• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De pure vreugden, welke de eerste jaren van Ons priesterschap overvloedig vergezelden, zijn in Onze herinnering voor immer verbonden met de diepe ontroering, die zich van Ons meester maakte op de achtste januari 1905 in de Basiliek van Sint-Petrus, toen Jean-Marie Baptiste Vianney, de nederige Franse priester, op plechtige wijze werd zalig verklaard. Zelf nog pas enkele maanden tot het priesterschap verheven, kwamen Wij onder de indruk van deze bewonderenswaardige priesterfiguur, die het Onze Voorganger, de heilige Pius X, de vroegere pastoor van Salzano, behaagde tot voorbeeld van alle zielzorgers te stellen. En na zoveel jaren kunnen Wij Ons de gedachte hieraan niet te binnen brengen zonder opnieuw Onze goddelijke Verlosser te danken voor de uitzonderlijke genade van het geestelijk elan, dat Hij aldus van de aanvang af Ons priesterleven heeft meegegeven.

Ook herinneren Wij Ons, dat Wij juist op de dag van deze Zaligverklaring de verheffing tot de bisschoppelijke waardigheid vernamen van Monseigneur Jacobus Maria Radini-Tedeschi, die grote bisschop die Ons enkele dagen later tot zijn dienst zou roepen en die voor Ons een leermeester en een zeer geliefde vader was. Samen met hem begaven Wij Ons in het begin van datzelfde jaar 1905 voor de eerste keer op pelgrimstocht naar Ars, het bescheiden dorpje, dat door de heiligheid van zijn pastoor voor immer zo beroemd geworden is.

Niet zonder een bijzondere beschikking van Gods Voor­zienigheid ging in het jaar, dat Wij de volheid Ván het priesterschap ontvingen, Paus Pius XI, roemrijker ge­dachtenis, op 31 mei 1925, over tot de plechtige canoni­satie van de "arme pastoor van Ars". In zijn homilie behaagde het de Opperherder, een beschrijving te geven van "de tengere gestalte van Jean-Marie Vianney; het hoofd met de lange witte haren, die als het ware een schitterende kroon vormden; het magere, door het vele vasten uitgeholde gelaat, waaruit echter zo duidelijk de onschuld en de heiligheid van een nederig en zachtmoe­dig hart spraken, dat de aanblik ervan alleen reeds vol­doende was om de menigten tot heilzame gedachten te brengen" Paus Pius XI, Homilie, Tijdens de heiligverklaring van Jean Marie Vianney (31 mei 1925). A.A.S. XVII, 1925, p. 224. Kort daarna stel­de Onze Voorganger, in het jaar van zijn gouden pries­terjubileum, Jean-Marie Vianney, onder wiens patroon­schap de heilige Pius X reeds de zielzorgers van Frank­rijk had geplaatst, "tot geestelijk heil van de pastoors van de gehele wereld" Paus Pius XI, Apostolische Brief, Verheffing van de H. Pastoor van Ars / Jean-Marie Vianney tot patroon van de parochiepriesters, Anno Iubilari (23 apr 1929). A.A.S. XXI, 1929, p. 313, tot hemelse Patroon van hen allen aan.

Deze daden van Onze Voorgangers, die met zoveel dierbare persoonlijke herinneringen verbonden zijn, meenden Wij, Eerbiedwaardige Broeders, in deze Encycliek in de gedachten te moeten terugroepen, nu het een eeuw geleden is dat deze heilige man, uitgeput door de vermoeienissen van een uitzonderlijk priesterlijk ambt van meer dan veertig jaar en alom gevierd om zijn heiligheid, op 4 augustus van het jaar 1859 zijn ziel aan God terug schonk.

Wij danken daarom de goedertieren God, dat Hij niet alleen tot twee maal toe door de glans der heiligheid van de Pastoor van Ars Ons priesterleven heeft willen verlichten, maar Ons bovendien, in het begin reeds van Ons Opperherderschap, opnieuw de gelegenheid heeft willen bieden, de zo roemvolle gedachtenis van deze zielenherder te vieren. Van de andere kant zal het u, Eerbiedwaardige Broeders, niet verbazen, dat in deze Brief Onze geest en Ons hart zich bijzonder richten tot de priesters, Onze zeer beminde zonen, om hen allen instantelijk aan te sporen - en vooral degenen die de herderlijke bediening uitoefenen - het bewonderenswaardige voorbeeld van deze heilige man, die eertijds hun broeder in het priesterschap was en thans hun hemelse Patroon is geworden, aandachtig te overwegen.

Document

Naam: SACERDOTII NOSTRI PRIMORDIA
Bij gelegenheid van de 100e sterfdag van de H. Pastoor van Ars
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 1 augustus 1959
Copyrights: © 1959, Katholiek Archief 14e jrg. 877-894
Notenapparaat wordt later aangepast
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test