• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Na het verzamelen en bestuderen van deze gegevens zou het planningsteam communicatiedoelstellingen voor conferentie of bisdom moeten vaststellen. Dit is het begin van de ontwerpfase. Het planningsteam zou dan verder moeten gaan met het aanpakken van de volgende onderwerpen, gerelateerd aan plaatselijke omstandigheden:
Onderwijs

Communicatieonderwerpen en massacommunicatie zijn belangrijk op elk niveau van pastorale dienstverlening, met inbegrip van onderwijs. Een pastoraal plan voor sociale communicatie zou moeten trachten:

 1. mogelijkheden voor onderwijs in communicatie aan te bieden als essentiële component van de vorming van alle personen die betrokken zijn bij het werk van de Kerk: seminaristen, priesters, religieuzen, lekenleiders,
 2. katholieke scholen en universiteiten aan te moedigen om programma's en cursussen aan te bieden die in verband staan met de communicatiebehoeften van Kerk en samenleving;
 3. aan Kerkelijke communicatiedeskundigen, seminaristen, religieuzen en geestelijken cursussen, workshops, seminars aan te bieden in technologie, management, media-ethiek en beleidsvraagstukken op het gebied van de communicatie;
 4. programma's voor media-educatie en inzicht in de media voor leraren, ouders en studenten te plannen en uit te voeren;
 5. creatieve kunstenaars en schrijvers aan te sporen de waarden van het evangelie accuraat te weerspiegelen, als zij hun talenten demonstreren via het geschreven woord, toneel, radio, televisie en film voor ontspanning en educatie;
 6. nieuwe strategieën op te sporen voor evangelisering en catechese door de toepassing van communicatietechnologie en massacommunicatie.
Geestelijke vorming en pastorale zorg

Katholieke leken die al dan niet beroepshalve werken in het Kerkelijk apostolaat van sociale communicatie of bij de wereldlijke media, richten zich vaak tot de Kerk om geestelijke leiding en pastorale zorg. Een pastoraal plan voor sociale communicatie moet daarom trachten:

 1. aan katholieke communicatiedeskundigen en andere professionals gelegenheid te bieden voor beroepsverrijking middels recollectiedagen, retraites, seminars en steungroepen.
 2. pastorale zorg aan te bieden die de noodzakelijke steun verschaft, het geloof van de communicatiedeskundigen voedt en hun gevoel van toewijding aan de moeilijke taak om de evangelische en authentiek menselijke waarden door te geven aan de wereld, levend houdt.
Samenwerking

Samenwerking. Samenwerking omvat samenwerking tussen conferentie en/of bisdommen en tussen bisdommen en andere instellingen zoals religieuze gemeenschappen, universiteiten en instituten voor gezondheidszorg op het terrein van de hulpbronnen. Er moet een pastoraal plan ontworpen worden om:

 1. relaties te versterken en overleg aan te moedigen tussen vertegenwoordigers van de Kerk en beroepsmensen uit de media die de Kerk veel te leren hebben over het gebruik van media;
 2. mogelijkheden af te checken voor samenwerkingsproducties via regionale en landelijke centra en de ontwikkeling te bevorderen van gezamenlijke promotie, marketing en distributienetwerken;
 3. samenwerking te bevorderen met religieuze congregaties die werken op het terrein van de sociale communicatie;
 4. samen te werken met oecumenische organisaties en met andere Kerken en godsdienstige groeperingen ten aanzien van manieren om toegang tot de media voor godsdienst te verzekeren en te garanderen, en om samen te werken "in de recentelijk ontwikkelde media, vooral ten aanzien van het gemeenschappelijk gebruik van satellieten, databanken en kabelnetten, en van informatica in het algemeen met systeemcompatibiliteit" Pauselijke Raad voor de Sociale Communicatiemiddelen, Criteria voor oecumenische en interreligieuze samenwerking op het gebied van communicatie (4 okt 1989), 14;
 5. samen te werken met wereldlijke media, vooral ten aanzien van gemeenschappelijke bezorgdheid over godsdienstige, morele, ethische, culturele, opvoedkundige en sociale onderwerpen.
Public relations
Public relations uitgaande van de Kerk betekent actieve communicatie met de gemeenschap via wereldlijke en ook godsdienstige media. Het omvat de bereidheid om de waarden van het evangelie door te geven en de dienstverlening en programma's van de Kerk te publiceren; het eist dat de Kerk alles doet wat in haar vermogen ligt om ervoor te zorgen dat haar eigen ware beeld een weerspiegeling is van Christus. Een pastoraal plan voor sociale communicatie moet ernaar streven:
 1. public relations- kantoren te handhaven met voldoende mensen en materiƫle bronnen om effectieve communicatie mogelijk te maken tussen de Kerk en de samenleving als geheel;
 2. publicaties en radio-, televisie- en videoprogramma's te produceren van uitstekende kwaliteit die ruim zicht bieden op de boodschap van het Evangelie en de zending van de Kerk;
 3. media-prijzen en andere blijken van waardering in te stellen om mensen die beroepsmatig in de media werkzaam zijn aan te moedigen en te steunen;
 4. Wereldmediadag te vieren als middel om het besef van de belangrijkheid van sociale communicatie te bevorderen en de communicatie-initiatieven van de Kerk te steunen.
Research

De strategieën van de Kerk op het gebied van sociale communicatie moeten gebaseerd zijn op de resultaten van grondige media-research die onderworpen is aan deskundige analyse en evaluatie. Het is belangrijk dat communicatie-onderzoek onderwerpen en thema's omvat die bijzonder belangrijk zijn voor de zending van de Kerk in het betrokken land of gebied. Een pastoraal plan voor sociale communicatie moet worden ontworpen:

 1. om instellingen van hogere studies, onderzoekcentra en universiteiten aan te moedigen zich bezig te houden met zowel toegepast als fundamenteel onderzoek op het gebied van communicatie-behoeften en zorgen van de Kerk en samenleving.
 2. om praktische wegen te vinden voor de interpretatie van actueel communicatie-onderzoek en de toepassing ervan op de zending van de Kerk;
 3. om lopende theologische reflectie op de processen en instrumenten van sociale communicatie en de rol ervan in Kerk en samenleving te steunen.
Communicatie en de ontwikkeling van volkeren

Toegankelijke communicatie en massamedia bieden vele mensen een meer adequate gelegenheid om te participeren in de moderne wereldeconomie, vrijheid van meningsuiting te ervaren en bij te dragen tot het ontstaan van vrede en rechtvaardigheid in de wereld. Een pastoraal plan voor sociale communicatie moet ontworpen worden:

 1. om de waarden van het evangelie invloed te verschaffen op het brede terrein van hedendaagse media-activiteiten - van boeken uitgeven tot satellietcommunicatie - om zo bij te dragen tot de groei van internationale solidariteit;
 2. om het openbaar belang te verdedigen en toegang voor de godsdienst tot de media veilig te stellen door deskundige, verantwoorde standpunten in te nemen inzake communicatiewetgeving en politiek en inzake de ontwikkeling van communicatiesystemen;
 3. om de sociale invloed van geavanceerde communicatietechnologie te analyseren en ongewenste sociale verbrokkeling en culturele destabilisering te helpen voorkomen;
 4. om professionele communicatiedeskundigen te helpen bij het formuleren en naleven van ethische normen, vooral ten aanzien van onderwerpen als eerlijkheid, nauwkeurigheid, rechtvaardigheid, fatsoen en eerbied voor het leven;
 5. om strategieën te ontwikkelen ter aanmoediging van ruimere representatieve, verantwoorde toegang tot de media;
 6. om een profetische rol te vervullen door op het juiste tijdstip vanuit het perspectief van het Evangelie te spreken over de morele dimensies van belangrijke openbare aangelegenheden.

Vaticaanstad, 22 februari 1992, feest van St. Petrus' Stoel

AARTSBISSCHOP JOHN P. FOLEY
president

MGR PIERFRANCO PASTORE
secretaris

Document

Naam: AETATIS NOVAE
Pastorale instructie, twintig jaar na Communio et Progressio
Soort: Pauselijke Raad voor de Sociale Communicatiemiddelen
Auteur: Msgr. John P. Foley
Datum: 22 februari 1992
Copyrights: © 1992, Kerkelijk documentatie, jrg. 20, nr. 4 (1992), p. 3-20
Vert.: Hans Wagemans
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test