• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het uitreiken en ontvangen van de Eucharistie

Nog een ander moment van de viering, waarbij het nodig is stil te staan, is het uitreiken en ontvangen van de heilige Communie. Ik vraag aan allen, in het bijzonder aan de gewijde ambtsdragers en aan degenen die, na een passende voorbereiding en in geval van werkelijke noodzaak, aangesteld werden voor de taak van het uitreiken van de Eucharistie, dat zij al het mogelijke doen opdat het gebaar in zijn eenvoud beantwoordt aan zijn betekenis van een persoonlijke ontmoeting met de Heer Jezus in het Sacrament. Voor wat de voorschriften voor een correcte praktijk in deze betreft, verwijs ik naar de recent uitgegeven documenten. Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Het Sacrament van de verlossing - Wat nageleefd en vermeden dient te worden met betrekking tot de allerheiligste Eucharistie, Redemptionis Sacramentum (25 mrt 2004), 80-89. e.v. Laten alle christengemeenschappen zich getrouw houden aan de geldende richtlijnen en daarin de uitdrukking zien van het geloof en de liefde die wij allen moeten hebben jegens dit verheven Sacrament. Bovendien moet de kostbare tijd van dankzegging na de Communie niet worden verwaarloosd: naast het uitvoeren van een passend gezang kan het ook heel nuttig zijn in stilte ingekeerd te blijven. Vgl. Bisschoppensynodes, Uitgebracht door de Synodevaders van de 11e Gewone Bisschoppensynode over de "Eucharistie", Voorstellen aan de Paus voor het samenstellen van een Apostolische Post-synodale Exhortatie (22 okt 2005), 34

In dit verband zou ik de aandacht willen vestigen op een pastoraal probleem waar men in onze tijd dikwijls in terecht komt. Ik doel op het feit dat in sommige omstandigheden, bijvoorbeeld in de heilige Missen die gevierd worden bij gelegenheid van huwelijken, uitvaarten en soortgelijke gebeurtenissen, in de viering naast praktiserende gelovigen ook anderen aanwezig zijn die zelfs jarenlang niet meer tot het altaar naderen, of zich misschien in levensomstandigheden bevinden die de nadering tot de Sacramenten niet toestaan. Andere keren gebeurt het dat er mensen aanwezig zijn van andere christelijke belijdenissen of zelfs van andere godsdiensten. Dergelijke omstandigheden komen ook in kerken voor die het reisdoel vormen voor bezoekers, zoals in steden met veel kunst. Het laat zich begrijpen dat het noodzakelijk is dat men daar korte en werkzame manieren vindt om allen te herinneren aan de betekenis van de sacramentele Communie en aan de voorwaarden om haar te kunnen ontvangen. Daar waar er zich situaties voordoen waarbij het niet mogelijk is de vereiste helderheid over de betekenis van de Eucharistie te garanderen, moet men de afweging maken of het niet beter zou zijn de Eucharistieviering te vervangen door een viering van het Woord van God. Vgl. Bisschoppensynodes, Uitgebracht door de Synodevaders van de 11e Gewone Bisschoppensynode over de "Eucharistie", Voorstellen aan de Paus voor het samenstellen van een Apostolische Post-synodale Exhortatie (22 okt 2005), 35

Document

Naam: SACRAMENTUM CARITATIS
Het Sacrament van de Liefde - Over de Eucharistie, bron en hoogtepunt van het leven en de zending van de Kerk
Soort: Paus Benedictus XVI - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 22 februari 2007
Copyrights: © 2007, Libreria Editrice Vaticana
Vertaling uit het Italiaans: Past. Chr. van Buijtenen, pr.
Bewerkt: 19 november 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test