• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het tweede beginsel is dat van de aanwezigheid van het woord van God. De constitutie 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
schrijft bovendien voor dat "een rijkere, meer afwisselende en meer aangepaste lezing van de heilige Schrift moet worden ingevoerd". 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 35 De reden van deze vernieuwing wordt in dezelfde Constitutie over de liturgie verklaard: "duidelijk moet blijken dat rituele handeling en woord in de liturgie innig met elkaar verbonden zijn" 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 35 en eveneens in de Dogmatische Constitutie over de goddelijke openbaring: "De Kerk heeft de goddelijke geschriften steeds vereerd zoals zij het lichaam van de Heer zelf vereert. Want zij neemt, vooral in de heilige liturgie, voortdurend van de tafel van Gods woord en van Christus' lichaam het brood des levens en biedt dit aan de gelovigen aan". 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 21 Maar de groei van het liturgisch leven, en bij gevolg de vooruitgang van het christelijk leven, kunnen niet tot stand komen als "een weldadige en levendige liefde voor de Heilige Schrift" 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 24 niet voortdurend onder de gelovigen zelf en vooral onder de priesters bevorderd wordt. Het woord van God wordt reeds beter gekend binnen de christelijke gemeenschap, maar een echte vernieuwing stelt ook nu en voortdurend nieuwe eisen: getrouwheid aan de ware zin van de Schrift moet men altijd voor ogen houden, vooral wanneer deze in de verschillende talen wordt vertaald; de wijze waarop het woord van God wordt uitgesproken, zodat het als zodanig kan worden vernomen; het gebruik van geschikte technische instrumenten; de inwendige voorbereiding van de bedienaars van het Woord om hun taak in de liturgische bijeenkomst goed te kunnen vervullen, Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Brief, Het Mysterie en de Eredienst van de Heilige Eucharistie - Brief aan de Bisschoppen bij gelegenheid van Witte Donderdag 1980, Dominicae Cenae (24 feb 1980), 10 de nauwkeurige voorbereiding van de homilie door studie en meditatie; de zorg van de gelovigen om deel te hebben aan de tafel van het Woord; de smaak in het bidden van de Psalmen en het vurig verlangen om Christus te herkennen, naar het voorbeeld van de leerlingen van Emmaus, aan de tafel van het Woord en het Brood. Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Getijdengebed, Liturgia horarum (11 apr 1971). Maandag van week IV, Gebed in het avondgebed

Document

Naam: VICESIMUS QUINTUS ANNUS
25e Verjaardag van de promulgatie van het Conciliedocument Sacrosanctum Concilium over de heilige liturgie
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 4 december 1988
Copyrights: © 1989, Kerkelijke Documentatie jrg 17 nr 8 p. 3-17
Vert.: Nationale Raad voor Liturgie, Zeist
Bewerkt: 17 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test