• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Ongetwijfeld is het eerste beginsel dat van de viering van Christus' Paasmysterie in de liturgie van de kerk, want "toen Christus sluimerde op het kruis, is uit zijn zijde het bewonderenswaardig Sacrament dat de gehele Kerk is, voortgekomen". 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 5 H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, ex Decr. Sacr. Oec. Conc. Vat. II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, ed. typica, Missale Romanum (3 apr 1969). Paaswake, Gebed na lezing VII Daarom beweegt heel het liturgisch leven zich rond het eucharistisch offer en tevens rond de overige Sacramenten, waar wij uit de levende bronnen van het heil putten Vgl. Jes. 12, 3 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 5-6.47.61.102.106-107 Wij behoren ons dan ook bewust te zijn dat wij "door het Paasmysterie in het doopsel met Christus begraven zijn, om met Hem een nieuw leven te kunnen leiden". H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, ex Decr. Sacr. Oec. Conc. Vat. II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, ed. typica, Missale Romanum (3 apr 1969). Paaswake, Hernieuwing van de doopbeloften Daarom moeten de gelovigen, wanneer zij aan de eucharistie deelnemen, begrijpen dat "telkens als wij de gedachtenis van dit offer vieren, de verlossing voor ons werkelijkheid wordt", H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, ex Decr. Sacr. Oec. Conc. Vat. II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, ed. typica, Missale Romanum (3 apr 1969). Avondmis van Witte Donderdag, Gebed over de gaven Om deze reden moeten de gelovigen door hun herders worden onderricht om met volhardende ijver iedere zondag dit wonderbare werk te vieren dat Christus door zijn Paasmysterie heeft volbracht en dat zij op hun beurt aan de gehele wereld moeten verkondigen. Vgl. H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, ex Decr. Sacr. Oec. Conc. Vat. II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, ed. typica, Missale Romanum (3 apr 1969). Prefatie I van de zondagen door het jaar In de beleving van allen, herders zowel als gelovigen, moet daarom de paasnacht of paaswake zo zeer zijn unieke betekenis herkrijgen dat van alle vieringen deze viering de eerste en voornaamste is.

Omdat Christus' kruisdood en verrijzenis de inhoud vormen van het dagelijks leven van de Kerk Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, De Verlosser van de mensen, Redemptor Hominis (4 mrt 1979), 7 en het onderpand zijn van haar eeuwige Pasen Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Brief, Het Mysterie en de Eredienst van de Heilige Eucharistie - Brief aan de Bisschoppen bij gelegenheid van Witte Donderdag 1980, Dominicae Cenae (24 feb 1980), 4, is de voornaamste taak van de liturgie ons zonder ophouden te begeleiden op de weg naar dit Pasen, door Christus ontsloten, en waarop men bereid is te sterven om het leven binnen te gaan.

Christus is in zijn Kerk aanwezig, vooral in de liturgische handelingen, om zijn Paasmysterie ten uitvoer te brengen. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 7 Vgl. H. Paus Paulus VI, Encycliek, Over de leer en de verering van de Heilige Eucharistie, Mysterium Fidei (3 sept 1965), 35 De liturgie is dan ook de voornaamste 'plaats' waar de gelovigen God ontmoeten en tegelijk met Hem Degene die Hij heeft gezonden: Jezus Christus. Vgl. Joh. 17, 3

Christus is aanwezig in de Kerk telkens als zij bijeengeroepen is en in zijn Naam bidt. Dit juist vormt de grote waardigheid van de Kerk of de christelijke gemeente, samen met de hieruit voortkomende vereisten van onderlinge liefde - tot vergeving bereid Vgl. Mt. 5, 23-24 - en van schoonheid in houding, gebaar en gezang.

Bovendien is Christus handelend aanwezig in de persoon van de gewijde bedienaar, die de viering leidt. Congregatie voor de Riten, Over de Eredienst van de Eucharistie, Eucharisticum Mysterium (25 mei 1967), 9 Deze is niet slechts bekleed met een bepaalde functie, maar op grond van de verkregen wijding bestemd om "in persona Christi" te handelen. Daarmee moet zijn innerlijke en uitwendige houding overeenkomen; dit moet ook blijken in de liturgische kleding, de plaats die hij inneemt en de woorden die hij uitspreekt.

Christus is aanwezig in zijn woord dat in de bijeenkomst wordt verkondigd, waarvan de uitleg in de homilie aanhoord dient te worden in geloof en aanvaard in gebed. Dit alles moet duidelijk worden door het waardig karakter van het boek en van de plaats vanwaar het woord van God wordt verkondigd, alsmede door de houding van de lezer die zich ervan bewust is dat hij voor zijn eigen broeders en zusters als tolk van God mag optreden.

Voorts is Christus door de kracht van de Heilige Geest handelend aanwezig in de Sacramenten en op een unieke, hogere wijze in het Misoffer onder de eucharistische gedaanten, Vgl. H. Paus Paulus VI, Encycliek, Over de leer en de verering van de Heilige Eucharistie, Mysterium Fidei (3 sept 1965), 38 ook wanneer zij buiten de viering in het tabernakel worden bewaard vooral met het oog op de Communie van de zieken en de Aanbidding door de gelovigen. Vgl. H. Paus Paulus VI, Encycliek, Over de leer en de verering van de Heilige Eucharistie, Mysterium Fidei (3 sept 1965), 56-63 Het is de taak van de herders herhaalde malen in hun catechetisch onderricht te herinneren aan de geloofsleer over deze verborgen en werkelijke tegenwoordigheid, waaruit de gelovigen moeten leven en waarop de theologen dieper moeten ingaan. Het geloof in deze aanwezigheid van de Heer vereist een uitwendig teken van eerbied voor het kerkgebouw als heilige plaats waar God zich in zijn mysterie openbaart Vgl. Ex. 3, 5 , vooral wanneer de Sacramenten worden gevierd: altijd immers moet het heilige op een heilige wijze worden behandeld.

Document

Naam: VICESIMUS QUINTUS ANNUS
25e Verjaardag van de promulgatie van het Conciliedocument Sacrosanctum Concilium over de heilige liturgie
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 4 december 1988
Copyrights: © 1989, Kerkelijke Documentatie jrg 17 nr 8 p. 3-17
Vert.: Nationale Raad voor Liturgie, Zeist
Bewerkt: 17 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test