• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De voorwaarden en de mogelijkheden voor de Kerk op het gebied van sociale communicatie verschillen van land tot land en zelfs van bisdom tot bisdom binnen hetzelfde land. Hieruit volgt vanzelfsprekend dat de benadering van de media door de Kerk en de culturele omgeving die zij helpen vormen, zullen verschillen van plaats tot plaats en dat de planning en participatie erin aangepast zullen zijn aan de plaatselijke situatie.

Elke bisschoppenconferentie en elk bisdom zou daarom een geïntegreerd pastoraal plan voor communicatie moeten ontwikkelen, bij voorkeur in overleg met vertegenwoordigers van internationale en nationale communicatieorganisaties en met mensen die plaatselijk beroepsmatig in de media werkzaam zijn. Voorts moet er rekening gehouden worden met communicatie bij de formulering en uitvoering van alle andere pastorale plannen, met inbegrip van die plannen die betrekking hebben op sociale dienstverlening, onderwijs en evangelisering. Een aantal bisschoppenconferenties en bisdommen heeft zulke plannen reeds ontwikkeld waarin communicatiebehoeften zijn vastgesteld, doelstellingen zijn omschreven, concrete voorzieningen zijn getroffen voor de financiering en uiteenlopende inspanningen op communicatiegebied zijn gecoördineerd.

De volgende richtlijnen worden aangeboden als hulp voor hen die zulke pastorale plannen opstellen en betrokken zijn bij de herbestudering van bestaande plannen.

Een pastoraal plan voor sociale communicatie zou de volgende elementen moeten omvatten:

 1. het opstellen van een visie, gebaseerd op uitvoerig overleg, waardoor communicatiestrategieën worden vastgelegd voor alle bedieningen van de Kerk en die overeenkomt met de huidige situatie en omstandigheden;
 2. een inventarisatie of taxatie die de mediasituatie in het betrokken gebied omschrijft, met inbegrip van groepen die bereikt worden, publieke en commerciële mediaproducenten en directeuren, financiële en technische hulpbronnen, bezorgingsystemen, mogelijkheden op het gebied van oecumene en onderwijs en katholieke mediaorganisaties en communicatiepersoneel, waaronder leden van religieuze gemeenschappen;
 3. een structuurvoorstel voor Kerkgebonden sociale communicatie ter ondersteuning van evangelisering, catechese en onderwijs, sociale dienstverlening en oecumenische samenwerking, dat omvat (voor zover mogelijk): public relations, pers, radio, televisie, film, cassettes, computernetwerken, faxdiensten en aanverwante vormen van telecommunicatie;
 4. media-opvoeding, met speciale nadruk op de relatie tussen media en waarden;
 5. pastorale zorg voor en dialoog met mensen die beroepsmatig in de media werkzaam zijn, met speciale aandacht voor hun geloofsontwikkeling en spirituele groei;
 6. middelen om financiële steun te verkrijgen en te behouden die groot genoeg is om het pastorale plan uit te voeren.

Het plan moet richtlijnen en suggesties bieden die de Kerkelijke communicatiedeskundigen kunnen helpen bij het opstellen van concrete doelen en prioriteiten voor hun werk. Het is aan te bevelen dat een planningteam bestaande uit Kerkelijk personeel en communicatiedeskundigen betrokken wordt in dit proces, waarvan de twee fasen zijn:

 1. research;
 2. ontwerp.
De elementen van de researchfase zijn: inschatting van de behoeften, verzameling van informatie en verkenning van alternatieve modellen voor een pastoraal plan. Ze omvat een analyse van de interne communicatieomgeving, met inbegrip van de sterke en zwakke punten van de huidige structuren en programma's van de Kerk voor communicatie, alsook de mogelijkheden en uitdagingen waarmee ze te maken hebben.

Drie soorten onderzoek zullen helpen de vereiste informatie te verzamelen: inschatting van de behoeften, controle van de bestaande communicatie en inventarisatie van de hulpbronnen. Het eerste wijst de gebieden van dienstverlening aan die bijzondere aandacht van de bisschoppenconferentie of het bisdom vragen. Het tweede bekijkt wat er nu gedaan wordt - en de effectiviteit daarvan - om de sterke en zwakke punten van de bestaande communicatiestructuren en procedures op te sporen. Het derde beschrijft de communicatiebronnen, technologie en personeel waarover de Kerk kan beschikken; niet alleen de 'eigen' hulpbronnen van de Kerk maar ook die waartoe zij wellicht toegang heeft in het zakenleven, de media-industrie en oecumenische kringen.

Na het verzamelen en bestuderen van deze gegevens zou het planningsteam communicatiedoelstellingen voor conferentie of bisdom moeten vaststellen. Dit is het begin van de ontwerpfase. Het planningsteam zou dan verder moeten gaan met het aanpakken van de volgende onderwerpen, gerelateerd aan plaatselijke omstandigheden:
Onderwijs

Communicatieonderwerpen en massacommunicatie zijn belangrijk op elk niveau van pastorale dienstverlening, met inbegrip van onderwijs. Een pastoraal plan voor sociale communicatie zou moeten trachten:

 1. mogelijkheden voor onderwijs in communicatie aan te bieden als essentiële component van de vorming van alle personen die betrokken zijn bij het werk van de Kerk: seminaristen, priesters, religieuzen, lekenleiders,
 2. katholieke scholen en universiteiten aan te moedigen om programma's en cursussen aan te bieden die in verband staan met de communicatiebehoeften van Kerk en samenleving;
 3. aan Kerkelijke communicatiedeskundigen, seminaristen, religieuzen en geestelijken cursussen, workshops, seminars aan te bieden in technologie, management, media-ethiek en beleidsvraagstukken op het gebied van de communicatie;
 4. programma's voor media-educatie en inzicht in de media voor leraren, ouders en studenten te plannen en uit te voeren;
 5. creatieve kunstenaars en schrijvers aan te sporen de waarden van het evangelie accuraat te weerspiegelen, als zij hun talenten demonstreren via het geschreven woord, toneel, radio, televisie en film voor ontspanning en educatie;
 6. nieuwe strategieën op te sporen voor evangelisering en catechese door de toepassing van communicatietechnologie en massacommunicatie.
Geestelijke vorming en pastorale zorg

Katholieke leken die al dan niet beroepshalve werken in het Kerkelijk apostolaat van sociale communicatie of bij de wereldlijke media, richten zich vaak tot de Kerk om geestelijke leiding en pastorale zorg. Een pastoraal plan voor sociale communicatie moet daarom trachten:

 1. aan katholieke communicatiedeskundigen en andere professionals gelegenheid te bieden voor beroepsverrijking middels recollectiedagen, retraites, seminars en steungroepen.
 2. pastorale zorg aan te bieden die de noodzakelijke steun verschaft, het geloof van de communicatiedeskundigen voedt en hun gevoel van toewijding aan de moeilijke taak om de evangelische en authentiek menselijke waarden door te geven aan de wereld, levend houdt.
Samenwerking

Samenwerking. Samenwerking omvat samenwerking tussen conferentie en/of bisdommen en tussen bisdommen en andere instellingen zoals religieuze gemeenschappen, universiteiten en instituten voor gezondheidszorg op het terrein van de hulpbronnen. Er moet een pastoraal plan ontworpen worden om:

 1. relaties te versterken en overleg aan te moedigen tussen vertegenwoordigers van de Kerk en beroepsmensen uit de media die de Kerk veel te leren hebben over het gebruik van media;
 2. mogelijkheden af te checken voor samenwerkingsproducties via regionale en landelijke centra en de ontwikkeling te bevorderen van gezamenlijke promotie, marketing en distributienetwerken;
 3. samenwerking te bevorderen met religieuze congregaties die werken op het terrein van de sociale communicatie;
 4. samen te werken met oecumenische organisaties en met andere Kerken en godsdienstige groeperingen ten aanzien van manieren om toegang tot de media voor godsdienst te verzekeren en te garanderen, en om samen te werken "in de recentelijk ontwikkelde media, vooral ten aanzien van het gemeenschappelijk gebruik van satellieten, databanken en kabelnetten, en van informatica in het algemeen met systeemcompatibiliteit" Pauselijke Raad voor de Sociale Communicatiemiddelen, Criteria voor oecumenische en interreligieuze samenwerking op het gebied van communicatie (4 okt 1989), 14;
 5. samen te werken met wereldlijke media, vooral ten aanzien van gemeenschappelijke bezorgdheid over godsdienstige, morele, ethische, culturele, opvoedkundige en sociale onderwerpen.
Public relations
Public relations uitgaande van de Kerk betekent actieve communicatie met de gemeenschap via wereldlijke en ook godsdienstige media. Het omvat de bereidheid om de waarden van het evangelie door te geven en de dienstverlening en programma's van de Kerk te publiceren; het eist dat de Kerk alles doet wat in haar vermogen ligt om ervoor te zorgen dat haar eigen ware beeld een weerspiegeling is van Christus. Een pastoraal plan voor sociale communicatie moet ernaar streven:
 1. public relations- kantoren te handhaven met voldoende mensen en materiële bronnen om effectieve communicatie mogelijk te maken tussen de Kerk en de samenleving als geheel;
 2. publicaties en radio-, televisie- en videoprogramma's te produceren van uitstekende kwaliteit die ruim zicht bieden op de boodschap van het Evangelie en de zending van de Kerk;
 3. media-prijzen en andere blijken van waardering in te stellen om mensen die beroepsmatig in de media werkzaam zijn aan te moedigen en te steunen;
 4. Wereldmediadag te vieren als middel om het besef van de belangrijkheid van sociale communicatie te bevorderen en de communicatie-initiatieven van de Kerk te steunen.
Research

De strategieën van de Kerk op het gebied van sociale communicatie moeten gebaseerd zijn op de resultaten van grondige media-research die onderworpen is aan deskundige analyse en evaluatie. Het is belangrijk dat communicatie-onderzoek onderwerpen en thema's omvat die bijzonder belangrijk zijn voor de zending van de Kerk in het betrokken land of gebied. Een pastoraal plan voor sociale communicatie moet worden ontworpen:

 1. om instellingen van hogere studies, onderzoekcentra en universiteiten aan te moedigen zich bezig te houden met zowel toegepast als fundamenteel onderzoek op het gebied van communicatie-behoeften en zorgen van de Kerk en samenleving.
 2. om praktische wegen te vinden voor de interpretatie van actueel communicatie-onderzoek en de toepassing ervan op de zending van de Kerk;
 3. om lopende theologische reflectie op de processen en instrumenten van sociale communicatie en de rol ervan in Kerk en samenleving te steunen.

Document

Naam: AETATIS NOVAE
Pastorale instructie, twintig jaar na Communio et Progressio
Soort: Pauselijke Raad voor de Sociale Communicatiemiddelen
Auteur: Msgr. John P. Foley
Datum: 22 februari 1992
Copyrights: © 1992, Kerkelijk documentatie, jrg. 20, nr. 4 (1992), p. 3-20
Vert.: Hans Wagemans
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test