• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

CONCILIUM
Vaststelling datum opening Vaticanum II

Op 25 december van het vorig jaar, 1961, het feest van de geboorte van onze Heer Jezus Christus, hebben Wij met de Apostolische Constitutie "H. Paus Johannes XXIII - Apostolische Constitutie
Humanae Salutis
Over het bijeenroepen van Tweede Oecumenische Vaticaans Concilie
(25 december 1961)
" de viering van het Tweede Vaticaans Concilie voor het lopende jaar aangekondigd en daarmee, terwijl Wij een reeds lang in Ons gerijpt raadsbesluit in de daad omzetten, de algemene verwachting van de katholieke wereld bevredigd.

Wij zijn nu na opmerkzaam overleg tot het besluit gekomen, de opening van het Tweede Vaticaans Concilie vast te stellen op de elfde dag van de komende maand oktober, teneinde de deelnemers aan het Concilie in staat te stellen alles tijdig voor te bereiden. Wij hebben deze datum vooral gekozen, omdat hij een herinnering opwekt aan het grote Concilie van Efeze, dat in de geschiedenis der Kerk zo'n grote betekenis had.

Nu een zo plechtige samenkomst naderbij komt, kunnen Wij niet anders dan nogmaals Onze zonen oproepen om steeds Heer te bidden voor het welslagen van deze gebeurtenis.

Deze gebeurtenis houdt Ons bezig evenals Onze Eerbiedwaardige Broeders en geliefde Zonen die direct bij de voorbereidingen, voor het Concilie betrokken zijn en zich in dit werk één weten met de clerus en het christenvolk, die vurig het Concilie verwachten. De vruchten, die Wij van dit grote feest brandend verlangen, zijn vooral, dat de Kerk, de bruid van Christus, steeds meer haar goddelijke krachten moge versterken en hun weldoende invloed zo wijd mogelijk onder de mensen moge verbreiden.

Zo is er dan ook reden tot hoop, dat de volkeren vertrouwensvoller hun blik richten op Christus, het licht en de verlichting der volkeren - vooral die volkeren, die Wij zien lijden onder tegenspoed, tweedracht en onheilsvolle conflicten - opdat zij eindelijk in respect voor wederzijdse rechten en plichten de ware vrede kunnen vinden.

Wij bepalen daarom na rijpe overweging eigener beweging en op grond van Ons apostolisch gezag en schrijven voor, dat het Tweede Vaticaans Concilie op 11 oktober van het lopende jaar zal beginnen.

Gegeven te Rome, bij Sint Pieter, 2 februari 1962, feest van Maria Lichtmis,
in het vierde jaar van Ons pontificaat

Document

Naam: CONCILIUM
Vaststelling datum opening Vaticanum II
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Motu Proprio
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 2 februari 1962
Copyrights: © 1962, Katholiek Archief nr. 41
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test