• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De Heilige Stoel vertrouwt dit document toe aan de pastorale zorg van de diocesane bisschoppen van de verschillende particuliere kerken en aan de andere ordinarissen, in het vertrouwen dat de toepassing ervan overvloedig vrucht zal dragen voor de groei in communio van de gewijde bedienaren en van de niet-gewijde gelovigen.

Zoals de Heilige Vader immers onder de aandacht heeft gebracht, “is het nodig om de bijzondere gave van ieder lid van de kerk met wijsheid en precisie te erkennen, te verdedigen, te bevorderen, te onderscheiden en te coördineren, zonder verwarring van rollen, functies of theologische en canonieke voorwaarden”. H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Tot de deelnemers aan het Symposium (fragmenten), De medewerking van leken aan de pastorale dienstwerk van de priester (22 apr 1994), 3

Terwijl, van één kant in sommige streken de getalsmatige schaarste van priesters zich bijzonder doet gevoelen, doet in andere zich een veelbelovende bloei voor van roepingen, die positieve vooruitzichten voor de toekomst biedt. De voorgestelde oplossingen voor de schaarste van gewijde bedienaren kunnen dus niet anders zijn dan van voorbijgaande aard en moeten vergezeld gaan van een promotie van roepingen tot het sacrament van de wijding. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Tot de deelnemers aan het Symposium (fragmenten), De medewerking van leken aan de pastorale dienstwerk van de priester (22 apr 1994), 6

Met het oog hierop brengt de Heilige Vader in herinnering, dat ”in sommige lokale situaties edelmoedige en verstandige oplossingen zijn gevonden. De wetgeving van het canoniek recht biedt nieuwe mogelijkheden die echter correct moeten worden toegepast om niet te vervallen in dubbelzinnigheid: normatieve oplossingen die voorzien zijn voor buitengewone situaties van gebrek of schaarste aan gewijde bedienaren, mogen niet beschouwd worden als gewoon en normaal.” H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Tot de deelnemers aan het Symposium (fragmenten), De medewerking van leken aan de pastorale dienstwerk van de priester (22 apr 1994), 2

Dit document beoogt precieze richtlijnen te geven, om onder zulke omstandigheden, een daadwerkelijke medewerking van niet-gewijde gelovigen te garanderen met respect voor het integrale karakter van het pastorale dienstwerk van de priester. ”Men moet goed begrijpen, dat deze preciseringen en distincties niet geboren zijn uit een zorg om de privileges van clerici te verdedigen, maar uit de noodzaak gehoorzaam te zijn aan de wil van Christus, de constitutieve vorm respecterend die Hij onuitwisbaar aan de kerk heeft opgelegd.” H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Tot de deelnemers aan het Symposium (fragmenten), De medewerking van leken aan de pastorale dienstwerk van de priester (22 apr 1994), 5

Een juiste toepassing van deze richtlijnen in het kader van de vitale hiërarchische communio, zal de lekengelovigen zelf van nut zijn, ze zijn immers geroepen om alle rijke mogelijkheden van hun identiteit te ontwikkelen, evenals ”de steeds grotere bereidheid om haar te verwerkelijken in de vervulling van de eigen zending”. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de roeping en de zending van de leken in de Kerk, Christifideles laici (30 dec 1988), 58

De hartstochtelijke aanbeveling die de Apostel van de volken richt aan Timoteüs, ”Ik bezweer u voor het aanschijn van God en van Christus Jezus... verkondig het woord, dring aan te pas en te onpas, berisp, bemoedig... wijdt u geheel aan uw dienst” (2 Tim. 4, 1-5), doet een speciaal beroep op de gewijde herders die geroepen zijn hun eigen taak te vervullen om ”de gemeenschappelijke discipline van de gehele kerk te bevorderen en daarom het onderhouden van alle kerkelijke wetten te urgeren”. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 392

Deze zware plicht is het noodzakelijk instrument, opdat de kostbare krachten, van nature eigen aan elke kerkelijke levensstaat, correct worden geleid volgens de wonderbaarlijke plannen van de heilige Geest, en opdat de communio zich effectief verwerkelijkt in de dagelijkse voortgang van de gehele gemeenschap.

De Maagd Maria, Moeder van de kerk, aan wier voorspraak wij dit document toevertrouwen, moge allen helpen om er de juiste intentie van te begrijpen. Zij moge ons ook helpen om elke krachtsinspanning aan te wenden voor een goede toepassing ervan, teneinde een grotere apostolische vruchtbaarheid te bereiken.

De particuliere wetten en de geldende gewoonten, die tegengesteld zijn aan deze normen, worden herroepen, zoals eveneens eventuele bevoegdheden die, door de Heilige Stoel of door welke andere aan haar onderworpen autoriteit ook, ad expermentum zijn verleend.

De paus heeft, op 13 augustus 1997, de Instructie in bijzondere vorm goedgekeurd en haar promulgatie bevolen.

Uit het Vaticaan, 15 augustus 1997, hoogfeest van Maria Tenhemelopening.

 

CONGREGATIE VOOR DE CLERUS
Darío Castrillón Hoyos, pro-prefect
Crescenzio Sepe, secretaris

PAUSELIJKE RAAD VOOR DE LEKEN
James Francis Stafford, president
Stamislauv Rylko, secretaris

CONGREGATIE VOOR DE GELOOFSLEER
Joseph Kard. Ratzinger, prefect
Tarcisio Bertone s.d.b., secretaris

CONGREGATIE VOOR DE GODDELIJKE EREDIENST EN DE DISCIPLINE VAN DE SACRAMENTEN
Jorge Arturo Medina Estévez, pro-prefect
Geraldo Majella Agnelo, secretaris

CONGREGRATIE VOOR BISSCHOPPEN
Bernardin Kard. Gantin, prefect
Jorge María Mejía, secretaris

CONGREGRATIE VOOR DE EVANGELISATIE VAN DE VOLKEREN
Jozef Kard. Tomko, prefect
Giuseppe Uhac, secretaris

CONGREGRATIE VOOR DE INSTITUTEN VAN GEWIJD LEVEN EN DE SOCIETEITEN VAN APOSTOLISCH LEVEN
Eduardo Kard. Martínez Somalo, prefect
Piergiorgio Silvano Nesti c.p., secretaris

AUSELIJK RAAD VOOR DE INTERPRETATIE VAN DE WETSTEKSTEN
Julián Herranz, president
Bruno Bertagna, secretaris

Document

Naam: ECCLESIAE DE MYSTERIO
Het mysterie van de Kerk - Interdicasteriële Instructie over enige vragen betreffende de medewerking van lekengelovigen aan het dienstwerk van de priesters
Soort: Congregatie voor de Clerus
Auteur: Msgr. Darío Castrillón Hoyos e.a.
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: SRKK, Utrecht
Bewerkt: 13 januari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test