• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

"De mens is geroepen tot de vreugde, maar ervaart dagelijks vele vormen van lijden en smart." H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de roeping en de zending van de leken in de Kerk, Christifideles laici (30 dec 1988), 53 Als de Heer de verlossing belooft, spreekt Hij daarom over de vreugde van het hart die haar bron vindt in de bevrijding uit het lijden Vgl. Jes. 30, 29 Vgl. Jes. 35, 10 Vgl. Bar. 4, 29 . Hij is inderdaad degene die "uit alle kwaad verlost" (Wijsh. 16, 8). Onder de vormen van leed in de geschiedenis van de mensheid zijn steeds de pijnen die ziekte vergezellen. De mens heeft ook een intens verlangen om daarvan en van alle kwaad verlost te worden.

In het Oude Testament "ervaart Israël dat ziekte op mysterieuze wijze met zonde en kwaad te maken heeft". Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1502 Onder de straffen waarmee God de ontrouw van het volk bedreigt nemen ziektes een grote plaats in Vgl. Deut. 28, 21-22.27-29.35 . De zieke die God om genezing smeekt erkent dat hij terecht omwille van zijn zonden wordt gestraft Vgl. Ps. 38 .

Maar ook de rechtvaardige wordt door ziekte getroffen, en de mensen vragen zich af waarom. In het boek Job worden aan deze vraag vele bladzijden besteed. "Terwijl het juist is dat het lijden de betekenis van een straf heeft, wanneer het gepaard gaat met schuld, is het niet juist dat alle lijden het gevolg is van schuld en het karakter van straf heeft. De figuur van de rechtvaardige man Job is hiervoor een bijzonder bewijs in het Oude Testament ... En als de Heer er dan in toestemt om Job door het lijden op de proef te stellen, doet Hij dat om diens rechtvaardigheid te bewijzen. Het lijden heeft het karakter van een proef." H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Over de christelijke zin van het menselijke lijden, Salvifici doloris (11 feb 1984), 11

Ziekte mag dan wel positieve kanten hebben in zoverre ze de trouw bewijst van de rechtvaardige, of een middel is om de door de zonde geschonden gerechtigheid te herstellen, of om de zondaar tot inkeer te brengen en de weg van de bekering op te doen gaan, toch blijft ze steeds een kwaad. Vandaar dat de profeet een toekomst aankondigt waarin er geen ziekte of lijden meer zijn zal, en de draad van het leven niet door het kwaad van het sterven zal worden afgesneden Vgl. Jes. 35, 5-6 Vgl. Jes. 65, 19-20 .

Het volledige antwoord op de vraag waarom ziekte ook de rechtvaardige treft, is echter te vinden in het Nieuwe Testament. Tijdens zijn openbaar optreden heeft Jezus niet sporadisch maar voortdurend contact met zieken. Hij genas er velen op wonderbare wijze. Deze genezingen zijn zelfs kenmerkend voor zijn doen en laten. "Jezus trok alle steden en dorpen rond, terwijl Hij in hun synagogen onderricht gaf, de goede boodschap van het koninkrUk verkondigde, en elke ziekte en elke kwaal genas" (Mt. 9, 35) Vgl. Mt. 4, 23 . Deze genezingen zijn teken van de messiaanse zending van Jezus Vgl. Lc. 7, 20-23 . Ze tonen aan dat het koninkrijk van God zegeviert over alle soorten kwaad en worden tot symbool van de genezing van de hele mens, naar ziel en lichaam. Ze dienen om aan te tonen dat Jezus de macht heeft om zonden te vergeven Vgl. Mc. 2, 1-12 ; ze zijn teken van de zegeningen van het heil, zoals de genezing van de lamme bij de badinrichting van Betzata Vgl. Joh. 5, 2-9.19-21 en de blindgeborene Vgl. Joh. 9 .

Ook de eerste prediking van het evangelie ging volgens het getuigenis van het Nieuwe Testament vergezeld van talrijke wonderbare genezingen die de kracht bevestigden van de evangelieverkondiging. De verrezen Jezus had dit beloofd, en de eerste christengemeenschappen getuigden dat deze belofte onder hen in vervulling was gegaan: "de volgende tekenen zullen hen die tot het geloof gekomen zijn, begeleiden: ... zieken zullen ze de handen opleggen en zij zullen gezond worden" (Mc. 16, 17 -18). De prediking van Filippus in Samaria ging gepaard met wonderbare genezingen:

"zo kwam Filippus in de stad Samaria en predikte hun de Messias. Als ze hem hoorden spreken en de tekenen zagen die hij verrichtte, was iedereen in de ban van Filippus' woorden. Want velen van hen die onreine geesten hadden - onder luid geschreeuw gingen ze eruit, en vele verlamden en kreupelen werden genezen" (Hand. 8, 5-7).

Volgens Paulus waren de door de kracht van de Geest bewerkte tekenen en wonderen kenmerkend voor zijn evangelieverkondiging:

"want ik durf over niets anders te spreken dan over wat Christus door mij tot stand heeft gebracht voor de bekering van de heidenen, door woord en daad, door machtige wondertekenen, in de kracht van de Geest van God" (Rom. 15, 18-19) Vgl. 1 Tess. 1, 5 Vgl. 1 Kor. 2, 4-5 .

Men mag aannemen dat het bij deze wonderen en tekenen, die Gods kracht openbaarden en de prediking van het evangelie vergezelden, voor een groot deel ging om wonderbare genezingen. Dergelijke wonderen bleven niet voorbehouden aan de persoon van Paulus, maar kwamen ook voor onder de gelovigen: "Hij die u de Geest verleent en onder u machtige daden verricht, doet Hij dat omdat u de wet onderhoudt of omdat u gelovig luistert?" (Gal. 3, 5).

De messiaanse overwinning op de ziekte, zoals ook op ander menselijk lijden, wordt niet alleen behaald doordat er door een wonderbare genezing een eind aan wordt gemaakt, maar ook door het vrijwillig lijden van de onschuldige Christus, waardoor iedere mens zich met het lijden van de Heer kan verenigen. Immers,

"Christus zelf, die zonder zonde is, heeft de profetie van Jesaja in vervulling doen gaan en in zijn lijden talloze wonden gedragen en gedeeld in alle menselijke leed Vgl. Jes. 53, 4-5 ". Maar er is meer: "in het kruis van Christus is niet alleen de verlossing door lijden tot stand gekomen, maar ook het menselijk lijden zelf is erdoor verlost ... Door de verlossing in zijn lijden tot stand te brengen, heeft Christus ook het menselijk lijden verheven tot het vlak van de verlossing. Daarom kan ieder mens in zijn lijden ook een aandeel verwerven in het verlossend lijden van Christus." H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Over de christelijke zin van het menselijke lijden, Salvifici doloris (11 feb 1984), 19

De Kerk treedt de zieken niet alleen met liefdevolle zorg tegemoet maar erkent ook dat zij geroepen zijn

"om hun menselijke en christelijke roeping te verwerkelijken en deel te nemen aan de groei van het Rijk Gods op nieuwe en meer kostbare wijzen. De woorden van de apostel Paulus moeten hun programma worden, maar zij zijn op de eerste plaats een licht dat voor hun ogen de genade doet stralen welke hun situatie zelf betekent: 'Ik ... mag ... in mijn lichaam aanvullen wat nog ontbreekt aan de verdrukkingen van de Christus, ten bate van zijn lichaam, dat is de Kerk' (Kol. 1, 24). Juist door dit te ontdekken is de apostel tot de vreugde gekomen: 'op het ogenblik verheug ik mij dat ik voor u mag lijden' (Kol. 1, 24)." H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de roeping en de zending van de leken in de Kerk, Christifideles laici (30 dec 1988), 53

Het is een paasvreugde, vrucht van de heilige Geest, en juist als Paulus "kunnen vele zieken boden worden van 'de vreugde van de heilige Geest onder allerlei beproevingen' Vgl. 1 Tess. 1, 6 en getuigen zijn van de verrijzenis van Jezus". H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de roeping en de zending van de leken in de Kerk, Christifideles laici (30 dec 1988), 53

Document

Naam: ARDENS FELICITATIS
Instructie over gebeden om van God genezing te verkrijgen
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Joseph Kardinaal Ratzinger
Datum: 14 september 2000
Copyrights: © 2001, SRKK, Utrecht
Bewerkt: 18 januari 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test