• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De synodevaders stonden in hun geest en gemoed niet vreemd tegenover de grote moeilijkheden die vele echtgenoten in hun geweten voelen aangaande de morele wetten die betrekking hebben op het doorgeven van het leven en het beschermen van het menselijk leven. Wel wetend dat ieder goddelijk gebod een belofte en een genade met zich brengt, hebben zij openlijk de geldigheid en onwrikbare waarheid bevestigd van de profetische en diepzinnige en op de hedendaagse situatie betrekking hebbende boodschap welke in de encycliek H. Paus Paulus VI - Encycliek
Humanae Vitae
Het menselijk leven en geboorteregelingen
(25 juli 1968)
vervat ligt. Deze zelfde synode heeft de theologen aangespoord al hun krachten te verenigen met de inspanning van het hiƫrarchisch leergezag om de Bijbelse grondslagen en de zogenaamde 'personalistische' gronden van deze leer in steeds duidelijker licht te stellen, met het doel dat heel de leer van de Kerk voor alle mensen van goede wil toegankelijk wordt en het begrip ervan zich met de dag in hen verdiept.

Hun aandacht richtend op hen die zich van hun pastorale bediening kwijten ten bate van de echtgenoten en gezinnen, verwierpen de synodevaders van de synode elke tweedeling of 'dichotomie' tussen een pedagogie die rekening houdt met een zekere geleidelijkheid bij het uitvoeren van het plan van God, en de door de Kerk voorgehouden leer met alle gevolgtrekkingen waarin het gebod is vervat om volgens die leer te leven. Hierbij gaat het niet om het verlangen de wet louter als een 'ideaal' te onderhouden dat, zoals volks wordt gezegd, in de toekomst moet worden bereikt, maar om het gebod van Christus de Heer de moeilijkheden voortdurend te overwinnen. In feite, kan echter een 'proces van geleidelijkheid', zoals dat heet, niet plaats vinden, indien iemand niet oprecht gehoorzaamt aan de goddelijke wet en de goederen nastreeft die door diezelfde wet worden beschermd en bevorderd. Want de zogenaamde 'wet van de geleidelijkheid' of van de geleidelijke vooruitgang kan niet gelijkgesteld worden met 'geleidelijkheid van de wet', alsof er in de goddelijke wet verschillende graden of vormen van gebod zijn voor verschillende mensen en situaties. Alle echtgenoten zijn volgens Gods plan in het huwelijk tot heiligheid geroepen; en de voortreffelijkheid van deze roeping wordt tot voltooiing gebracht voor zover ge menselijke persoon aan het gebod van God weet te beantwoorden in oprecht vertrouwen op de goddelijke genade en met eigen wil. Daarom zal het voor de echtgenoten, als zij beiden niet door dezelfde godsdienstige overtuiging met elkaar zijn verbonden, niet voldoende zijn zich op passieve wijze en gemakkelijk te voegen naar deze situatie, maar moeten zij zich inspannen om met geduld en welwillendheid tot een gemeenschappelijke wil te komen tot trouw aan de plichten van het christelijk huwelijk.

Document

Naam: BIJ DE SLUITING VAN DE 7E BISSCHOPPENSYNODE (OVER HET GEZIN)
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Homilie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 25 oktober 1980
Copyrights: © 1981, Archief van Kerken, jrg. 36, n. 2, p. 138-143
Vert.: Secretariaat R.K. Kerkprovincie, Utrecht
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test