• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Wat deze rechtvaardigheid, die alléén in staat is den vrede te scheppen en hem te verzekeren, betreft, wij weten en met ons al degenen, die onze stem hooren, waar wij het verheven model er van, den innerlijken aandrang er toe en de zekere belofte er van mogen vinden. ”Laten wij naar Bethlehem gaan en zien.” (Lc. 2, 15) Laten wij naar Bethlehem gaan. Daar zullen wij vinden liggend in de kribbe de geboren ”Zon der gerechtigheid, Christus, onzen Heer”, en naast Hem de Moedermaagd, ”Spiegel van gerechtigheid” en ”Koningin van den vrede” met den heiligen beschermer Joseph ”den rechtvaardigen man.” Jezus is de verwachte der volkeren. de profeten hebben Hem van verre reeds getoond en zij hebben zijn toekomstige heerlijkheid bezongen: ”En zijn naam zal genoemd worden: Wonderbare, Raadgever, God, Sterke, Vader der toekomende eeuw, Vorst des vredes.” (Jes. 9, 6)
Bij de geboorte van dat hemelsche Kind, zetelde een ander vredevorst aan de oevers van den Tiber en had met plechtige ceremonies een Ara Pacis Augustae ingewijd, welks wonderbare, maar gebroken overblijfselen, eenmaal begraven onder de ruïnen van Rome, in onzen tijd te voorschijn zijn gekomen. Op dat altaar offerde Augustus aan goden, die niet redden kunnen. Maar wij mogen denken, dat de ware God de Vorst des vredes, die weinige jaren later onder de menschen neerdaalde, de vurige verlangens van dien tijd naar den vrede heeft verhoord en dat de vrede van Augustus als een beeld is geweest van dien bovennatuurlijken vrede, dien Hij alléén kan geven en waarin alle aardsche vrede noodzakelijk vervat is; van dien vrede, dien men heeft veroverd, niet met het staal, maar met het hout van de wieg van dit Kind, Heer van den vrede, en met het hout van zijn toekomstigen kruisdood, besproeid met Zijn Bloed, geen bloed van haat en wraak, maar van liefde en vergeving.
Gaan wij dus naar Bethlehem, naar den stal van den pasgeboren Koning van vrede – die vrede werd over zijn kribbe bezongen door de reden der engelen – en laten wij, voor Hem geknield, in naam van het onrustige en overhoop gehaalde menschendom, in naam van die ontelbaren, zonder onderscheid van volk of natie, die verbloeden en streven, of neergeworpen liggen in weeklagen en ellende, of hun vaderland hebben verloren, tot Hem onze bede richten om vrede en eendracht, om hulp en zaligheid met de woorden, die de H. Kerk in deze dagen op de lippen legt van hare kinderen: O Emmanuel, onze Koning en onze Wetgever, verwachting der volkeren en hun redder, kom om ons te helpen, Heer, onze God. Brev. rom.
Terwijl wij nu in dat gebed onze onverzadigde zucht uitstorten naar een vrede in den geest van Christus, Middelaar van vrede tusschen hemel en aarde, die in ons midden is verschenen met Zijn welwillendheid en menschlevendheid, en wij de geloovige christenen met aandrang aansporen met onze intenties ook hun offers en hun gebeden te vereenigen, verleenen wij, eerbiedwaardige broeders en geliefde zonen, aan u en aan allen die gij in het hart draagt, aan alle menschen van gooeden wille, die zich op den aardbodem bevinden, vooral aan degenen die lijden, aan degenen die in zorg zijn, aan de vervolgen, aan de gevangenen, aan degenen die onderdrukt worden van elke streek en land, met onveranderlijke genegenheid, als onderpand van genaden, van troost en van hemelsche bemoedigingen, den apostolischen zegen.

Document

Naam: IN QUESTO GIORNO
Op de vigilie van het hoogfeest der geboorte van Onzen Heer Jezus Christus 1939 in tegenwoordigheid van HH. Em. De kardinalen van HH. Exc. de bisschoppen en prelaten der Romeinsche curie
Soort: Paus Pius XII - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 24 december 1939
Copyrights: © 1940, Ecclesia Docens 0120, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum, pag. 79-98
Vert.: Dr. Jos. Maria Drehmanns C.ss.R.
In ongecorrigeerde spelling
Bewerkt: 4 augustus 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test