• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De heilige, katholieke, apostolische, roomse Kerk gelooft en belijdt: één is de ware en levende God, de Schepper en Heer des hemels en der aarde, almachtig, eeuwig, onmeetbaar, onbegrijpelijk, oneindig in verstand, wil en alle volmaaktheid. Daar Hij een enig, voor zich bestaand, volkomen enkelvoudig en onveranderlijk geestelijk wezen is, moet men Hem als werkelijk en wezenlijk van de wereld onderscheiden verkondigen, als in zich en uit zich volkomen gelukkig en onuitsprekelijk ver verheven boven al wat buiten Hem is en gedacht kan worden.
Deze alleen ware God schiep uit zijn goedheid en met almachtige kracht - niet om zijn gelukzaligheid te vermeerderen noch om zich volkomenheid te verwerven, maar om zijn volkomenheid te openbaren door de goederen die Hij de schepselen meedeelt - in een volstrekt vrij wilsbesluit, aan het begin van de tijd uit niets op dezelfde wijze beide ordeningen der schepping, de geestelijke en de lichamelijke, d.w.z. de engelenwereld en de aardse wereld, en vervolgens de mensenwereld, die in zekere zin beide omvat, daar ze uit geest en lichaam bestaat.
Alles wat God schiep, beschermt en leidt Hij door zijn voorzienigheid, "wier kracht zich uitstrekt van het ene eind tot het andere en die alles ten beste beschikt" (Wijsh. 8, 1). "Alles ligt naakt en bloot voor zijn ogen" (Hebr. 4, 13), ook dat wat door het vrije handelen der schepselen zal geschieden.

Document

Naam: DEI FILIUS
3e Zitting - Dogmatische Constitutie over het Katholieke Geloof
Soort: 1e Vaticaans Concilie
Datum: 24 april 1870
Copyrights: © 1964, Prof. Heinrich Ott, "De leer van het Eerste Vaticaanse Concilie", Uitg. G.F. Callenbach N.V. - Nijkerk
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 18 september 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test