• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

VANDAAG BESCHOUWEN WIJ JEZUS, DE VORST VAN DE VREDE
Op het Hoogfeest van Maria, Moeder van God en Wereld Vrede Dag, 1 januari 2007

Dierbare broeders en zusters!

Aan het begin van het nieuwe jaar wend ik mij met vreugde tot u allen, die hier aanwezig bent op het Sint-Pietersplein, en tot allen die met ons verbonden zijn door middel van radio en televisie, met mijn allerhartelijkste wensen van vrede en alle goeds! De beste wensen voor u allen: vrede en alle goeds! Moge het licht van Christus, de Zon die aan de horizon van de mensheid verschenen is, u verlichten op uw weg en u door heel 2007 vergezellen!

Het was een gelukkige intuïtie die mijn vereerde voorganger, de dienaar Gods Paulus VI, heeft doen besluiten dat het jaar zou beginnen onder de bescherming van de allerheiligste Maria, vereerd als Moeder van God. De christengemeenschap die dezer dagen in aanbidding bij de kribbe heeft gestaan, kijkt vandaag met bijzondere liefde naar de Maagd Maria. Zij vereenzelvigt zich met Haar, terwijl zij het pasgeboren Kind beschouwt, in doeken gewikkeld en neergelegd in een voederbak. Zoals Maria, zo hult ook de Kerk zich daarbij in stilzwijgen, om de innerlijke weerklank te ontvangen en te bewaren van het Woord dat is vleesgeworden en niet de godmenselijke warmte die van zijn tegenwoordigheid uitgaat in verstrooiing kwijt te raken. Hij is de Zegen van God! Zoals de Maagd, zo doet ook de Kerk niets anders dan aan allen Jezus te laten zien, de Redder, en op ieder weerspiegelt zich het licht van zijn Gelaat, een glans van goedheid en van waarheid.
Vandaag beschouwen wij Jezus, geboren uit de Maagd Maria, in zijn bijzondere hoedanigheid als "Vorst van de Vrede" (Jes. 9, 5). Hij "is onze vrede", gekomen om de "scheidsmuur" neer te halen die mensen en volkeren verdeelt, namelijk: "de vijandschap" (Ef. 2, 14). Daarom heeft diezelfde Paulus VI, eerbiedwaardiger gedachtenis, besloten dat de 1ste januari ook de Werelddag van de Vrede zou worden: opdat elk nieuw jaar zou beginnen in het licht van Christus, de grote vredestichter van de mensheid.
Vandaag hernieuw ik mijn vredeswens aan de Regeringen en Verantwoordelijken van de Naties en van de internationale organen en aan alle mannen en vrouwen van goede wil. Ik doe dat meer in het bijzonder met de Paus Benedictus XVI - Boodschap
De menselijke persoon - hart van de vrede
Boodschap voor Wereldvrededag, 1 januari 2007
(8 december 2006)
die ik samen met mijn medewerkers van de Pauselijke Raad voor de Gerechtigheid en de Vrede heb opgesteld, en die dit jaar tot thema heeft: "De menselijke persoon: hart van de vrede". Zij raakt een wezenlijk punt: de waarde van de menselijke persoon, die de dragende kolom is voor heel het bouwwerk van de vrede. Men spreekt tegenwoordig veel over de mensenrechten, maar dikwijls vergeet men dat die een stabiele grondslag nodig hebben, geen relatieve, niet een die slechts op een mogelijke mening berust. Zo'n grondslag kan alleen de waardigheid zijn van de persoon. Het respect voor deze waardigheid begint bij de erkenning en bescherming van zijn recht op leven en op het vrij belijden van de eigen godsdienst.
Richten wij met vertrouwen ons gebed tot de heilige Moeder van God, opdat zich in de gewetens het heilig respect moge ontwikkelen voor elke menselijke persoon en tevens de krachtige afschuw van oorlog en geweld. Maria, Gij die aan de wereld Jezus geschonken hebt, help ons van Hem de gave van de vrede te ontvangen en oprechte en moedige bouwers van de vrede te zijn.

Document

Naam: VANDAAG BESCHOUWEN WIJ JEZUS, DE VORST VAN DE VREDE
Op het Hoogfeest van Maria, Moeder van God en Wereld Vrede Dag, 1 januari 2007
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 1 januari 2007
Copyrights: © 2007, Libreria Editrice Vaticana
Vertaling uit het Italiaans, alineaverdeling en -nummering: Pastoor Chr. v. Buijtenen, pr.
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test