• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De Bijbellezingen met de aan de Heilige Schrift ontleende gezangen mogen bij de Eucharistieviering niet ontbreken noch verminderd noch, wat erger is, vervangen worden door andere, niet-Bijbelse lezingen. Vgl. Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Derde instructie voor de juiste toepassing van de Constitutie over de Liturgie, Liturgicae instaurationes (15 sept 1970), 2 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Brief, Het Mysterie en de Eredienst van de Heilige Eucharistie - Brief aan de Bisschoppen bij gelegenheid van Witte Donderdag 1980, Dominicae Cenae (24 feb 1980), 10 Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Over de aanbidding van het Eucharistische Mysterie, Inaestimabile donum (3 apr 1980), 1 Want vanuit het Woord Gods, dat in de Schriften is overgeleverd, "spreekt God - nog altijd - tot zijn volk" 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 33 en vanuit een langdurige omgang met de Heilige Schrift kan het volk Gods, dat in het licht van het geloof ontvankelijk is geworden voor het onderricht van de Heilige Geest, door leven en gedrag zijn getuigenis voor Christus afleggen ten overstaan van de wereld.

De lezing van het Evangelie vormt het hoogtepunt van de dienst van het Woord: de andere lezingen in de traditionele volgorde, d.w.z. uit het Oude Testament dat overgaat tot het Nieuwe, bereiden de gemeenschap hierop voor.

Vóór alles leidt de voordracht van de lectoren, die luide, duidelijk en met begrip lezen, tot een goede overdracht van het Woord Gods aan de gemeenschap door middel van de lezingen. De lezingen worden genomen uit goedgekeurde uitgaven Alinea 111, en kunnen naar gelang van de aard van de verschillende talen, worden gezongen, zodanig echter, dat de woorden door de zang niet worden verduisterd, maar veeleer verduidelijkt. Wanneer men ze In het Latijn zingt, moet men zich houden aan de zangwijze die in de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst
Ordo Cantus Missae (24 juni 1972)
staat aangegeven. Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Ordo Cantus Missae (24 juni 1972), 4.6.10

Korte en beknopte inleidingen kunnen in de dienst van het Woord aan de lezingen, vooral aan de eerste lezing, voorafgaan. Bijzondere aandacht verdient het literair genre van deze inleidingen. Deze moeten immers eenvoudig, tekstgetrouw, kort, goed voorbereid en telkens aangepast zijn aan de tekst die zij moeten inleiden  Vgl. Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Institutio Generalis Missalis Romani - Editio typica altera (27 mrt 1975), 11 Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008, Institutio Generalis Missalis Romani (18 mrt 2002), 31

Bij de Eucharistieviering met het volk moeten de lezingen steeds vanaf de ambo worden voorgedragen. Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Institutio Generalis Missalis Romani - Editio typica altera (27 mrt 1975), 272 Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Ordening voor de lezingen van de Mis - Editio typica altera, Ordo Lectionum Missae (21 jan 1981), 309 Alinea 32-34

Bij het ritueel van de dienst van het Woord moet men aandacht schenken aan de eerbied die aan de Evangelielezing verschuldigd is. Vgl. Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Institutio Generalis Missalis Romani - Editio typica altera (27 mrt 1975), 35.95 Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008, Institutio Generalis Missalis Romani (18 mrt 2002), 134 Daar waar men beschikt over een apart Evangelieboek, dat bij de openingsritus in processie door de diaken of lector is gedragen Vgl. Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Institutio Generalis Missalis Romani - Editio typica altera (27 mrt 1975), 82-84 is het ten zeerste passend dat het door de diaken, of, indien deze ontbreekt, door de priester van het altaar Vgl. Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Institutio Generalis Missalis Romani - Editio typica altera (27 mrt 1975), 82-84 wordt genomen en, voorafgegaan door assistenten met kaarsen en wierook of met andere eerbiedsbetuigingen, indien gebruikelijk, naar de ambo wordt gedragen. De gelovigen gaan staan en tonen hun eerbied voor het Evangelieboek door een acclamatie tot de Heer. Alvorens het Evangelie te verkondigen vraagt en ontvangt de diaken gebogen vóór de priester de zegen. Als er geen diaken is, bidt de priester in stilte, voor het altaar gebogen: "Almachtige God, zuiver mijn hart ..." 

Op de ambo groet degene die het Evangelie verkondigt het volk, dat is gaan staan, en zegt: Uit het heilig Evangelie volgens ... , terwijl hij met zijn duim een kruisje maakt op zijn voorhoofd, mond en borst, vervolgens bewierookt hij, als er wierook gebruikt wordt, het boek en draagt tenslotte het Evangelie voor. Na het Evangelie kust hij het boek, terwijl hij in stilte de voorgeschreven woorden zegt.

De groet, de aankondiging "Uit het heilig Evangelie volgens ..." en, op het einde, "Zo spreekt de Heer" kunnen gevoeglijk gezongen worden, zodat de gemeenschap op dezelfde wijze kan acclameren, ook al wordt het Evangelie slechts voorgelezen.

Op deze wijze wordt enerzijds het belang van de Evangelielezing onderstreept, anderzijds het geloof van de toehoorders opgewekt. 

Op het einde van de lezingen kan de slotformule "Zo spreekt de Heer" ook worden gezongen door een voorzanger, onderscheiden van de lector die de lezing heeft verricht, gevolgd door de acclamatie door allen. Op deze wijze brengt de vergaderde gemeenschap eer aan het Woord van God dat men gelovig en in geest van dankbaarheid heeft ontvangen.

Document

Naam: ORDO LECTIONUM MISSAE
Ordening voor de lezingen van de Mis - Editio typica altera
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 21 januari 1981
Copyrights: © Uitgave Tijdschrift voor Liturgie / Abdij Affligem
Vert.: Drs. A. Hollaardt o.p.
Bewerkt: 12 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test