• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Wanneer het over een kleiner taalgebied gaat, dient alles te gebeuren zoals boven is uiteengezet. De akten echter moeten met de grootste zorg worden opgesteld in een van de bovengenoemde talen, die een bredere verspreiding genieten, zodanig dat de betekenis van ieder woord in de volkstaal wordt weergegeven. De voorzitter en de secretaris van de Bisschoppenconferentie leggen, na zo nodig betrouwbare deskundigen te hebben geraadpleegd, getuigenis af van de authenticiteit van deze vertaling. Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Brief aan de voorzitters van Bisschoppenconferenties, De normis servandis quoad libros liturgicos in vulgus edendos, illorum translatione in linguas hodiernas peracta (25 okt 1973) Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, De linguis vulgaribus in S. Liturgiam inducendis - Brief aan de Voorzitters van de Bisschoppenconferenties, Decem Iam Annos (5 juni 1976)

Alinea's in de marge van alinea 86

Het hoogtepunt van de liturgische handeling is de viering van de Mis, waarin op zijn beurt het Eucharistische Gebed of Anaphora de belangrijkste plaats inneemt. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008, Institutio Generalis Missalis Romani (18 mrt 2002), 78 Daarom moeten vertalingen van goedgekeurde eucharistische gebeden met de grootste zorg worden voorbereid, vooral wat betreft de sacramentele formules, waarvoor hierna in de nrs. 85-86 een speciale procedure zal worden voorgeschreven.

Bij het maken van de vertaling van de teksten van het liturgisch proprium van de bisdommen die als standaardtekst door de Apostolische Stoel zijn goedgekeurd, dient het volgende in acht genomen te worden:

 1. De vertaling moet door de diocesane liturgische commissie Vgl. Paus Pius XII, Encycliek, Over de Heilige Liturgie, Mediator Dei et hominum (20 nov 1947) Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 45 of een andere commissie die ad hoc door de diocesane bisschop is ingesteld, en vervolgens door de bisschop worden goedgekeurd na de raad te hebben ingewonnen van de clerus en van ter zake deskundigen;
 2. De vertaling moet vanwege de erkenning (recognitio) worden voorgelegd aan de Congregatie voor de goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten. Bovendien moeten drie exemplaren van de standaardtekst samen met de vertaling worden opgestuurd;
 3. Bovendien moet een verslag worden gemaakt dat dient te bevatten:
  1. het decreet waarin de Apostolische Stoel de standaardtekst heeft goedgekeurd,
  2. de principes of de criteria die bij de vertaling zijn gevolgd,
  3. een lijst van personen, die in de verschillende stadia aan de werkzaamheden hebben deelgenomen met daarbij een korte beschrijving van hun deskundigheid en kwalificaties en van de academische graden die zij hebben.
 4. Wanneer het gaat over kleinere taalgebieden, moet de Bisschoppenconferentie getuigen dat de tekst nauwkeurig is vertaald in de betreffende taal, zoals boven onder nr. 86.
In gedrukte teksten moeten de decreten gepubliceerd worden waarin de erkenning (recognitio) van de Apostolische Stoel voor de vertalingen is verleend of minstens de verleende erkenning (recognitio) met vermelding van dag, maand, jaar en protocolnummer van het decreet van het Dicasterie, met behoud van de normen zoals ze boven onder nummer 86 staan. Twee exemplaren van de standaardtekst moeten naar de Congregatie voor de goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten gezonden worden.

Bij het maken van de vertaling van de teksten van het liturgisch proprium van een religieuze familie (hieronder wordt verstaan: Instituten van gewijd leven en Sociëteiten van apostolisch leven of van een goedgekeurde groep die het recht daartoe heeft) die als standaardtekst door de Apostolische Stoel zijn goedgekeurd, dient het volgende in acht genomen te worden:

 1. De vertaling moet geschieden door een algemene liturgische commissie of een andere commissie die ad hoc door de hoogste bestuurder of minstens krachtens diens mandaat aan de Provinciale Overste is ingesteld; vervolgens moet zij door de hoogste bestuurder met een beslissende stem van zijn Raad worden goedgekeurd, na eventueel de raad te hebben ingewonnen van deskundigen en van geschikte leden van het Instituut of de Sociëteit;
 2. De vertaling moet vanwege de erkenning (recognitio) worden voorgelegd aan de Congregatie voor de goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten. Bovendien moeten drie exemplaren van de standaardtekst samen met de vertaling worden opgestuurd.
 3. Bovendien moet een verslag worden gemaakt dat dient te bevatten:
  1. het decreet waarin de Apostolische Stoel de standaardtekst heeft goedgekeurd,
  2. de principes of de criteria die bij de vertaling zijn gevolgd,
  3. een lijst van personen, die in de verschillende stadia aan de werkzaamheden hebben deelgenomen met daarbij een korte beschrijving van hun deskundigheid en kwalificaties en van de academische graden die zij hebben;
 4. Wanneer het gaat over kleinere taalgebieden moet de Bisschoppenconferentie getuigen dat de tekst nauwkeurig is vertaald in de betreffende taal, zoals onder nr. 86;
 5. Ten aanzien van religieuze families van diocesaan recht dient men dezelfde procedure in acht te nemen, behalve dat de tekst door de diocesane bisschop samen met (oordeel van) goedkeuring gestuurd moet worden aan de Congregatie voor de goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten.
In gedrukte teksten moeten de decreten gepubliceerd worden waarin de erkenning (recognitio) van de Apostolische Stoel voor de vertalingen is verleend of minstens de verleende erkenning (recognitio) met vermelding van dag, maand, jaar en protocolnummer van het decreet van het Dicasterie, met behoud van de normen zoals ze boven onder nummer 86 staan. Twee exemplaren van de standaardtekst moeten naar de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten gezonden worden.

Document

Naam: LITURGIAM AUTHENTICAM
Het gebruik van de volkstaal in de uitgaven van de Romeinse Liturgie
Vijfde instructie "betreffende de juiste uitvoering van de Constitutie over de Liturgie van het Tweede Vaticaans Concilie" (bij art. 36)
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: Georgius A. Kard. Medina Estévez
Datum: 28 maart 2001
Copyrights: © 2002, NRL, Zeist
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test