• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

QUATTUOR ABHINC ANNOS
Rondschrijven aan de voorzitters de bisschoppenconferenties over het gebruik van het Romeins Missaal van 1962

Prot. 1661/84 Rome, 3 oktober 1984

Excellentie,

Vier jaar geleden is, op last van Paus Johannes Paulus II aan de bisschoppen van de gehele wereld gevraagd een rapport in te dienen betreffende:

 • de wijze waarop de priesters en de gelovigen in bisdommen het Congregatie voor de Goddelijke Eredienst
  Institutio Generalis Missalis Romani
  Algemene Inleiding op het Romeins Missaal (26 maart 1970)
  van Paus Paulus VI, in gehoorzaamheid aan de bepalingen van het Tweede Vaticaans Concilie, hebben aanvaard;
 • de moeilijkheden die zich voordoen bij de uitvoering van de liturgievernieuwing;
 • eventueel verzet dat overwonnen moet worden.

Het resultaat van deze consultatie is aan alle bisschoppen bekend gemaakt vgl. Notitiae, nr. 185, december 1981. Uit hun antwoorden is gebleken dat het probleem van die priesters en gelovigen die aan de zogenaamde Tridentijnse ritus gehecht waren gebleven, bijna geheel is opgelost.

Maar omdat dit probleem toch nog bestaat en de priesters zelf deze groepen tegemoet wil komen, verleent hij de diocesane bisschoppen het verlof om gebruik te maken van een indult, op grond waarvan priesters en gelovigen - die in hun verzoekschrift aan de eigen bisschop expliciet moeten worden aangeduid - de Mis kunnen vieren met gebruikmaking van het H. Paus Johannes XXIII - Apostolische Constitutie
Missale Romanum ex auctoritate Joanne XXIII, P.P. (23 juni 1962)
volgens de standaarduitgave van het jaar 1962. Hierbij moet evenwel de volgende normen in acht worden genomen:

 1. Het moet ondubbelzinnig, ook openlijk, vaststaan dat een dergelijke priester en dergelijke gelovigen niets hebben uit te staan met degenen die de geldigheid en orthodoxie van het in 1970 door Paulus VI afgekondigde Congregatie voor de Goddelijke Eredienst
  Institutio Generalis Missalis Romani
  Algemene Inleiding op het Romeins Missaal (26 maart 1970)
  in twijfel trekken.
 2. Deze viering mag alleen geschieden ten bate van die groepen die erom vragen, en wel in kerken en kapellen, die door de diocesane bisschop hiervoor zijn aangewezen (niet echter in parochiekerken, tenzij de bisschop dit buitengewone gevallen dit heeft toegestaan), en op die gronden en onder die voorwaarden welke door de bisschop zelf zijn goedgekeurd, hetzij voor een telkens terugkerende, hetzij voor een eenmalige viering.
 3. Een dergelijke viering moet geschieden volgens H. Paus Johannes XXIII - Apostolische Constitutie
  Missale Romanum ex auctoritate Joanne XXIII, P.P. (23 juni 1962)
  van het jaar 1962 en wel in de Latijnse taal.
 4. Daarbij mogen riten en teksten van het ene Missaal niet met die van het andere vermengd worden.
 5. Iedere bisschop zal deze Congregatie op de hoogte stellen van de door hem verleende concessies en, een jaar na de verlening van dit indult, van het resultaat van de toepassing hiervan.

Van dit verlof dat een teken is van de zorg die de Paus als vader van allen voor al zijn kinderen heeft, zal men gebruik maken zonder de liturgische vernieuwing, die in het leven van elke kerkgemeenschap moet worden behartigd, ook maar iets in de weg te leggen.

Ik maak van deze gelegenheid gebruik om u, Excellentie, mijn oprechte toewijding in de Heer uit te drukken.

+ AUGUSTINUS MAYER,
tit. aartsbisschop van Satrianum,
pro-prefect

+ VERGILlUS NOÈ,
tit. aartsbisschop van Voncaria,
secretaris

Document

Naam: QUATTUOR ABHINC ANNOS
Rondschrijven aan de voorzitters de bisschoppenconferenties over het gebruik van het Romeins Missaal van 1962
Soort: Congregatie voor de Goddelijke Eredienst
Auteur: Msgr. Paulus Augustinus Mayer o.s.b.
Datum: 3 oktober 1984
Copyrights: © 1985, Archief van Kerken, 40e jrg, pag. 267-268
Vert.: Nationale Raad voor Liturgie
Bewerkt: 23 juli 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test