• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Art. V

Taak: de Pauselijke Raad voor het Gezin bevordert de pastorale zorg voor de gezinnen en het apostolaat dat het gezin eigen is door uitvoering te geven aan de leer en de geest van het kerkelijk leergezag, opdat de christelijke gezinnen de taak van opvoeden, evangeliseren en apostolaat beoefenen vervullen, waartoe ze zijn gehouden.

In het bijzonder:

 1. zorgt hij er voor met de bisschoppen, de bisschoppenconferenties en hun instellingen die met de leiding van de gezinspastoraal belast zijn - deze in een geest van dienstbaarheid helpend en hun eigen acties respecterend - informatie uit te wisselen en ervaringsgegevens en wat de gezinspastoraal kan richten en vormen;
 2. hij zorgt dat de kerkelijke leer over de gezinsvraagstukken wordt verspreid, opdat deze in haar geheel bekend en volledig aan het christelijk volk overgebracht kan worden, zowel in de catechese als in het wetenschappelijk onderzoek;
 3. pastorale plannen voor een verantwoorde voortplanting volgens de uitspraken van de kerk begunstigt hij en stelt hij op;
 4. hij moedigt aan dat studie wordt gemaakt van de huwelijks- en gezinsspiritualiteit;
 5. hij stimuleert, ondersteunt en coördineert de inspanningen om het menselijk leven te allen tijde en vanaf de ontvangenis te verdedigen;
 6. hij bevordert de studies, ook door wetenschappelijke instellingen (theologische en pastorale), die op dit gebied meer bevoegd zijn en die niet alleen bijzondere moeite doen, maar er ook naar streven de theologische en menselijke kennis over vraagstukken die aan het gezin eigen zijn zó te vervolledigen dat heel de leer van de kerk voor alle mensen van goede wil toegankelijk wordt en het inzicht ervan steeds wordt verdiept;
 7. hij verzorgt de betrekkingen met bewegingen die, hoewel ze met andere godsdiensten (en andere manieren van denken) verbonden zijn, toch de natuurwet onderhouden en een gezonde beoefening van het menszijn voorstaan;
 8. hij zorgt voor de bijzondere vorming van de leken, die zich individueel of gezamenlijk met het gezinsapostolaat bezig houden; hij inspireert tot, steunt en regelt de ijver van katholieke gezinsverenigingen, zowel nationaal als internationaal, en van allerlei groeperingen die het lekenapostolaat beoefenen, in de belangrijkste zaken die typisch zijn voor het gezin. Dit doet hij met inachtneming van het recht van de Pauselijke Raad voor de Leken en er mee samenwerkend. Om deze reden onderhoudt hij bijzondere relaties met de Pauselijke Raad voor de Leken zelf en wisselt daarmee kennis van zaken uit, waardoor beraadslagingen, voorstellen en plannen gecoördineerd kunnen worden;
 9. hij helpt de dicasteria en instellingen van de Romeinse Curie en krijgt er wederkerig hulp van in op hun terrein liggende zaken, die op een of andere manier met het leven van en de pastorale zorg voor de gezinnen te maken hebben; vooral zijn bedoeld de zaken die behoren tot de gezinscatechese, het theologisch onderricht over het gezin aan de jongeren op seminaries en katholieke universiteiten, de theologische en pastorale vorming en opleiding van toekomstige mannelijke en vrouwelijke religieuzen, in die zaken die aan het gezin eigen zijn, tenslotte de werkzaamheden van de Heilige Stoel met internationale organen die op dit gebied gezag hebben en met afzonderlijke staten, opdat de rechten van het gezin steeds meer erkend en verdedigd worden;
 10. hij bevordert - door middel van de pauselijke vertegenwoordigingen - het opsporen van documenten over de menselijke, sociale en pastorale situatie van de gezinnen in de verschillende gebieden.

Document

Naam: FAMILIE A DEO INSTITUTA
Oprichting van de Pauselijke Raad voor het Gezin
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Motu Proprio
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 9 mei 1981
Copyrights: © 1981, Archief van Kerken, jrg. 36, p. 1139-1142
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test