• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De Ordo lectionum, vervat in het lectionarium van het Romeins missaal is, overeenkomstig de bedoeling van het Tweede Vaticaans Concilie, vóór alles samengesteld voor een pastoraal doel. Om dit te bereiken zijn niet alleen de beginselen waarop de Ordo steunt, maar ook de hier volgende lijsten van teksten herhaaldelijk nagezien en vervolmaakt, dankzij de medewerking van zeer vele deskundigen op exegetisch, liturgisch, catechetisch en pastoraal gebied uit de gehele wereld. De Ordo is het resultaat van deze gemeenschappelijke arbeid.

Hopelijk zal de voortdurende voorlezing en uitleg van de Heilige Schrift aan het christenvolk, op basis van de Ordo lectionum, bij de Eucharistieviering op efficiënte wijze bijdragen tot het bereiken van het door het Tweede Vaticaans Concilie herhaaldelijk vooropgezette doel. Vgl. H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, ex Decr. Sacr. Oec. Conc. Vat. II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, ed. typica, Missale Romanum (3 apr 1969). "Dit alles is zo geregeld dat bij de gelovigen 'de honger naar het Woord van God', meer en meer geprikkeld wordt waardoor het volk van het Nieuwe Verbond, onder de leiding van de Heilige Geest, dichter tot de volmaakte eenheid van de Kerk wordt gebracht. Wij hebben het volste vertrouwen, dat op deze wijze priesters en gelovigen zich waardiger voorbereiden op de maaltijd des Heren en zich door de ijverige overweging van de Heilige Schrift van dag tot dag meer voeden met de woorden van de Heer. Dit zal tot gevolg hebben dat de Heilige Schrift, overeenkomstig de aanbeveling van het Tweede Vaticaans Concilie, voor allen een voortdurende bron van geestelijk leven zal zijn, de voornaamste grondslag van het christelijke geloofsonderricht en het merg van elk theologisch onderwijs."

Bij deze vernieuwing heeft men besloten één enkele Ordo lectionum te ontwerpen en samen te stellen met een rijke inhoud, volkomen beantwoordend aan de bedoeling en de voorschriften van het Tweede Vaticaans Concilie Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 35.51 maar tegelijk zodanig van vorm dat hij aangepast is aan bepaalde eisen en aan het gebruik van afzonderlijke kerken (bisdommen) en vierende gemeenschappen. Om deze reden heeft men bij deze vernieuwing er voor gezorgd de liturgische traditie van de Romeinse ritus te behouden.

Tegelijk heeft men zeer veel waarde gehecht aan de betekenis van alle vormen van keuze, rangschikking en gebruik van Bijbellezingen in andere ritussen en in sommige particuliere kerken. Ook heeft men gebruik gemaakt van datgene wat proefondervindelijk goed was gebleken, en tevens ernaar gestreefd bepaalde tekortkomingen van de vroegere traditie te vermijden.

De onderhavige Ordo lectionum Missae is derhalve een ordening van Bijbellezingen die de Christengelovigen, dank zij een passende uitleg, kennis bijbrengt van het gehele Woord van God. Geheel het liturgisch jaar, maar vooral in de Paastijd, Veertigdagentijd en Advent, zijn de keuze en volgorde van de lezingen erop gericht dat de Christengelovigen het geloof dat zij belijden en de heilsgeschiedenis geleidelijk grondiger leren kennen. Vgl. H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, ex Decr. Sacr. Oec. Conc. Vat. II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, ed. typica, Missale Romanum (3 apr 1969). "Aldus wordt, op grond van de tekst zelf van de goddelijke openbaring, de ontwikkeling van het heilsmysterie duidelijker belicht." Om deze reden beantwoordt de Ordo lectionum aan de noden en verlangens van het christenvolk.

Hoewel de liturgische viering van nature geen vorm van catechese is, heeft zij toch een didaktisch karakter dat ook tot uitdrukking komt in het lectionarium van het Romeins missaal Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 9.33 Vgl. Concilium ter uitvoering van de Constitutie heilige liturgie, Instructie voor de uitvoering van de Constitutie over de heilige Liturgie, Inter Oecumenici (26 sept 1964), 7 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Catechese geven in onze tijd, Catechesi Tradendae (16 okt 1979), 23, zodat dit terecht beschouwd kan worden als een pedagogisch hulpmiddel dat de catechese bevordert.

Immers: de Ordo lectionum Missae biedt uit de H. Schrift de voornaamste gebeurtenissen en woorden van de heilsgeschiedenis, en wel op aangepaste wijze. Aldus doet zich de heilsgeschiedenis zelf, die in haar verschillende momenten en gebeurtenissen stap voor stap door de dienst van het woord in herinnering wordt geroepen, aan de gelovigen voor als datgene wat in het heden wordt voortgezet bij de tegenwoordigstelling van Christus' Paasmysterie in de Eucharistie.

Ook op andere grond is het pastoraal belang van één enkele Ordo lectionum in het lectionarium van de Eucharistieviering in de Romeinse ritus voldoende duidelijk : alle gelovigen, met name degenen die om meer dan één reden niet altijd van dezelfde gemeenschap deel uitmaken, horen op bepaalde dagen en In bepaalde tijden dezelfde lezingen en overwegen ze in hun toepassing op de concrete omstandigheden, ook op plaatsen waar geen priester is, maar waar een diaken of een andere afgevaardigde van de bisschop de viering van het woord van God leidt. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 35. no 4 Vgl. Concilium ter uitvoering van de Constitutie heilige liturgie, Instructie voor de uitvoering van de Constitutie over de heilige Liturgie, Inter Oecumenici (26 sept 1964), 37-38

De pastores, die vanuit het Woord van God een eigen antwoord willen geven op vragen van hun gemeenschappen - daarbij indachtig dat zij in de eerste plaats verkondigers van het gehele mysterie van Christus en van het Evangelie moeten zijn - kunnen gevoeglijk gebruik maken van de keuzemogelijkheden die de Ordo lectionum Missae zelf geeft, vooral bij gelegenheid van een Votiefmis of een Mis ter ere van heiligen of een van de Missen voor verschillende noden. Met inachtneming van de algemene normen worden speciale faculteiten verleend met betrekking tot de lezingen van het Woord van God bij Eucharistievieringen voor bijzondere groepen. Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Over HH. Missen in bijzondere bijeenkomsten, Actio Pastoralis (15 mei 1969), 6 Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Directorium voor de Eucharistievieringen met kinderen, Directorium de Missis cum pueris (1 nov 1973), 41-47 Vgl. H. Paus Paulus VI, Apostolische Exhortatie, Over de vernieuwing van de Maria-verering in liturgie en persoonlijke beleving, Marialis Cultus (2 feb 1974), 12

Document

Naam: ORDO LECTIONUM MISSAE
Ordening voor de lezingen van de Mis - Editio typica altera
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 21 januari 1981
Copyrights: © Uitgave Tijdschrift voor Liturgie / Abdij Affligem
Vert.: Drs. A. Hollaardt o.p.
Bewerkt: 12 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test