• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De liturgie van het Woord
Samen met de Synode vraag ik dat de liturgie van het Woord altijd passend wordt voorbereid en beleefd. Daarom beveel ik dringend aan dat men in de liturgieën grote aandacht besteedt aan de verkondiging van het Woord van God door goed voorbereide lectoren. Laten we nooit vergeten dat "wanneer in de Kerk de Heilige Schrift gelezen wordt, God zelf tot zijn volk spreekt en Christus, die aanwezig is in zijn woord, het Evangelie verkondigt". Bisschoppensynodes, Uitgebracht door de Synodevaders van de 11e Gewone Bisschoppensynode over de "Eucharistie", Voorstellen aan de Paus voor het samenstellen van een Apostolische Post-synodale Exhortatie (22 okt 2005), 29 Als de omstandigheden dat vragen, kan men denken aan een paar woorden ter inleiding, om de gelovigen te helpen er hernieuwd kennis van te nemen. Wil het Woord van God goed verstaan worden, moet het worden beluisterd en ontvangen in de geest van de Kerk en vanuit het besef van zijn eenheid met het eucharistisch Sacrament. Het Woord dat wij verkondigen en beluisteren is immers het vleesgeworden Woord Vgl. Joh. 1, 14 en heeft een intrinsieke band met de persoon van Christus en met de sacramentele wijze waarop Hij bij ons blijft. Christus spreekt niet in het verleden maar in ons heden, zoals Hij aanwezig is in de liturgische handeling. Tegen deze sacramentele achtergrond van de christelijke openbaring,Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de verhouding van Geloof en Rede, Fides et Ratio (14 sept 1998), 13 maken de kennis en studie van het Woord van God het ons mogelijk de Eucharistie beter te waarderen, te vieren en te beleven. Zo zien we ook hier hoe waar de uitdrukking is: "De Schrift niet kennen, betekent Christus niet kennen". H. Hieronymus, Commentariorum in Isaiam libri. Prol.: PL 24, 17 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 25

Met het oog hierop is het nodig dat de gelovigen door pastorale initiatieven, door vieringen van het Woord en door de biddende lezing (lectio divina), geholpen worden om de schatten van de Heilige Schrift te waarderen, zoals deze in het lectionarium staan. Bovendien moet niet vergeten worden de gebedsvormen te bevorderen die door de traditie zijn bevestigd: het Getijdengebed, vooral de Lauden (morgengebed), de Vespers (avondgebed) en de Completen (dagsluiting), en ook de Vigilie vieringen. Het psalmgebed, de bijbelse lezingen en de lezingen uit de grote traditie welke het goddelijke Officie biedt, kunnen tot een diepere ervaring leiden van het Christusgebeuren en van de heilseconomie, wat op zijn beurt weer het begrip van de Eucharistieviering en de deelname eraan kan verrijken. Vgl. Bisschoppensynodes, Uitgebracht door de Synodevaders van de 11e Gewone Bisschoppensynode over de "Eucharistie", Voorstellen aan de Paus voor het samenstellen van een Apostolische Post-synodale Exhortatie (22 okt 2005), 31

De homilie
In relatie tot het belang van het Woord van God stelt zich de noodzaak de kwaliteit van de homilie te verbeteren. Zij is immers "een deel van de liturgische handeling"; zij heeft de taak een dieper begrip van het Woord van God en een grotere uitwerking ervan in het leven van de gelovigen te bevorderen. Om deze reden moeten de gewijde bedienaren "de homilie zorgvuldig voorbereiden en daarbij steunen op een adequate kennis van de Heilige Schrift". Bisschoppensynodes, Uitgebracht door de Synodevaders van de 11e Gewone Bisschoppensynode over de "Eucharistie", Voorstellen aan de Paus voor het samenstellen van een Apostolische Post-synodale Exhortatie (22 okt 2005), 19 Generaliserende en abstracte homilieën dienen te worden vermeden. In het bijzonder vraag ik de bedienaren in hun homilie het Woord van God dat verkondigd is, in nauwe relatie te brengen met de sacramentele viering Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 52 en met het leven van de gemeenschap, zodat het Woord van God werkelijk steun en leven kan zijn voor de Kerk. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 21 Men dient daarvoor het catechetische en vermanende doel van de homilie voor ogen te houden. Het zou heel goed zijn om, uitgaande van het driejarig lectionarium, met wijze onderscheiding, voor de gelovigen thematische homilieën te houden die, in de loop van het liturgisch jaar, de grote themata van het christelijk geloof behandelen, en die daarbij putten uit wat door het Leergezag op gezagvolle wijze is voorgehouden in de vier "peilers" van de Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
en in het recente Catechismus-Compendium
Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk
(28 juni 2005)
: de geloofsbelijdenis, de viering van het christelijk mysterie, het leven in Christus en het christelijk gebed. Vgl. Bisschoppensynodes, Uitgebracht door de Synodevaders van de 11e Gewone Bisschoppensynode over de "Eucharistie", Voorstellen aan de Paus voor het samenstellen van een Apostolische Post-synodale Exhortatie (22 okt 2005), 19. Tot dat doel heeft de Synode aangespoord pastorale hulpmiddelen uit te werken, die gebaseerd zijn op het driejarig lectionarium en die kunnen helpen de verkondiging van de lezingen op een intrinsieke wijze te binden aan de geloofsleer.

Document

Naam: SACRAMENTUM CARITATIS
Het Sacrament van de Liefde - Over de Eucharistie, bron en hoogtepunt van het leven en de zending van de Kerk
Soort: Paus Benedictus XVI - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 22 februari 2007
Copyrights: © 2007, Libreria Editrice Vaticana
Vertaling uit het Italiaans: Past. Chr. van Buijtenen, pr.
Bewerkt: 19 november 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test