• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Op 11 oktober zullen Wij met zeer grote vreugde eigenhandig het Missiekruis uitreiken aan meerdere missionarissen, die, na hun dierbaar vaderland verlaten te hebben, de zware last op hun schouders hebben genomen om aan verre volkeren het licht van het Evangelie te brengen. Wij verlangen in de namiddag van dezelfde dag een bezoek te brengen aan de Janiculum om er, tezamen met het bestuur, professoren en studenten, onder gunstige vooruitzichten het eerste Eeuwfeest te vieren van de stichting van het Pauselijk Amerikaans College.

Ofschoon beide plechtigheden toevallig op dezelfde dag plaats vinden, hebben zij bijna een gelijke betekenis en bevestigen zij hetzelfde, n.l. dat de katholieke Kerk, bij al wat zij doet, steeds door een bovennatuurlijke geest wordt gedreven en geleid wordt door de beginselen en voorschriften van de eeuwige waarheid; en tevens dat al haar kinderen met grote edelmoedigheid en goede wil uit alle kracht bijdragen tot wederzijdse waardering, tot broederlijke eenheid onder de volkeren en tot een duurzame vrede.

Hoop voor de toekomst

Bewonderenswaardig is dan ook het schouwspel, door die jonge mensen geboden, die, na ontelbare moeilijkheden en bezwaren te hebben overwonnen, zich geheel aan God geven opdat ook andere mensen Christus zullen winnen Vgl. Fil. 3, 8 , hetzij in verre landen waar het licht van de waarheid nog niet is doorgedrongen, hetzij in die onmetelijke en onstuimige industriesteden waarin de koortsachtige bedrijvigheid van iedere dag zo vol gevaarlijke draaikolken is, dat het de zielen soms afstompt en als 't ware in de maalstroom van aardse goederen doet verzinken. Dit schouwspel nu van die edelmoedige jonge mensen is wel van die aard, dat het een goede hoop op gelukkiger tijden doet herrijzen. Door de lippen van hen, die reeds in leeftijd zijn gevorderd en die om dezelfde reden reeds zulks zware lasten hebben gedragen, wordt dit zo vurig gebed van de Prins der Apostelen uitgesproken: "Verleen aan Uw dienaars om met alle vrijmoedigheid het woord van God te verkondigen" Vgl. Hand. 4, 29

Wij wensen dat de apostolische arbeid van al deze mensen herhaaldelijk gedurende de komende oktobermaand in vurige smeekbeden aan de Allerheiligste Maagd Maria wordt aanbevolen.

Document

Naam: GRATA RECORDATIO
Over de Rozenkrans: het gebed voor de Kerk, de missies, internationale en sociale problemen
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 26 september 1959
Copyrights: © 1959, Katholiek Archief 14e jrg. nr. 40, p. 949-952
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test