• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

AAN DE JONGEREN VAN DE WERELD (TORONTO 2002)
bij gelegenheid van de 17e Wereldjongerendag (Toronto 18 - 28 juli 2002)

Ik heb levendige herinneringen aan de fantastische momenten die we in Rome deelden gedurende het Jubileumjaar 2000, toen jullie op bedevaart kwamen naar de graven van de Apostelen Petrus en Paulus. In stilte wachtten jullie in lange rijen om door de Heilige Deur te gaan en jullie voorbereiding op het ontvangen van het Sacrament van de Verzoening.; dan waren de H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Meditatie - Avondwake WJD Rome 2000
(19 augustus 2000)
en de H. Paus Johannes Paulus II - Homilie
Jullie zijn de Apostelen van dit derde millennium
Afsluitende H. Mis op Tor Vergata - WJD Rome 2000
(20 augustus 2000)
op Tor Vergata momenten van intense spiritualiteit en een diep voelen van de Kerk; met hernieuwd geloof zijn jullie weer naar huis gegaan en hebben de taak op jullie genomen die ik jullie gegeven heb: wordt de onbevreesde getuigen van het Evangelie, staande op de drempel van een nieuw millennium.

De Wereldjongerendagen zijn nu een belangrijk onderdeel geworden van jullie leven en het leven van de Kerk. Ik nodig jullie daarom uit om je gereed te maken voor dit grote internationale gebeuren dat de komende zomer gehouden zal worden in Toronto, Canada. Het zal een volgende mogelijkheid worden om Christus te ontmoeten, om getuigenis te geven van Zijn aanwezigheid in de huidige maatschappij en om bouwers te worden van de "beschaving van liefde en waarheid".

"Jullie zijn het zout der aarde. Jullie zijn het licht van de wereld" (Uit het Evangelie van Jezus Christus volgens Matteüs) (Mt. 5, 13-14): dit is het thema geworden dat ik gekozen heb voor de volgende Wereldjongerendag. De beelden van zout en licht, zoals Jezus deze gebruikt, hebben een rijke betekenis en vullen elkaar aan. In oude tijden werden zout en licht gezien als de essentiële elementen van het leven.

"Jullie zijn het zout der aarde.". Eén van de belangrijke functies van zout is om het voedsel toe te bereiden, om het smaak te geven en een aroma. Dit beeld herinnert ons dat, door het Doopsel, ons hele wezen nadrukkelijk is veranderd, want het is "toebereid" met het nieuwe leven dat van Christus komt. (Uit de Brief aan de Romeinen) Vgl. Rom. 6, 4 Het zout, dat onze christelijke identiteit in tact houdt, zelfs in een verburgerlijkte wereld, is de genade van de Doop. Door de Doop zijn we herboren. We beginnen te leven in Christus en worden geschikt om antwoord te geven op Zijn roep om "ons lichaam te offeren als een offer, heilig en acceptabel voor God" (Brief aan de Romeinen) (Rom. 12, 1). Wanneer Paulus aan de Christenen te Rome schrijft, roept hij hun vooral op zich te onderscheiden van de manier van leven en denken van hun tijdgenoten. "Stemt uw gedrag niet af op deze wereld. Wordt andere mensen, met een nieuwe visie. Dan zijt gij in staat om uit te maken wat God van u wil, en wat goed is, wat zéér goed is en volmaakt." (Brief aan de Romeinen) (Rom. 12, 2).

Sinds mensenheugenis diende zout ook om voedsel te bewaren. Het zout der aarde worden, betekent je geroepen weten om het geloof dat je ontving ongeschonden aan anderen door te geven. Jullie generatie wordt in het bijzonder opgeroepen de rijkdom van het geloof veilig te stellen. Vgl. 2 Tess. 2, 15 Vgl. 1 Tim. 6, 20 Vgl. 2 Tim. 1, 14

Ontdek je christelijke oorsprong, leer over de geschiedenis van de Kerk, verdiep je kennis van de spirituele erfenis die aan jullie is doorgegeven, treedt in de voetstappen van de getuigen en leraren die aan jullie zijn voorafgegaan! Alleen door trouw te blijven aan de geboden van God, aan het Verbond dat Christus sloot door het bloed dat uit Hem vloeide op het Kruis, zullen jullie apostelen en getuigen worden van het nieuwe millennium.

Het behoort tot het wezen van de mens, in het bijzonder van de jeugd, op zoek te gaan naar het Absolute, naar de zin en de volheid van het leven. Dierbare jongelui, wees niet tevreden met minder dan de hoogste idealen! Laat jezelf niet ontmoedigen door diegenen die teleurgesteld zijn in het leven en doof geworden zijn voor de diepste en meest authentieke hartenwensen. Je hebt gelijk als je niet tevreden bent met nietszeggend entertainment en zo weer voorbije grillen en rages. Als je een brandend verlangen naar de Heer koestert dan hou je je beslist ver van de middelmatigheid en het conformisme die zo welig tieren in onze samenleving.

"Jullie zijn het licht van de wereld." Voor hen die voor het eerst Jezus hoorden net zoals voor ons, roept het symbool van het licht het verlangen op naar waarheid en de dorst naar de volheid van de kennis, die diep in ieder mens is geprent.

Als het licht wegkwijnt of helemaal verdwijnt, zien we de dingen niet meer zoals ze zijn. In het diepst van de nacht voelen we ons onzeker en onveilig, kijken we ongeduldig uit naar het eerste straaltje licht van de dageraad. Dierbare jongelui, het is aan jullie om de wachters van de morgen te zijn (zie Jesaja) Vgl. Jes. 21, 11 - 12 die de komst aankondigt van de zon, dat is van de Verrezen Christus.

Het licht waarover Jezus in het Evangelie spreekt, is het licht van het geloof, een vrije gave van God die het hart verlicht en de geest zuivert: "Dezelfde God die gezegd heeft 'Licht moet schijnen uit het duister', is als een licht in onze harten opgegaan, om de kennis te doen stralen van zijn heerlijkheid, die ligt over het gelaat van Christus." (2e brief aan de Korintiërs) Vgl. 2 Kor. 4, 6 . Dat is de reden waarom de woorden van Jezus die uitleggen wat Zijn identiteit en missie is, zo belangrijk zijn: "Ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, dwaalt niet rond in de duisternis, maar zal het licht van het leven bezitten." (Joh. 8, 12).

Onze persoonlijke ontmoeting met Christus laat ons leven baden in een nieuw licht, brengt ons opnieuw op het rechte pad en roept ons op zijn getuigen te zijn. Deze nieuwe manier van kijken naar de wereld en de mensen, dat we krijgen van Hem, leidt ons nog dieper binnen in het mysterie van het geloof. En dat geloof is veel meer dan een verzameling theoretische beweringen die het verstand opneemt en al of niet aanneemt. Het is een ervaring die moet beleefd worden, een waarheid die moet geleefd worden, het zout en het licht van de werkelijkheid Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over kerkelijke moraalleer, Veritatis Splendor (6 aug 1993), 88.

In deze geseculariseerde tijd, waarin zovele van onze tijdgenoten denken en handelen alsof God niet bestaat en waarin zoveel anderen zich aangetrokken weten door irrationele vormen van religie, is het aan jullie, dierbare jongeren, duidelijk te laten zien dat geloof een persoonlijke beslissing is, die te maken heeft met jullie hele leven. Laat het Evangelie maat en gids worden van de beslissingen en plannen voor het leven! Dan worden jullie de missionarissen in alles wat jullie doen en zeggen en waar jullie ook werken of leven, jullie zijn de tekenen van Gods liefde, betrouwbare getuigen van de liefhebbende aanwezigheid van Jezus Christus. Vergeet nooit: "Niemand steekt een lamp aan en plaatst hem onder de korenmaat." (Mt. 5, 15).

Net zoals zout smaak geeft aan het voedsel en licht de duisternis verlicht, zo geeft ook heiligheid volledig betekenis aan het leven en is het een teken van Gods glorie. Hoeveel heiligen, vooral jonge heiligen, kennen we niet uit de Kerkhistorie! In hun liefde voor God hebben ze hun heroïsche daden aan de wereld laten zien en zo werden ze voorbeelden van het leven die de Kerk aan iedereen voorhoudt. Herinneren we ons enkele daarvan: Agnes van Rome, Andrew uit Phú Yên, Pedro Calungsod, Jesphina Bakhita, Thérèse van Lisieux, Pier Giorgio Frassati, Marcel Callo, Francisco Castelló Aleu of Kateri Tekakwitha, de jonge Indiaan uit de stam Iroquois en de bijnaam had "de lelie van de Mohawks". Door de voorspraak van de grote schare van getuigen moge God jullie, dierbare jongelui, ook heiligen maken van het derde millennium!

Dierbare vrienden, het wordt tijd om je gereed te maken voor de 17e Wereldjongerendag. Ik nodig jullie uit om mijn Apostolische Brief "H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Novo millennio ineunte
Een nieuw millennium
(6 januari 2001)
" te bestuderen. Ik schreef deze brief aan het begin van dit jaar om de Christenen te begeleiden naar dit nieuwe stadium in het leven van de Kerk en de mensheid "Een nieuwe eeuw is aangevangen, een nieuw millennium in het licht van Christus. Maar niet allen zien dit licht. Wij hebben de prachtige en veeleisende taak van dit licht de "afstraling" te zijn." H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Novo millennio ineunte
Een nieuw millennium
(6 januari 2001)

Ja, het is nu tijd voor de zending! In jullie Bisdommen en parochies, in jullie bewegingen, verenigingen en groepen, Christus roept jullie. De Kerk heet jullie welkom en hoopt dat jullie huis een school is van gemeenschap en gebed. Bestudeer Gods Woord en laat het jullie geest en hart verlichten. Put kracht uit de sacramentele genade van de Verzoening en de Eucharistie. Bezoek de Heer in het contact "van hart tot hart" in de Eucharistische Aanbidding. Dag na dag zullen jullie nieuwe energie eraan ontlenen om wie lijdt te kunnen troosten en om vrede aan de wereld te geven. Zoveel mensen zijn getekend door het leven: ze zijn uitgesloten van economische vooruitgang, ze hebben geen thuis, geen familie, geen fatsoenlijke job. Er zijn zoveel mensen die verloren lopen in deze wereld van valse illusies of die alle hoop verloren hebben. Bij het overwegen van het stralende licht op het gezicht van de Verrezen Christus, leer je te leven als "kinderen van het licht en kinderen van de dag" (1e brief aan de Tessalonicensen 5, 5; (1 Tess. 5, 5)), en op die manier zal het jullie duidelijk worden dat "de vrucht van het licht alleen maar kan zijn: goedheid, gerechtigheid, waarheid" (Brief aan de Efesiërs 5,9; (Ef. 5, 9)).

Beste jonge vrienden, Toronto wacht op jullie allen die in staat zijn om te komen! In het centrum van een multiculturele stad met vele geloofsgemeenschappen zullen we spreken over Christus als de ene Verlosser en de universele verlossing, waarvan de Kerk het sacrament is. Antwoorden we op de nadrukkelijke vraag van onze Heer die bidt "dat allen één mogen zijn". (Evangelie volgens Johannes 17, 11) (Joh. 17, 11), door te bidden voor de volledige eenheid en gemeenschap onder de Christenen in waarheid en liefde.

Kom en laat de grote lanen van Toronto galmen van de vreugdevolle boodschap dat Jezus élk mens graag ziet en elk spoor van goedheid, schoonheid en waarheid dat, hoe klein ook, in het hart van elke mens steekt tot vervulling brengt. Kom en vertel de hele wereld over het geluk dat je gevonden hebt in de ontmoeting met Jezus, over jouw verlangen Hem beter te leren kennen en over je engagement om de bevrijdende woorden van de Blijde Boodschap uit te dragen naar alle uithoeken van de wereld.

De jongeren van Canada, samen met hun Bisschoppen en de burgerlijke autoriteiten bereiden jullie nu al een warm en hartelijk welkom. Voor dit alles dank ik hen vanuit het diepst van mijn hart. Moge deze eerste Wereldjongerendag van het nieuwe millennium iedereen de boodschap van geloof, hoop en liefde brengen.

Dat mijn zegen met jullie allen moge zijn. En aan Maria, de Moeder van de Kerk wijd ik ieder van jullie toe, jullie roeping en jullie zending.

Vanuit Castel Gandolfo, 25 juli 2001

JOHANNES PAULUS II

Document

Naam: AAN DE JONGEREN VAN DE WERELD (TORONTO 2002)
bij gelegenheid van de 17e Wereldjongerendag (Toronto 18 - 28 juli 2002)
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Boodschap
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 25 juli 2001
Copyrights: © 2001 Stg. Interkerk, Poeldijk
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test