen wijden aan de opvoeding van hun kinderen en het gezin moeten over de nodige middelen beschikken om dit te kunnen doen, hiertoe hebben zij recht op het ontvangen van steun van de overheid. Sterker nog, de rol van de moeder is van fundamenteel belang voor de toekomst van de samenleving.

De vader, van zijn kant, heeft de plicht werkelijk een vader te zijn die zijn onoverdraagbare verantwoordelijkheid waarmaakt en meewerkt in de opvoeding van zijn kinderen. De kinderen hebben, om volledige uit te kunnen groeien, recht op een vader en een moeder die voor hen zorgen en hen begeleiden naar de volheid van het leven. Daartoe is een intensief en krachtig gezinspastoraat noodzakelijk. Bovendien is het absoluut nodig een authentieke gezinspolitiek te bevorderen in overeenstemming met de rechten van het gezin als een onontbeerlijk deel van de samenleving. De familie maakt deel uit van het erfgoed van het volk en van de hele mensheid.

De priesters

De voornaamste promotoren van het apostolaat en de zending (evangelisatie) zijn diegene die geroepen zijn 'tot het blijven bij Jezus en tot zending en verkondiging" Vgl. Mc. 3, 14 , namelijk, de priesters. Deze bij voorkeur moeten, de aandacht en vaderlijke zorg van hun bisschoppen ontvangen, omdat zij de eerste (prioritaire, voornaamste) vertegenwoordigers zijn voor een authentieke vernieuwing van het christelijk leven in Gods volk. Aan hen wil ik aldus woorden van vaderlijke genegenheid wijden, hopende dat de Heer hun erfdeel (rijkdom) en hun beker (kelk) is. Vgl. Ps. 16, 5 Wanneer God het fundament en het middelpunt van het leven van de priester is zal hij de vreugde en vruchtbaarheid van zijn roeping ervaren. De priester moet eerst en vooral "een man van God zijn" (1 Tim. 6, 11), iemand die God rechtstreeks (lijn recht) kent, die een diepe persoonlijke vriendschap heeft met Jezus en die dezelfde gevoelsinstellingen (gevoelswaarden, gevoelens) als die van Christus met anderen deelt. Vgl. Fil. 2, 5 Alleen dan zal de priester in staat zijn om mensen naar God, mens geworden in Jezus Christus, te leiden en een vertegenwoordiger zijn van zijn liefde.

Om deze verheven taak te kunnen vervullen, moet de priester een solide spirituele structuur hebben en moet zijn hele leven bezield zijn door het geloof, de hoop en de naastenliefde. Hij moet zijn zoals Jezus, een man die door middel van het gebed, het aangezicht en de wil van God zoekt, en die ook zorg heeft voor zijn culturele en intellectuele vorming.

Dierbare priesters van dit continent en alle priesters hier aanwezig, gekomen om te werken als gezondenen, de Paus begeleidt u in uw pastorale activiteit en wenst dat u vol van hoop en vreugde zijt, en bovenal bidt hij voor u.

Religieuzen en Godgewijde mannen en vrouwen

Ik wil mij ook richten tot de religieuzen en Godgewijde leken. De Latijns-Amerikaanse en Caraïbische samenleving heeft uw getuigenis nodig; in een wereld die vaak vooral het gemak, de welvaart en het genot als levensdoel heeft, die de vrijheid verheerlijkt en losmaakt van de waarheid over de mens door God geschapen, bent u getuigen van een andere zinvolle manier van leven: Herinnert uw broeders en zusters eraan dat het koninkrijk van God al gekomen is, dat rechtvaardigheid en waarheid mogelijk zijn als we ons openstellen voor de liefdevolle aanwezigheid van God onze Vader, van Christus onze broeder en Heer, en de Heilige Geest onze Trooster.

Blijft genereus en ook heldhaftig werken opdat in de samenleving de liefde, de rechtvaardigheid, de barmhartigheid, de voorzienigheid en de solidariteit heerst, volgens het charisma van uw stichters. Omhelst met diepe vreugde uw toewijding, als een weg ter heiliging van uzelf en ter verlossing van uw broeders en zusters.

De Kerk in Latijns-Amerika dankt u voor het grote werk dat u in de loop der eeuwen hebt volbracht door het Evangelie van Christus ten dienste van uw broeders en zusters, in het bijzonder voor de meest armen en gemarginaliseerden. Ik nodig u allen uit om altijd samen te werken met de bisschoppen, met hen die verantwoordelijk zijn voor het pastoraat. Ik wil u ook aansporen tot oprechte gehoorzaamheid aan het gezag van de Kerk. Houdt voor uzelf de heiligheid als enige doel, zoals u dat geleerd hebt van uw stichters.

De leken

In deze tijd waarin de kerk van dit continent zich volledig wijdt aan haar missionaire roeping, wil ik de leken eraan herinneren dat ook zij de Kerk zijn, in vergadering bijeengeroepen door Christus, om zijn getuigenis de hele wereld in te dragen. Alle gedoopten moeten zich bewust zijn dat zij allen gevormd zijn door Christus, priester, profeet en herder, voor algemeen priesterschap in het volk van God. Ze moeten zich samen verantwoordelijk weten voor de opbouw van de samenleving, volgens de criteria van het Evangelie, met enthousiasme en moed, in gemeenschap met hun herders.

Onder u zijn er velen die behoren bij kerkelijke bewegingen, die voor ons een teken zijn van de veelvuldige aanwezigheid en heiligende werking van de heilige Geest, in de Kerk en in de hedendaagse samenleving. U bent geroepen om te getuigen van Jezus Christus in de wereld en zuurdesem te zijn van Gods liefde in de samenleving.

Jongeren en roepingenpastoraat

In Latijns-Amerika bestaat de meerderheid van de bevolking uit jongeren. Wat dit betreft, moeten we hen eraan herinneren dat het hun roeping is om vrienden te zijn van Christus, zijn leerlingen, schildwachten in de ochtend, zoals mijn voorganger Johannes Paulus II hen al eerder noemde. Jongeren zijn niet bang voor offers, maar voor een zinloos leven. Zij zijn gevoelig voor de roep van Christus die hen uitnodigt om Hem te volgen. Ze kunnen zijn roep beantwoorden als priester, als man of vrouw in een Godgewijd leven, als vader en moeder in een gezin, volledig toegewijd om hun tijd en capaciteiten, heel hun leven, in te zetten ten dienste van hun broeders en zusters.

Laat de jongeren het leven aanpakken als een voortdurende ontdekkingsreis, zonder zich te laten verblinden door wat er in de mode is of door populaire ideeën, maar verder gaan met een diepe nieuwsgierigheid naar de zin van het leven en het mysterie van God, onze Vader en Schepper, zijn Zoon, onze Verlosser in de grote menselijke familie. Op hen rust de plicht om te werken aan een voortdurende vernieuwing van de wereld in het licht van God. Sterker nog, zij moeten zich verzetten tegen de gemakkelijke illusies van kortstondig geluk en de bedrieglijke paradijzen van drugs, plezier en alcohol, zoals ze zich ook moeten verzetten tegen alle vormen van geweld.

Document

Naam: OPENING VAN DE 5E ALGEMENE VERGADERING VAN BISSCHOPPEN VAN LATIJNS-AMERIKA EN HET CARAïBISCH GEBIED
Soort: Paus Benedictus XVI - Toespraak
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 13 mei 2007
Copyrights: © 2007 Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Werkvert. vanuit het Spaans: redactie
Bewerkt: 25 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam, test