• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In deze oktobermaand zal het een jaar geleden zijn, dat Onze Voorganger Pius XII roemrijker gedachtenis na een godvruchtig afsterven dit vergankelijke leven heeft verlaten dat Hij met zovele en zo grote voortreffelijke daden heeft gesierd.

Twintig dagen later zijn Wij, zonder verdiensten Onzerzijds, door een ondoorgrondelijk raadsbesluit van God, tot het Opperherderschap verheven.

Een voortdurende successie

Twee Opperpriesters schenen elkaar de hand te reiken om het Herderschap over de gehele kudde der Christenen als een heilig erfgoed over te dragen; en niet minder treffend openbaarde zich Hun herderlijke bezorgdheid, waardoor Zij uiting geven aan Hun vaderlijke liefde jegens alle volkeren.

Vormen deze beide gebeurtenissen, de een vol droefheid, de ander vol vreugde niet voor allen een duidelijk bewijs dat, terwijl alle menselijke dingen langzamerhand door uitputting afsterven, het Romeinse Pontificaat daarentegen in de loop der eeuwen ongedeerd alles overleeft, ofschoon ieder zichtbaar Hoofd van de katholieke Kerk na verloop van een bepaalde tijd, door het raadsbesluit van de Goddelijke Voorzienigheid vastgesteld, uit dit sterfelijk ballingsoord wordt weggeroepen?

Mogen dan ook alle christengelovigen, terwijl zij hun geest en hun hart zowel tot de overleden Paus Pius XII wenden als tot Zijn nederige Opvolger in wie beiden de H. Petrus Zijn voortdurend Opperherderschap uitoefent, ditzelfde smeekgebed tot God richten: "Dat Gij U gewaardigt de Paus en de gehele geestelijkheid in de heilige godsdienst te bewaren, wij bidden U, verhoor ons". Lit. v. alle Heiligen

Een oproep tot het bidden van de Rozenkrans

Op deze plaats willen Wij ook in herinnering brengen dat dezelfde onmiddellijke Voorganger van Ons in Zijn Encycliek "Paus Pius XII - Encycliek
Ingruentium malorum
Over het bidden van de Rozenkrans
(15 september 1951)
" de gehele christenheid op dezelfde wijze als Wij heeft aangespoord om vooral gedurende de maand oktober de H. Rozenkrans godvruchtig te bidden. Genoemde Encycliek bevat deze aanmoediging, die Wij gaarne herhalen: "Heft in nog groter vertrouwen Uw harten spontaan tot de Moeder van God, tot wie het Christenvolk in de uren des gevaars altijd zijn toevlucht gezocht heeft, omdat zij immers "tot oorzaak van de redding van heel het menselijk geslacht is gemaakt" H. IreneĆ¼s van Lyon, Tegen de ketters, Adversus Haereses. III, 22; Migne, P.G. VII, 959". Paus Pius XII, Encycliek, Over het bidden van de Rozenkrans, Ingruentium malorum (15 sept 1951), 6

Document

Naam: GRATA RECORDATIO
Over de Rozenkrans: het gebed voor de Kerk, de missies, internationale en sociale problemen
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 26 september 1959
Copyrights: © 1959, Katholiek Archief 14e jrg. nr. 40, p. 949-952
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test