• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Francesco Annesi: Bisdom Rome, vijfdejaars, derde jaar theologie.

Heiligheid, uit de Apostolische brief "H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Salvifici doloris
Over de christelijke zin van het menselijke lijden
(11 februari 1984)
" van Johannes Paulus II, komt duidelijk naar voren hoezeer het lijden een bron van geestelijke rijkdom is voor allen die het aanvaarden en verenigen met wat Christus heeft geleden. Hoe kan de priester, in een wereld die elk geoorloofd en ongeoorloofd middel zoekt om iedere vorm van pijn uit te bannen, vandaag de dag getuigenis geven van de christelijke zin van het lijden en hoe moet hij zich gedragen jegens degene die lijdt zonder daarbij retorisch of pathetisch te zijn?

"Inderdaad, hoe moet dat? Wel, het lijkt mij dat wij moeten erkennen dat het goed is al het mogelijke te doen om het lijden van de mensheid te overwinnen en de mensen die lijden - het zijn er in de wereld zoveel - te helpen een goed leven te vinden en bevrijd te worden van het leed dat wij zelf dikwijls veroorzaken: de honger, de epidemieën, enz. Maar tegelijkertijd en met erkenning van deze plicht om ons in te moeten zetten ter bestrijding van het lijden dat wij zelf veroorzaken, moeten wij ook erkennen en begrijpen dat het lijden een wezenlijk onderdeel is van onze menselijke rijping.

Ik denk aan de gelijkenis van de Heer over de graankorrel die in de aarde is gevallen, die alleen zo, door te sterven, vrucht kan dragen; en dit vallen in de aarde is niets iets van een ogenblik, maar is het proces van een heel leven. Als graan in de aarde vallen en zo sterven, getransformeerd worden, instrumenten zijn van God, zo vrucht dragen.

De Heer zegt niet toevallig tegen zijn leerlingen: de Mensenzoon moet naar Jeruzalem gaan om te lijden; wie daarom mijn leerling wil zijn, moet zijn kruis op zijn schouders nemen en mij zo volgen. In feite zijn wij een beetje zoals Petrus, die tegen de Heer zegt: Nee, Heer, dit mag U niet overkomen, U mag niet lijden. Wij willen het kruis niet dragen, wij willen een menselijker, mooier Rijk op aarde.

Daarmee heeft hij het helemaal mis: dat leert ons de Heer. Maar Petrus heeft veel tijd nodig gehad, misschien wel heel zijn leven, om het te begrijpen; daarom heeft die legende van Quo Vadis? iets waars in zich: leren dat juist in het gaan met het Kruis van de Heer de weg bestaat die vrucht draagt. Daarom, zou ik zeggen, moeten wij eerst zelf het mysterie van het Kruis begrijpen, alvorens tot anderen te spreken.

Annibale Caracci "Domine quo vadis?" (1601-1602).

Zeker, het christendom geeft ons blijdschap, want de liefde maakt blij. Maar de liefde is altijd ook een proces van zich verliezen en dus ook een proces van uit zichzelf uitgaan; in deze zin ook een pijnlijk proces, en alleen zo is de liefde schoon en doet zij ons rijpen en de ware blijdschap bereiken. Wie wil beweren dat het leven alleen maar blij en gemakkelijk is of wie zo'n leven belooft, liegt, want dat is de waarheid omtrent de mens niet; en het gevolg daarvan is dat men vervolgens moet vluchten in valse paradijzen en juist zo bereikt men niet de blijdschap maar de zelfdestructie.

Het christendom verkondigt ons de blijdschap, ja, maar deze blijdschap groeit alleen langs de weg van de liefde en deze weg van de liefde heeft met het Kruis van doen, met de communio met de gekruisigde Christus. Wanneer wij dit beginnen te begrijpen en aanvaarden, elke dag, want elke dag levert ons wel de een of andere onbevredigdheid op, de een of andere last die ook pijn veroorzaakt; wanneer wij deze school van de navolging van Christus aanvaarden, zoals de Apostelen op deze school hebben moeten leren, dan worden wij ook in staat de lijdenden te helpen.

Het is waar: het is altijd problematisch wanneer iemand die zelf min of meer goed gezond of in goede doen is, iemand anders moet troosten die door een groot leed is getroffen: door een ziekte of door het verlies van een geliefde. Ten overstaan van zulk leed dat wij allemaal kennen, lijkt haast onvermijdelijk alles pure retoriek en pathetisch. Maar, zou ik zeggen, als zulke mensen kunnen ervaren dat wij met hen meelijden, dat wij met hen het Kruis willen dragen in communio met Christus, vooral door met hen te bidden, en ook door hen bij te staan in een stilzwijgen dat vol meegevoel is, vol liefde, terwijl wij hen naar vermogen helpen, dan kunnen wij geloofwaardig worden.

Wij moeten dit accepteren, dat in een eerste instantie onze woorden misschien als louter woorden klinken, maar als wij werkelijk in deze geest van de ware navolging van Jezus leven, vinden wij ook een manier om met onze sympathie nabij te zijn. Sympathie wil etymologisch gezien zeggen mee-lijden met de mens, door hem te helpen, door te bidden, en door zo het vertrouwen te wekken dat de goedheid van de Heer er ook is in de donkerste dalen. Zo kunnen wij het hart openen voor het Evangelie van Christus zelf, die de ware trooster is; het hart openen voor de Heilige Geest, die de "andere Trooster" wordt genoemd, de andere Parakleet, die helpt, die aanwezig is.

Wij kunnen het hart niet openen door onze woorden, maar door het grote onderricht van Christus, door zijn met-ons-zijn, en zo erbij helpen dat het lijden en de pijn werkelijk tot een genade worden van rijping, van communio met de Gekruisigde en verrezen Christus".

Document

Naam: DE BISSCHOP EN ZIJN SEMINARISTEN
Vragen en antwoorden tijdens het bezoek van Paus Benedictus XVI aan het Romeinse Grootseminarie bij gelegenheid van het feest van de "Madonna della Fiducia"
Soort: Paus Benedictus XVI - Toespraak
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 17 februari 2007
Copyrights: © 2007, Libreria Editrice Vaticana
Vertaling uit het Italiaans, toegevoegde titel en ondertitel, indeling in alinea's en de toevoegingen tussen haakjes (ter verduidelijking van het zinsverband): past. Chr. v. Buijtenen pr.
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test