• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Alle zorg voor de zieken en hen die lijden maakt deel uit van het leven en de zending van de kerk. De kerk heeft zichzelf altijd begrepen als door Christus belast met de zorg voor de armen, de zwakken, de weerlozen, degenen die lijden en hen die treuren. Dit betekent dat, wanneer u het lijden verlicht en tracht te genezen, u ook getuigt van de christelijke kijk op het lijden en van de betekenis van het leven en de dood, zoals door het christelijk geloof wordt geleerd.

In de ingewikkelde wereld van de gezondheidszorg in een ge├»ndustrialiseerde samenleving moet dit getuigenis op een verscheidenheid van manieren worden afgelegd. Allereerst vereist dit de voortdurende inspanning om te waarborgen, dat iedereen toegang heeft tot de gezondheidszorg. Ik weet dat u deze kwestie reeds hebt bestudeerd in het rapport van uw speciale werkgroep voor de gezondheidszorg onder de armen. Door te trachten pati├źnten gelijkelijk te behandelen, ongeacht hun sociale en economische positie, verkondigt u tegenover uw medeburgers en tegenover de wereld de bijzondere liefde van Christus voor de verwaarloosden en zwakken. Deze bijzondere uitdaging is een consequentie van uw christelijke toewijding en overtuiging, en het vraagt grote moed van de kant van de katholieke instanties en instellingen die op het terrein van de gezondheidszorg werkzaam zijn. Het is een grote verdienste van uw ijver en bekwaamheid, wanneer u ondanks ontzagwekkende kosten toch erin slaagt te voorkomen, dat de economische factor de bepalende factor wordt in de menselijke en christelijke dienst. Evenzo hebben de liefde waarmee de gezondheidszorg wordt beoefend en de vakkundigheid ervan de waarde van een getuigend teken van de christelijke kijk op de menselijke persoon. De onvervreemdbare waardigheid van ieder menselijk wezen is natuurlijk fundamenteel voor elke katholieke gezondheidszorg. Allen die bij u komen om hulp, zijn respect en liefde waard, want allen zijn geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God. Allen zijn door Christus verlost en dragen in hun lijden zijn kruis. Het is passend dat onze ontmoeting plaats heeft op het feest van kruisverheffing. Christus nam heel het menselijk lijden op zich en vormde het radicaal om door het paasmysterie van zijn lijden, dood en verrijzenis. De overwinning van het kruis geeft het menselijk lijden een nieuwe dimensie, een verlossende waarde Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Over de christelijke zin van het menselijke lijden, Salvifici doloris (11 feb 1984), 24. Het is uw voorrecht voortdurend op zovele wijzen van deze diepe waarheid te getuigen.

De structurele veranderingen welke in de laatste jaren binnen de katholieke gezondheidszorg hebben plaats gehad, hebben de eis doen toenemen de katholieke eigenheid van de instellingen en de geestelijke hoedanigheden van de verleende diensten te bewaren en zelfs te versterken. De aanwezigheid van toegewijde vrouwelijke en mannelijke religieuzen in de ziekenhuizen en verpleeghuizen heeft in het verleden die zo kenmerkende geestelijke dimensie van de katholieke centra voor gezondheidszorg gewaarborgd, en blijft die ook thans waarborgen. Het teruggelopen aantal religieuzen en de nieuwe vormen van eigendom en beheer mogen niet leiden tot een verlies van de geestelijke atmosfeer of een verlies van een besef van roeping bij de verzorging van zieken. Dit is een gebied waarop de katholieke leken op alle niveaus van de gezondheidszorg een gelegenheid hebben de diepgang van hun geloof te tonen en hun bijzondere eigen rol te spelen in de zending van de Kerk tot evangelisatie en dienst.

Document

Naam: DE LEER VAN DE KERK OP BIOMEDISCH GEBIED VERDEDIGT DE WAARDIGHEID EN FUNDAMENTELE RECHTEN VAN DE MENSELIJKE PERSOON
tot de vertegenwoordigers van de katholieke gezondheidszorg in Phoenix, Arizona, Verenigde Staten van Amerika
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 14 september 1987
Copyrights: © 1987, Archief van Kerken p. 902-907
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

  • Pauselijke Raad voor het Pastoraat in de Gezondheidszorg
    Handvest van de werkers in de gezondheidszorg (1 oktober 1995)
    (1)
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test