• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het Woord van God moet in de liturgische bijeenkomst altijd worden verkondigd ofwel uit de Latijnse teksten, die door de Heilige Stoel zijn verschaft ofwel uit de vertalingen in de volkstaal, die door de bisschoppenconferenties voor liturgisch gebruik zijn goedgekeurd overeenkomstig de geldende normen. 

Het lectionarium voor de Eucharistievieringen moet volledig, met al zijn delen, worden vertaald, met inbegrip van de inleiding. Indien de bisschoppenconferentie het nodig en wenselijk acht bepaalde aanpassingen aan te brengen zullen deze na de bekrachtiging door de Heilige Stoel worden ingelast. Vgl. Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Derde instructie voor de juiste toepassing van de Constitutie over de Liturgie, Liturgicae instaurationes (15 sept 1970), 11 Vgl. Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Institutio Generalis Missalis Romani - Editio typica altera (27 mrt 1975), 325 Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008, Institutio Generalis Missalis Romani (18 mrt 2002), 362 

Wegens de grote omvang van het lectionarium zullen de uitgaven noodzakelijk uit verscheidene delen bestaan; voor de wijze van verdeling bestaat geen enkel voorschrift. In alle delen moet een uiteenzetting voorkomen van de samenstelling en het doel van het betreffende deel.

Aanbeveling verdient het oude gebruik een apart boek uit te geven voor de Evangeliƫn en een ander voor de overige lezingen uit het Oude en het Nieuwe Testament. Maar ook kan men heel goed een afzonderlijk lectionarium voor de zondagen - waarin de benodigde teksten uit het eigen van de heiligen kunnen worden opgenomen - en een lectionarium voor de weekdagen uitgeven. Het zondagslectionarium kan gevoeglijk in delen worden uitgegeven, overeenkomstig de driejarige cyclus, zodat voor de afzonderlijke jaren alles achter elkaar wordt gegeven.

Eventuele andere indelingen in verband met het pastoraal belang kunnen echter ook worden aangebracht, indien men dat wil.

De teksten van de gezangen moeten altijd aan de lezingen worden toegevoegd; er kunnen evenwel afzonderlijke boeken worden samengesteld waarin alleen de gezangen staan. Het verdient aanbeveling dat de tekst wordt gedrukt met indeling in strofen.

Wanneer een lezing uit verschillende delen bestaat, moet deze tekstopbouw steeds duidelijk blijken uit de wijze van drukken. Eveneens verdient het aanbeveling dat de teksten, ook de niet-poëtische, worden gedrukt met indeling in versregels, zodat zij gemakkelijker zijn voor te lezen. 

Wanneer er een lange en een korte vorm is, moeten zij afzonderlijk worden gegeven; waar echter een dergelijke scheiding niet wenselijk blijkt, zoeke men een wijze waarop beide teksten zonder gevaar van vergissing kunnen worden voorgelezen.

In de vertalingen In de volkstaal mogen de teksten niet worden gegeven zonder de opschriften. Wel kan aan het opschrift, waar dit wenselijk lijkt, een opmerking worden toegevoegd, ter nadere verklaring van de strekking van de perikoop ; door een bepaald teken of door het gebruik van een ander lettertype moet het duidelijk zijn dat het een vrij te gebruiken tekst betreft. Vgl. Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Institutio Generalis Missalis Romani - Editio typica altera (27 mrt 1975), 11.29.68.139 Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008, Institutio Generalis Missalis Romani (18 mrt 2002), 31.51.105.184

In elk deel zal voor het gemak een inhoudsopgave van de Bijbelperikopen worden toegevoegd naar het voorbeeld van de Latijnse uitgave; daarvoor zal men in de lectionaria voor de Eucharistieviering gemakkelijk de nodige of nuttige teksten van bepaalde gelegenheden kunnen vinden. 

Document

Naam: ORDO LECTIONUM MISSAE
Ordening voor de lezingen van de Mis - Editio typica altera
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 21 januari 1981
Copyrights: © Uitgave Tijdschrift voor Liturgie / Abdij Affligem
Vert.: Drs. A. Hollaardt o.p.
Bewerkt: 12 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test