• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

IT IS IN A SPIRIT
Tot Basilius Ougen I, "Catholicos" van de afgescheiden Syrische Kerk

Vreugde van de Paus
Uwe heiligheid, het is voor ons een grote vreugde, u vandaag te mogen begroeten. Onze pelgrimstocht naar het congres, dat gehouden wordt in deze stad Bombay met het doel om onze godsvrucht en onze trouw jegens onze Heer en Verlosser Jezus Christus te vernieuwen, ontvangt een nieuwe inspiratie door het feit, dat ook gij naar hier hebt kunnen komen om ons te ontmoeten voor een broederlijk en christelijk onderhoud.
De apostolische oorsprong van het christendom in India
Het zou ons zeer aangenaam zijn geweest, de staat Kerala te bezoeken om persoonlijk de bloeiende christelijke gemeenschappen aldaar te begroeten. Hun tradities van christelijk leven en van christelijk getuigenis gaan terug op de apostolische tijd, en wij verheugen ons over het feit, dat, juist toen de boodschap van liefde en verzoening door Christus’ apostelen, als herauten van vrede, naar Europa werd gebracht, deze boodschap ook terzelfder tijd uitging naar uw geboorteland. Ze heeft er diep wortel geschoten en vanaf het beging machtig bijgedragen tot het geestelijk en cultureel leven van India.
Het probleem van de eenwording van de christenen
Waar wij vanwege de beperkte opzet van onze pelgrimstocht niet in staat zijn tot dit bezoek, is het voor ons een troost, dat wij de vele duizenden christenen, die gij vertegenwoordigt, in de persoon van uwe heiligheid mogen begroeten. Bij al onze vreugde over het feit, dat zovele christenen in dit land er groot op gaan, erfgenamen te zijn van de tradities van de apostelen, zien wij toch de werkelijkheid onder de ogen, dat er jammer genoeg geen banden van volledige gemeenschap bestaan tussen hen, die door de Heer zijn geroepen om één van hart en één ziel te zijn Vgl. Hand. 4, 32 . De pijn, die wij daardoor gevoelen, is voor ons ook een stimulans om nederig, maar vertrouwvol te streven naar de eenheid van alle christenen in de éne en enige Kerk van Christus 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de oecumene, Unitatis Redintegratio (21 nov 1964), 24. Zowel de trouw aan het geloof, dat door de apostelen en de vaders is verkondigd, als de loyale vervulling van de apostolische taak, die de Heer ons heeft opgedragen, doen ons beseffen, dat de weg naar volledige gemeenschap een moeilijke weg is, die alle christenen de gelegenheid biedt tot echte liefde en tot geduld bij hun streven om Gods ondoorgrondelijke plannen te verwezenlijken.
4. Wens van de paus voor samenwerking van katholieken en orthodoxen
Nu wij uwe heiligheid begroeten en u de eerbiedwaardige Kerk, waarvan u de herder is, wensen wij uitdrukking te geven aan ons verlangen en onze wil, dat ook de katholieken die gelegenheid ten volle benutten.
God geve, dat de broederlijke groet, die wij thans tot elkaar richten, het onderpand moge zijn van ons gemeenschappelijk verlangen, dat katholieken en orthodoxen in India met Gods genade en volgens de wegen, die Hij ons zal wijzen, eens tot de gelukkige toestand mogen komen die hun apostolische voorvaderen kenmerkte, van wie de gewijde schrijver ons zegt, dat zij ,,zich ernstig toelegden op de leer der apostelen, trouw bleven aan het gemeenschappelijk leven en ijverig in het breken van het brood en in het gebed’ (Hand. 2, 42).

Document

Naam: IT IS IN A SPIRIT
Tot Basilius Ougen I, "Catholicos" van de afgescheiden Syrische Kerk
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 3 december 1964
Copyrights: © 1966, Ecclesia Docens, nr. 720, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 27 maart 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test