• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Ook de wereld van de massamedia heeft Christus’ verlossing nodig. Persoonlijke verdieping in de heilige Schrift, de ‘grote codex’ voor het overbrengen van een boodschap die op grond van haar verlossende waarde niet vluchtig en vergankelijk is maar juist fundamenteel, kan ongetwijfeld helpen de processen en de waarde van communicatiemiddelen met de ogen van het geloof te zien.

De heilsgeschiedenis vertelt en onderbouwt hoe God zich aan de mens heeft meegedeeld, en hoe daarbij alle vormen en manieren van communiceren gebruikt zijn. De mens is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis om de goddelijke openbaring te kunnen aannemen en een dialoog van liefde met Hem aan te gaan. Als gevolg van de zonde is dit vermogen tot dialoog zowel op het persoonlijke als op het sociale vlak veranderd en dat betekende en betekent voor de mensheid de bittere ervaring van onbegrip en scheiding. God heeft de mensheid echter niet in de steek gelaten maar Hij heeft Zijn eigen Zoon gezonden Vgl. Mc. 12, 1-11 . In het vleesgeworden Woord krijgt de communicatie de grootst mogelijke heilbrengende betekenis: zo is de mens, in kracht van de heilige Geest, in staat de verlossing deelachtig te worden en deze aan zijn broeders en zusters te verkondigen en ervan te getuigen.

De communicatie tussen God en de mens heeft haar hoogtepunt bereikt in het vleesgeworden Woord. De daad van liefde waardoor God zich openbaart, samen met het gelovige antwoord van de mensen, leidt tot een vruchtbare dialoog. Juist daarom kunnen wij, met de woorden van de leerlingen “leer ons bidden” (Lc. 11, 1), de Heer vragen ons te helpen begrijpen hoe we met God en met andere mensen moeten communiceren met behulp van al die wonderlijke communicatiemiddelen. In het licht van zo’n beslissende en definitieve communicatie vormen de media een providentiële mogelijkheid om mensen overal te bereiken, de grenzen van tijd, taal en ruimte te overwinnen, de inhoud van het geloof op de meest verschillende manieren te verwoorden en iedereen die zoekt de mogelijkheid te bieden in dialoog te gaan met het mysterie van God, dat volledig geopenbaard is in Christus Jezus.

Het mensgeworden Woord heeft ons een voorbeeld gegeven hoe wij moeten communiceren met de Vader en met onze medemensen, of dat nu tijdens momenten van stilte en inkeer is, of bij de verkondiging overal en op iedere wijze. Hij verklaart de Schriften, drukt zich uit in parabels en in gesprekken in de huiselijke kring. Hij spreekt op de pleinen, langs de straten, aan de oever van het meer en op de bergtoppen. De persoonlijke ontmoeting met Hem laat de mens niet onberoerd maar moedigt aan tot navolging: “Wat Ik u zeg in het duister, spreekt dat uit in het licht, en wat ge u in het oor hoort fluisteren, verkondigt dat van de daken” (Mt. 10, 27).

Er is echter een hoogtepunt, waar de communicatie tot volledige gemeenschap wordt: de ontmoeting in de Eucharistie. Het herkennen van Christus “bij het breken van het brood” Vgl. Lc. 24, 30-31 spoort de gelovigen aan Zijn dood en verrijzenis te verkondigen, en vreugdevolle en moedige getuigen te worden van Zijn Koninkrijk Vgl. Lc. 24, 35 .

De verlossing heeft de mogelijkheid tot communicatie van de gelovigen geheeld en vernieuwd. De ontmoeting met Christus maakt hen tot nieuwe schepselen en laat hen deel worden van het volk dat Hij zich aan het kruis door Zijn bloed verworven heeft. Hij voert hen binnen in het innerlijke leven van de Drie-eenheid, de voortdurende en wederzijdse uitwisseling van volmaakte en eindeloze liefde tussen de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

Communicatie stempelt de fundamentele dimensies van de Kerk, die geroepen is om de vreugdevolle boodschap van het heil aan iedereen te verkondigen. Daarom maakt zij gebruik van de door de massamedia geboden mogelijkheden en ziet daarin middelen die Gods voorzienigheid aan onze tijd geschonken heeft om de gemeenschap te versterken en Zijn Woord nog indringender te verkondigen. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de roeping en de zending van de leken in de Kerk, Christifideles laici (30 dec 1988), 18-24 Vgl. Pauselijke Raad voor de Sociale Communicatiemiddelen, Pastorale instructie, twintig jaar na Communio et Progressio, Aetatis Novae (22 feb 1992), 10 De media kunnen het universele karakter van het Volk van God zichtbaar maken, een intensievere en directere uitwisseling tussen de plaatselijke Kerken mogelijk maken en wederzijds begrip, alsook samenwerking bevorderen.

Laten wij God danken voor deze machtige middelen. Als zij door christenen in de geest van het geloof en volgens de ingevingen van de heilige Geest gebruikt worden, kunnen zij bijdragen tot een verdere verspreiding van het evangelie en de banden tussen de kerkelijke gemeenschappen versterken.

Document

Naam: RAPID MOVEMENT
De snelle ontwikkeling
Aan de verantwoordelijken voor de communicatiemiddelen
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 24 januari 2005
Copyrights: © 2005, SRKK, Utrecht
Vert.: dr. N. Stienstra
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test