• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De waardigheid van de man en de vrouw vloeit voort uit het feit dat, toen God de mens schiep, “Hij hem schiep als zijn beeld; man en vrouw schiep Hij hen” (Gen. 1, 27). De man is evenzeer als de vrouw geschapen “naar Gods gelijkenis”, dat wil zeggen begiftigd met verstand en wil, en dus ook met vrijheid, zoals ook het verhaal over de zonde van onze eerste ouders laat zien. Vgl. Gen. 3 De psalmist bezingt de onvergelijkelijke waardigheid van de mens met de volgende woorden: “Ge gaf hem een haast goddelijke staat; met waardigheid hebt Gij, met schoonheid gekroond die Gij heerser maakt over het werk van uw handen. Want alles hebt Gij aan zijn voeten gelegd” (Ps. 8, 6-7).

Daar beiden naar Gods gelijkenis zijn geschapen, zijn de man en de vrouw, al verschillen zij van elkaar, als mens in wezen gelijk. “Beiden zijn vanaf het begin personen, in tegenstelling tot de andere levende wezens van de hen omringende wereld. De vrouw is een ander ‘ik’ in het gemeenschappelijk mens-zijn”, H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Over de waardigheid en de roeping van de vrouw, Mulieris Dignitatem (15 aug 1988), 6 en ieder is een hulp voor de ander. Vgl. Gen. 2, 18-25

“Door de mens als ‘man en vrouw’ te scheppen, geeft God de waardigheid van persoon in gelijke mate aan de man en aan de vrouw, terwijl Hij beiden verrijkt met de onvervreemdbare rechten en verantwoordelijkheden die eigen zijn aan de menselijke persoon.” H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 22 De synode heeft gezegd dat zij Afrikaanse gewoonten en praktijken betreurt “waardoor aan de vrouwen het hun toekomend respect en de hun toekomende rechten worden onthouden”, Bisschoppensynodes, Propositiones van de 1e Bijzondere Bisschoppensynode over Afrika (7 mei 1994), 48 en zij heeft de kerk in Afrika gevraagd te doen wat zij kan om deze rechten veilig te stellen.

Document

Naam: ECCLESIA IN AFRICA
De Kerk in Afrika
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 14 september 1995
Bewerkt: 19 maart 2022

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test