• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Versies van de Heilige Schrift

Wat zullen Wij nog meer zeggen? Het kwaad van onze vijanden neemt zo sterk toe dat ze, naast de toevloed van verderfelijke geschriften in strijd met het geloof, op het punt komen dat ze de heilige geschriften, die ons door God zijn gegeven tot opbouw van de religie, tot schade van de religie zelf willen aanwenden.

U weet heel goed, eerbiedwaardige broeders, dat er een genootschap is, dat men gewoonlijk ‘Bijbels’ noemt, en dat zich moedig over de hele aarde verspreidt, en, ondanks de tradities van de Heilige Vaders en tegen het welbekende besluit van het Concilie van Trente in Vgl. Concilie van Trente, 4e Zitting - Decreet over de Vulgaat uitgave van de Bijbel en de manier van uitleg van de Heilige Schrift, Sessio IV - Recipitur vulgata editio Bibliae praescribiturque modus interpretandi Sacram Scripturam (8 apr 1546), met alle kracht en middelen probeert de Bijbel in de volkstaal van alle naties om te zetten, of beter nog, te verdraaien. Hieruit vloeit een gegronde reden voort om te vrezen, zoals in sommige vertalingen en interpretaties reeds gebeurd is, voor een pervertering van het Evangelie van Christus in het evangelie van de mens, of wat nog erger is, in het evangelie van de duivel. H. Hieronymus, In epist. ad Gal.. in hoofdstuk 1

Om deze plaag af te weren, publiceerden verschillende van Onze voorgangers constituties, en onlangs stuurde Pius VII, zaliger herinnering, twee breven, één aan Ignatius, de aartsbischop van Gniezno en de ander aan Paus Pius VII - Brief
Magno et Acerbo
Over vertalingen van de H. Schrift (3 september 1816)
, met vele zorgvuldig gekozen en verstandige passages uit de heilige geschriften en de traditie om te laten zien hoe schadelijk deze onderneming is voor geloof en zeden.

Wij ook,  eerbiedwaardige broeders, omwille van Onze apostolische taak, dringen er ook bij u op aan om uw kudde zorgvuldig weg te houden van deze dodelijke weilanden. Weerleg, berisp, te pas en te onpas, geef uw onderricht met groot geduld Vgl. 2 Tim. 4, 2. N.v.d.v.: impliciet citaat , opdat uw gelovigen, in het strikt naleven van de regels van Onze congregatie van de Index, ervan overtuigd worden dat, indien de heilige Bijbel in de volkstaal zonder onderscheid wordt toegestaan, dit omwille van de roekeloosheid van de mens méér tot schade dan tot nut zal zijn.

De ervaring toont de waarheid aan van wat de heilige Augustinus, naast verscheidene andere kerkvaders, als volgt heeft verklaard: “Ketterijen en andere perverse leringen, die de zielen omhullen en in de afgrond storten, ontstaan enkel wanneer de heilige geschriften niet goed begrepen worden en wanneer hetgeen niet goed begrepen is, wordt bevestigd met roekeloosheid en arrogantie. H. Augustinus, In Iohannis Evangelium Tractatus. 18 hfd. 5

Hiertoe, o eerbiedwaardige broeders, wordt dit genootschap geleid, en het laat geen geen middel onbeproefd om dit goddeloze doel te verwezenlijken. In feite is het niet alleen verheugd zijn eigen versies te drukken, maar reist het doorheen alle steden om ze onder de mensen te verspreiden. Bovendien, om de zielen van de eenvoudigen te verleiden, houdt het zich soms bezig met de verkoop ervan en op andere momenten met een verraderlijke vrijgevigheid, verdeelt het ze gratis.

Document

Naam: UBI PRIMUM
Zodra Wij waren verheven
Soort: Paus Leo XII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XII
Datum: 5 mei 1824
Copyrights: © 1854, Bullarii Romani continuatio, volume 8 (Prati: In Tipografia Aldina, 1854), pp. 53-57
© 2021, Vert. vanuit het Latijn: Dr. J. Vijgen; alineaverdeling en -nummering en tussenkopjes: redactie
Bewerkt: 16 februari 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test