• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

TOESPRAAK TOT DE MISDIENAARS

Toelichting bij de toespraak
Op 1 augustus 2001 waren bijna 22.000 misdienaars, waaronder zo´n 35 uit Nederland, in Rome verzameld voor een ontmoeting met de Paus. Deze ontmoeting vond plaats in het kader van een driedaagse bijeenkomst van misdienaars uit de hele wereld. De Paus, die zichtbaar genoot van het contact met de jeugd, doopte voor de gelegenheid het St. Pietersplein om in "het Plein van de Jeugd". Het was tevens de 1.000 wekelijkse algemene audiëntie die de Paus hield en in de catechese zei hij het volgende:
Toespraak
Het Sint Pietersplein is vanochtend het "Plein van de jeugd". Ongeveer een jaar geleden, in het hart van het jubeljaar 2000, kwamen hier ontelbare jongeren uit de gehele wereld om de Wereldjongerendagen te vieren.Vandaag, op de 1000ste algemene audiëntie sedert mijn benoeming door de Goddelijke Voorzienigheid als opvolger van de apostel Petrus, staat het plein weer vol met duizenden jongens en meisjes die uit geheel Europa gekomen zijn om op pelgrimstocht naar het graf van Petrus te gaan.

Geliefde misdienaars! Toen jullie gisterenavond in een lange processie naar het Sint Pietersplein trokken, hebben jullie zogezegd de weg voortgezet die de wereldjeugd in het Heilige Jaar ingeslagen is. Het thema van jullie pelgrimage naar de Eeuwige Stad is: "Onderweg in de nieuwe wereld". Dit is een teken dat jullie bereid zijn jullie christelijke roeping serieus te nemen.

Ik begroet jullie allen hartelijk, lieve jongens en meisjes, en verheug me dat het tot deze ontmoeting gekomen is . In het bijzonder dank ik de Eerwaarde Heer Wijbisschop Martin Gächter, de president van het Coetus Internationalis Ministrantium die in naam van jullie allen zulke hartelijke woorden tot mij gesproken heeft.

Met bijzondere vreugde wend ik mij tot de misdienaars uit de Duitssprekende landen, die in aantal (16.000) veruit de grootste groep vormen. Het is mooi dat er zoveel jonge Christenen uit Duitsland gekomen zijn.

Heilige Dienst voor de Kerk

Jullie handelen aan het Altaar is niet alleen een plicht, maar een grote eer, een waarlijk heilige dienst. Over deze dienst wil ik jullie graag enkele overwegingen meegeven.

De misdienaar draagt een bijzonder gewaad. Het herinnert ons aan een kleed dat ieder van ons aangetrokken is, toen hij in de gemeenschap van Jezus Christus opgenomen werd. Ik bedoel het Doopkleed, waarvan de diepere bedoeling door de Heilige Paulus uitgelegd wordt: "want gij allen die in Christus zijt gedoopt, zijt met Christus bekleed" (Gal. 3, 27).

Ook toen jullie, lieve misdienaars, het doopkleed uitgegroeid waren, hebben jullie in plaats daarvan het misdienaarkleed aangetrokken. Ja, de Doop is het uitgangspunt voor jullie "ware liturgische dienstwerk", die jullie tot helper van jullie bisschop, priester en diaken maakt Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 29

De misdienaar heeft een vooraanstaande plaats in de liturgie. Wie de mis dient, treedt in de openbaarheid. Hij ervaart uit eerste hand dat in iedere liturgische handeling Jezus Christus tegenwoordig is en werkt. Jezus is tegenwoordig wanneer de gemeenschap zich verzamelt voor het gemeenschappelijke gebed en lofprijzing. Jezus is aanwezig in het Woord van de Heilige Schrift. Bovenal is Jezus tegenwoordig in de Eucharistie onder de gedaanten van Brood en Wijn. Jezus handelt door de priester, die in de plaats van Jezus Christus de heilige Mis viert en de sacramenten toedient.

Zo zijn jullie bij de eredienst meer dan alleen "helpers van de parochiepriester". Allereerst zijn jullie dienaren van Jezus Christus, de eeuwige hogepriester. Zo zijn jullie misdienaars, op bijzondere wijze geroepen vrienden van Jezus te zijn. Doe moeite deze vriendschap met Hem te verdiepen en te koesteren. Jullie zullen dan ontdekken dat jullie in Jezus een ware vriend voor het leven gevonden hebben.

De misdienaar draagt vaak een kaars. Moet men dan niet onvermijdelijk aan de woorden denken die Jezus in de Bergrede gesproken heeft: "gij zijt het licht der wereld" (Mt. 5, 14)? Jullie dienstwerk moet zich niet tot het kerkgebouw beperken; hij moet uitstralen naar jullie omgeving, waarin jullie dagelijks leven: school, familie en andere plekken van ontmoeting. Want wie Jezus in de kerk dienen mag, die moet ook overal in de wereld Zijn teken zijn.

Geliefde jongeren! Jullie leeftijdsgenoten wachten op dat "ware licht der wereld" Vgl. Joh. 1, 9 . Houdt niet alleen in de Kerk jullie licht hoog, maar draag de fakkel van het Evangelie naar allen die in het donker zitten en een zware tijd moeten doormaken.

Ik heb over de vriendschap met Jezus verteld. Wat zou ik verheugd zijn als uit deze vriendschap nog meer zou groeien! Hoe mooi zou het zijn, als onder jullie jonge mannen zich tot het priesterschap geroepen zouden voelen! Jezus heeft dringend jonge mensen nodig die zich grootmoedig en zonder voorbehoud beschikbaar stellen. Zou het kunnen zijn dat de Heer ook één of meerdere meisjes onder jullie roept om een godgewijd leven te leiden en zo de Kerk en de mens te dienen? Ook voor degenen die eenmaal een huwelijk zullen sluiten kan het dienen van de H. Mis een goede leerschool zijn, daar een geslaagde samenleven van de partners steeds de bereidheid tot het wederzijdse dienen uit vrije wil moet inhouden.

Document

Naam: TOESPRAAK TOT DE MISDIENAARS
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Audiëntie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 1 augustus 2001
Copyrights: © 2001 Stg. Interkerk, Poeldijk
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test