• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De communie onder beide gedaanten

Als teken heeft de heilige communie een meer volledige vorm, wanneer ze onder beide gedaanten wordt ontvangen. Want in deze vorm (met handhaving van de beginselen, die door het Concilie van Trente zijn vastgesteld Vgl. Concilie van Trente, 21e Zitting - Leer over de communie onder beide gedaante en door kinderen, Sessio XXI - Doctrina de communione sub utraque specie et parvulorum (16 juli 1562), 2-5 en die leren, dat onder elk van beide gedaanten de gehele en onverdeelde Christus en het werkelijk sacrament wordt genuttigd), wordt het teken van de eucharistische maaltijd vollediger zichtbaar en komt duidelijker de wil tot uitdrukking, waardoor het nieuw en eeuwig verbond in het Bloed van de Heer wordt bekrachtigd, alsmede de band tussen de eucharistische maaltijd en de eschatologische maaltijd in het koninkrijk van de Vader. Vgl. Mt. 26, 27-29

Daarom wordt in het vervolg, met goedvinden van de bisschoppen en na een behoorlijke catechese, de communie van de kelk toegestaan in de volgende gevallen, die gelden ofwel reeds krachtens het vroegere recht Vgl. Congregatie voor de Riten, Ritus voor het uitreiken van de Communie onder beide Gedaante (7 mrt 1965), 1 of krachtens deze instructie:

 1. aan volwassen dopelingen in de Mis die op hun Doopsel volgt; aan volwassen vormelingen in de Mis van hun Vormsel; aan gedoopten, die in de gemeenschap van de Kerk worden opgenomen;
 2. aan het bruidspaar in de huwelijksmis;
 3. aan de wijdelingen in de Mis van hun wijding;
 4. aan de abdis in de Mis van haar zegening; aan de maagden in de Mis van de maagdenwijding; aan de geprofesten in de Mis van hun eerste of hernieuwde religieuze professie, mits zij de geloften afleggen of vernieuwen tijdens de Mis;
 5. aan de leken-helpers-missionarissen in de Mis, waarin zij plechtig worden uitgezonden; en aan anderen in de Mis, waarin zij de kerkelijke zending ontvangen;
 6. bij de toediening van het viaticum: aan de zieke en aan alle aanwezigen, wanneer de Mis overeenkomstig het recht in het huis van de zieke wordt gevierd;
 7. aan de diaken, de subdiaken en de dienaars, wanneer zij bij de pontificale of plechtige Mis hun functie vervullen;
 8. bij een concelebratie:
  a. aan allen, ook leken, die bij deze concelebratie een echte liturgische functie verrichten, en verder aan alle aanwezige seminaristen;
  b. en ook, in hun eigen kerken, aan alle leden van instituten, die de evangelische raden beoefenen, en van andere gemeenschappen, waarin men zich door religieuze geloften, een oblatie of een belofte aan God toewijdt, en verder aan al degenen, die in de huizen van deze instituten of gemeenschappen dag en nacht verblijven;
 9. aan priesters, die een drukbezochte eucharistieviering bijwonen en zelf niet kunnen celebreren of concelebreren;
 10. aan allen, die de geestelijke oefeningen volgen, en wel bij de Mis, die tijdens deze oefeningen apart voor deze groep wordt gevierd met de bedoeling, dat ze er actief aan deelneemt; aan allen, die deelnemen aan de bijeenkomst van een pastorale commissie, bij de Mis, die zij gezamenlijk vieren;
 11. aan de onder nr. 2 en nr. 4 genoemden bij de Mis van een jubilee, dat zij vieren;
 12. bij de doop van een volwassene en wel in de Mis van zijn initiatie: aan zijn peter, meter, ouders, echtgenoot of echtgenote en aan zijn lekencatechisten;
 13. aan de ouders, familieleden en grote weldoeners van een pasgewijd priester bij zijn eerste Mis.

Document

Naam: EUCHARISTICUM MYSTERIUM
Over de Eredienst van de Eucharistie
Soort: Congregatie voor de Riten
Auteur: Jacobus Kard. Lercaro
Datum: 25 mei 1967
Copyrights: © 1968, Ecclesia Docens 0821, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R., Dr. J. Kahmann C.s.R.
Bewerkt: 23 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test