• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

"ZOALS IK U HEB LIEFGEHAD, ZO MOET OOK GIJ ELKAAR LIEFHEBBEN" (JOH. 13, 34)
Boodschap voor de 22ste Wereld Jongeren Dag (Palmzondag, 1 april 2007)

 

De tekst is ook als brochure zelf te maken met behulp van 2 bestanden:Omslag van de brochure
Binnenwerk van de brochure

Beste jongeren,

naar aanleiding van de 22ste Wereldjongerendag, die de komende Palmzondag gevierd gaat worden in de Bisdommen, wil ik jullie ter overweging de woorden voorhouden van Jezus: "Zoals Ik u heb liefgehad, zo moet ook gij elkaar liefhebben " (Joh. 13, 34).

Is liefhebben mogelijk?
Iedereen merkt bij zichzelf het verlangen naar liefhebben en naar bemind worden. Maar wat is liefhebben moeilijk, en wat vallen er niet veel dwalingen en mislukkingen in de liefde te registreren! Er zijn er zelfs die aan het twijfelen raken of de liefde wel mogelijk is. Maar als affectieve tekortkomingen of emotionele ontgoochelingen je kunnen doen denken dat liefhebben een utopie is, een onbereikbare droom, moet je daar dan in berusten?

Nee! De liefde is mogelijk en het doel van mijn boodschap is er toe bij te dragen dat in ieder van jullie, die de toekomst en de hoop van de mensheid bent, het vertrouwen herleeft in de ware, trouwe en sterke liefde. Een liefde die vrede en blijdschap voortbrengt; een liefde die je als personen met elkaar verbindt, en je de ervaring geeft van vrijheid in respect voor elkaar. Laat mij daarom samen met jullie op zoek gaan naar de liefde, een zoektocht die drie "momenten" kent.

God, bron van de liefde

Het eerste "moment" betreft de bron van de ware liefde. Er is maar één bron en dat is God. Heel duidelijk zet Johannes dat neer waar hij zegt: "God is liefde" (1 Joh. 4, 8.16). Nu wil hij ons daarmee niet alleen zeggen dat God van ons houdt, maar dat het wezen van God zelf liefde is.

We staan hier voor de helderste openbaring van de bron van de liefde die het drie-ene mysterie is: In God, één en drievuldig, is een eeuwige uitwisseling van liefde tussen de personen van de Vader en van de Zoon; en deze liefde is geen energie of gevoel, maar een persoon: het is de Heilige Geest.

Het kruis van Christus openbaart de liefde van God ten volle

Hoe openbaart zich aan ons de God die Liefde is? Hier zijn we bij het tweede "moment" van onze zoektocht. Ook al zijn de tekenen van de goddelijke liefde al duidelijk aanwezig in de schepping, toch is de volledige openbaring van het innerlijke mysterie van God pas gekomen met de Incarnatie, toen God mens werd.

In Christus, waarachtig God en waarachtig mens, hebben wij de liefde in heel haar reikwijdte leren kennen. "Het eigenlijk nieuwe van het Nieuwe Testament, - zo schreef ik in de Encycliek Paus Benedictus XVI - Encycliek
Deus Caritas Est
God is Liefde
(25 december 2005)
- bestaat niet zozeer in nieuwe ideeën, maar in de gestalte zelf van Christus, die aan de ideeën vlees en bloed geeft: een ongehoord realisme" Paus Benedictus XVI, Encycliek, God is Liefde, Deus Caritas Est (25 dec 2005), 12.

Deze openbaring van de goddelijke liefde is volledig en volmaakt in het Kruis waar, zoals de heilige Paulus zegt, "God zijn liefde voor ons juist hierdoor bewijst, dat Christus voor ons is gestorven toen wij nog zondaars waren" (Rom. 5, 8). Daarom kan ieder van ons zeggen, zonder bang te hoeven zijn dat hij zich vergist: "Christus heeft mij liefgehad en zich voor mij overgeleverd" Vgl. Ef. 5, 2 . Verlost als het is door zijn bloed, is geen enkel menselijk leven nutteloos of van weinig waarde, omdat wij allemaal persoonlijk door Hem bemind zijn met een hartstochtelijke en trouwe liefde, met een liefde die onbegrensd is.

Het kruis is een dwaasheid voor de wereld en een aanstoot voor veel gelovigen, maar het is "Gods wijsheid" voor wie zich tot diep in eigen wezen laten raken, "want de dwaasheid van God is wijzer dan de mensen, en de zwakheid van God is sterker dan de mensen" (1 Kor. 1, 24-25).

Sterker nog: de Gekruisigde, die na zijn verrijzenis voor altijd de tekenen draagt van zijn eigen lijden, brengt de "vervalsingen" en leugens over God aan het licht, die schuil gaan achter het geweld, de wraak en de uitstoting. Christus is het Lam van God, dat de zonde van de wereld op zich neemt en dat de haat met wortel en al verwijdert uit het hart van de mens. Daarin ligt zijn ware "revolutie": de liefde.

De naaste liefhebben zoals Christus ons liefheeft
En zo zijn we al bij het derde "moment" van onze reflectie. Aan het kruis roept Christus "Ik heb dorst" (Joh. 19, 28): zo geeft Hij blijk van een brandende dorst naar liefde en naar bemind worden door ieder van ons. Alleen als wij er in slagen de diepte en de intensiteit van dit mysterie te zien, kunnen wij er ons rekenschap van geven hoe noodzakelijk en dringend het is dat wij op onze beurt Hem liefhebben "zoals" Hij ons heeft liefgehad.

Dat brengt de inzet met zich mee om, als het noodzakelijk mocht zijn en gesteund door zijn liefde, ons leven te geven voor onze broeders. Al in het Oude Testament had God gezegd: "Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf" (Lev. 19, 18), maar het nieuwe van Christus bestaat in het feit dat liefhebben zoals Hij ons heeft liefgehad betekent: allen, zonder onderscheid, ook de vijanden, "tot het uiterste" Vgl. Joh. 13, 1 .

Getuigen van de liefde van Christus
Ik wil nu stilstaan bij drie milieus uit het dagelijkse leven waar jullie, beste jongeren, in het bijzonder geroepen worden om de liefde van God te laten zien. Het eerste milieu is de Kerk die onze geestelijke familie is, en die is samengesteld uit alle leerlingen van Christus. Weest zijn woorden indachtig: "Hieruit zullen allen kunnen opmaken dat gij mijn leerlingen zijt: als gij de liefde onder elkaar bewaart" (Joh. 13, 35) en voedt met jullie enthousiasme en jullie liefde de activiteiten van de parochies, de gemeenschappen, de kerkelijke bewegingen en de jongerengroepen waartoe jullie behoren. Weest ijverig in het zoeken van het welzijn van de ander, en trouw aan de taken die je op je genomen hebt. Aarzel niet om met blijdschap af te zien van sommige van je ontspanningen, aanvaard grootmoedig de offers die noodzakelijk zijn, getuig van je trouwe liefde voor Jezus door zijn Evangelie speciaal aan jullie leeftijdgenoten te verkondigen.
Je voorbereiden op de toekomst
Het tweede milieu waar jullie geroepen zijn om de liefde tot uitdrukking te brengen en erin te groeien, is dat van jullie voorbereiding op de toekomst die je wacht. Als je verloofd bent, heeft God een plan van liefde voor jullie toekomst als paar en als gezin, en is het dus van wezenlijk belang dat jullie dat plan ontdekken met de hulp van de Kerk, en vrij van dat wijd verspreide vooroordeel dat het christendom, met zijn geboden en verboden een obstakel zou zijn om vreugde te beleven aan de liefde en met name zou verhinderen om ten volle het geluk te smaken dat man en vrouw in hun liefde voor elkaar zoeken.

De liefde van man en vrouw staat aan de oorsprong van de menselijke familie en het paar dat uit man en vrouw bestaat heeft zijn grondslag in het oorspronkelijke plan van God Vgl. Gen. 2, 18-25 . Elkaar als paar leren liefhebben is een prachtige weg die echter een proeftijd vereist die inspanning kost. De periode van de verloving, zo fundamenteel om een paar te vormen, is een tijd van wachten en van voorbereiden, die beleefd dient te worden in een kuisheid qua gebaren en woorden. Dat maakt het mogelijk te rijpen in de liefde, in de zorg en de aandacht voor de ander; het helpt om te komen tot zelfbeheersing, om het respect voor de ander te ontwikkelen, allemaal kenmerken van de ware liefde die niet op de eerste plaats de eigen bevrediging noch het eigen welzijn zoekt.

Vraag in het gemeenschappelijk gebed aan de Heer dat Hij waakt over jullie liefde en haar doet groeien en haar zuivert van alle egoïsme. Aarzel niet om edelmoedig antwoord te geven op de roep van de Heer, want het christelijk huwelijk is een ware en heuse roeping in de Kerk. En wees, beste jongens en beste meisjes, eveneens bereid om "ja" te zeggen, als God jullie roept om Hem te volgen op de weg van het ambtelijk priesterschap of van het godgewijde leven. Jullie voorbeeld zal een bemoediging zijn voor vele andere leeftijdgenoten, die op zoek zijn naar het ware geluk.

Elke dag groeien in de liefde

Het derde milieu om je in te zetten, zoals de liefde dat met zich brengt, is dat van het dagelijks leven met zijn veelvoud aan relaties. Ik doel met name op het gezin, de school, het werk en de vrije tijd.

Beste jongeren, cultiveer jullie talenten niet alleen om een sociale positie te verwerven, maar ook om de anderen te helpen "groeien". Ontwikkel je mogelijkheden niet alleen om meer "competitief" en meer "productief" te worden, maar om "getuigen van de liefde" te zijn.

Verbind met je beroepsvorming de inspanning om kennis van je godsdienst te verwerven die nuttig is om je verantwoordelijke zending te kunnen volbrengen. Met name nodig ik jullie uit om je te verdiepen in de sociale leer van de Kerk, zodat jullie actie in de wereld geïnspireerd wordt door de beginselen daarvan. Moge de Heilige Geest jullie vindingrijk maken in de liefde, volhardend in de taken die je op je neemt, en moedig in je initiatieven, zodat jullie je bijdrage kunt leveren aan de opbouw van een "beschaving van de liefde". De horizon van de liefde is werkelijk onbegrensd: het is heel de wereld!

"De liefde aandurven" naar het voorbeeld van de heiligen
Beste jongeren, ik zou jullie willen uitnodigen "de liefde aan te durven", dat wil zeggen: niets minder voor jullie leven te verlangen dan een sterke en mooie liefde, die in staat is heel jullie bestaan tot een blije verwezenlijking te maken van de gave van jullie zelf aan God en aan je broeders en zusters, in navolging van Hem die door middel van de liefde voor altijd de haat en de dood heeft overwonnen Vgl. Openb. 5, 13 . De liefde is de enige kracht die in staat is het hart van de mens en de hele mensheid te veranderen, door de relaties tussen mannen en vrouwen, tussen rijken en armen, tussen culturen en beschavingen vruchtbaar te maken. Hiervan getuigt het leven van de heiligen die, als waarachtige vrienden van God, het kanaal en de afglans zijn van deze oorspronkelijke liefde. Span je in om hen beter te leren kennen, vertrouw je toe aan hun voorspraak, probeer te leven zoals zij.

Ik beperk mij tot het aanhalen van Moeder Teresa die zich haastte om de roep van Christus "Ik heb dorst"- een roep die haar diep had geraakt - te beantwoorden en die in de straten van Calcutta, in India, de stervenden begon te verzamelen. Van toen af werd het enige verlangen van haar leven die dorst van Jezus naar liefde te willen lessen, niet met woorden, maar met concrete daden, terwijl ze zijn misvormd gelaat, dorstend naar liefde, herkende in het gezicht van de armsten der armen. De zalige Teresa heeft het onderricht van de Heer in praktijk gebracht: "Al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders, hebt gij voor Mij gedaan" (Mt. 25, 40). En de boodschap van deze nederige getuige van de goddelijke liefde heeft zich over de hele wereld verbreid.

Het geheim van de liefde
Aan ieder van ons, beste vrienden, is het gegeven diezelfde graad van liefde te bereiken, maar alleen als wij onze toevlucht zoeken bij de onmisbare steun van de goddelijke Genade. Alleen de hulp van de Heer maakt het ons mogelijk te ontkomen aan de berusting tegenover de enorme taak die we hebben te volbrengen en stort ons de moed in om te verwezenlijken wat menselijkerwijs ondenkbaar is.

Vooral de Eucharistie is de grote school van de liefde. Wanneer je regelmatig en met devotie deelneemt aan de heilige Mis, wanneer je in het gezelschap van de eucharistische Jezus langere pauzes van aanbidding doorbrengt, is het makkelijker om de lengte, de breedte, de hoogte en de diepte te vatten van zijn liefde die alle kennis te boven gaat Vgl. Ef. 3, 17-18 . Wanneer je het eucharistische Brood deelt met je broeders en zusters in de kerkelijke gemeenschap, word je daarna gedreven om "haastig" de liefde van Christus om te zetten in een edelmoedige dienst aan hen, zoals ook de Maagd Maria deed jegens Elisabeth.

Op weg naar de ontmoeting in Sydney

Verhelderend is in deze de aansporing van de apostel Johannes: "Kinderen, wij moeten niet liefhebben met woorden en leuzen, maar met daden die waarachtig zijn. Daardoor komen wij aan de weet dat wij uit de waarheid zijn" (1 Joh. 3, 18-19).

Beste jongeren, ik nodig je uit de komende Wereldjongerendag in deze geest te beleven, samen met jullie Bisschoppen in jullie respectievelijke Bisdommen.
Het zal een belangrijke etappe vormen op weg naar de ontmoeting in Sydney, waarvan het thema zal zijn: "Jullie zullen kracht ontvangen van de Heilige Geest die over jullie komt en jullie zullen mijn getuigen zijn" (Hand. 1, 8). Maria, de Moeder van Christus en van de Kerk, moge jullie helpen om overal de uitroep te laten horen die de wereld veranderd heeft: "God is liefde!". Ik begeleid jullie met het gebed en zegen jullie van harte.

Vanuit het Vaticaan, 27 januari 2007

PAUS BENEDICTUS XVI

Zie ook:

Dossier Wereld Jongeren Dagen

Document

Naam: "ZOALS IK U HEB LIEFGEHAD, ZO MOET OOK GIJ ELKAAR LIEFHEBBEN" (JOH. 13, 34)
Boodschap voor de 22ste Wereld Jongeren Dag (Palmzondag, 1 april 2007)
Soort: Paus Benedictus XVI - Boodschap
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 27 januari 2007
Copyrights: © 2007, Libreria Editrice Vaticana
Vert. uit het Italiaans, alineaverdeling en -nummering: Past. Chr. van Buijtenen, pr.
Bewerkt: 5 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test