• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

ZALIGVERKLARING MOEDER TERESA VAN CALCUTTA

"Wie onder u de eerste wil zijn moet de slaaf van allen zijn" (Mc. 10, 44). Deze woorden van Jezus aan Zijn leerlingen, welke zojuist ook op dit plein weerklonken, geven de weg aan die leidt naar evangelische "grootheid". Het is de weg die Christus zelf volgde naar het kruis: een tocht van liefde en dienstbaarheid, die tegen alle menselijke logica ingaat: de slaaf van allen te zijn!

Moeder Teresa van Calcutta, stichteres van de Missionarissen van Naastenliefde, die ik vandaag met vreugde mag bijschrijven op de lijst van de zaligen, stond zichzelf toe geleid te worden door deze logica. Ik persoonlijk ben deze moedige vrouw, die ik altijd dicht naast me voel, dankbaar. Als icoon van de barmhartige Samaritaan, ging zij overal heen om Christus in de armsten der armen te dienen. Zelfs conflicten en oorlogen konden haar niet stoppen.

Zo nu en dan kwam zij naar mij toe om te praten over haar ervaringen in de dienstbaarheid van de evangelische waarden. Ik herinner mij bijvoorbeeld wat zij zei toen ze de Nobelprijs voor de vrede ontving: "indien u hoort dat een vrouw haar baby niet wilt hebben en abortus wilt plegen, probeer haar te overtuigen die baby naar mij te brengen. Ik zal hem liefhebben en in hem het teken van Gods liefde zien" (Oslo, 10 december 1979).

Is het misschien niet tekenend dat haar zaligverklaring precies op de dag plaatsvindt dat de Kerk Wereldmissiedag viert? Met de evangelische getuigenverklaring van haar leven, herinnert Moeder Teresa allen eraan dat de evangelische missie van de Kerk uitgedrukt wordt in liefdadigheid, gevoed door gebed en het luisteren naar Gods woord. Symbool voor deze wijze van missioneren is de foto waarop de nieuwe Zalige afgebeeld wordt, waarbij ze met één hand de hand van een baby vasthoudt en met de andere hand de kralen van de rozenkrans.

Gebedsleven en activiteiten, evangelisatie en het benadrukken van de waardigheid van de mens: Moeder Teresa verkondigt het Evangelie met haar leven geheel gegeven aan de armen, maar tegelijkertijd, omhuld door gebed.

"Wie onder u groot wil worden, moet dienaar van u zijn" (Mc. 10, 43). Met bijzondere ontroering herinneren wij vandaag Moeder Teresa, een grote dienares van de armen, van de Kerk en van de gehele wereld. Haar leven is een getuigenis van de waardigheid en het voorrecht van nederige dienstbaarheid. Zij had gekozen om niet de geringste, maar de dienaar van de geringste te zijn. Als een echte moeder voor de armen, ontfermde zij zich over hen die lijden aan verschillende vormen van armoede. Haar grootheid ligt in haar bekwaamheid te geven zonder de kosten te tellen, te geven "totdat het pijn doet". Haar leven was een radicaal leven en een kloeke verkondiging van het Evangelie.

De schreeuw van Jezus aan het kruis "Ik heb dorst" (Joh. 19, 28), die de diepte van Gods verlangen naar de mens uitdrukt, doordringt de ziel van Moeder Teresa en vindt in haar hart vruchtbare bodem. Verenigd met Maria, de Moeder van Jezus, is het verzadigen van Jezus' dorst naar liefde en zielen, het enige doel geworden van Moeder Teresa's bestaan en werd de innerlijke kracht die haar zichzelf deed wegcijferen en haar "haastig over de wereld liet rennen" om te werken aan het heil en de heiliging van de armsten der armen.

"Al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan" (Mt. 25, 40). Deze passage uit het Evangelie, cruciaal om de dienst van Moeder Teresa aan de armen te begrijpen, was de basis van haar gelovige overtuiging dat zij in het aanraken van de gebroken lichamen van de armen het Lichaam van Christus aanraakte. Het was aan Jezus zelf, verborgen onder de schrikbarende dekmantel van de armsten der armen, aan wie haar dienstbaarheid was gericht. Moeder Teresa benadrukt de diepste betekenis van dienstbaarheid - een daad van liefde gedaan aan de hongerigen, dorstigen, vreemden, naakten, zieken, gevangenen Vgl. Mt. 25, 34-36 is gedaan aan Jezus zelf.

Hem herkennend, diende zij Hem met onverdeelde toewijding, uitdrukking gevend aan de zachtheid van haar echtelijke liefde. In totale zelfgave aan God en de naaste, vond Moeder Teresa haar grootste bevrediging en beleefde de edelste kwaliteiten van haar vrouw zijn. Zij wilde een teken zijn van "Gods liefde, Gods aanwezigheid, Gods medelijden" en zo iedereen herinneren aan de waarde en de waardigheid van elk van Gods kinderen, "geschapen om lief te hebben en geliefd te worden". Zo bracht Moeder Teresa "zielen naar God en God naar zielen" en verzadigde zij Christus' dorst, speciaal naar hen die het meest in nood zaten, naar hen, wiens visie op God door pijn en lijden verduisterd was.

"De Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen" (Mc. 10, 45). Moeder Teresa deelde op een speciale manier de passie van de Gekruisigde, gedurende vele jaren van "innerlijke duisternis". Die beproeving was bij tijden doordringend, wat zij aanvaardde als een bijzondere "gift en voorrecht".

In de donkerste uren bleef zij met grote vasthoudendheid trouw aan het bidden voor het Allerheiligste Sacrament. Dit wrange geestelijke lijden leidde ertoe dat ze zichzelf meer en meer ging vereenzelvigen met hen die ze elke dag diende, zelf de pijn en soms ook afwijzing ervarend. Ze hield ervan te herhalen dat ongewild zijn of niemand te hebben die om je geeft de grootste armoede is.

"Geef ons Heer, uw genade, op U stellen wij onze hoop!" Zoals de psalmist, herhaalde ook Moeder Teresa heel vaak in momenten van innerlijke verlatenheid aan haar Heer: "Op U, op U, stel ik mijn hoop, mijn Heer!"

Laat ons de Heer bidden voor deze geringe vrouw die in liefde met God leefde, nederige boodschapper van het Evangelie en onvermoeide weldoenster voor de mensheid. We eren in haar één van de meest uitzonderlijke persoonlijkheden van onze tijd. Laten we haar boodschap aanvaarden en haar voorbeeld volgen.

Heilige Maria, Koningin van alle Heiligen, help ons zachtmoedig en nederig van hart te zijn zoals deze onverschrokken boodschapper van liefde. Help ons iedere persoon die wij ontmoeten te dienen met vreugde en een glimlach. Help ons Missionarissen van Christus, onze vrede en onze hoop, te zijn.
Amen!

Document

Naam: ZALIGVERKLARING MOEDER TERESA VAN CALCUTTA
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Homilie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 19 oktober 2003
Copyrights: © 2003, Stg. InterKerk, Poeldijk
Bewerkt: 8 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test