• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
I.1

Het Tweede Vaticaans Concilie heeft uitdrukkelijk als geloofszekerheid vastgesteld, dat het ambtelijk of hiërarchische priesterschap niet alleen in rangorde, maar ook wezenlijk verschilt van het algemeen priesterschap van de gelovigen, en dat alleen de bisschoppen en de priesters de volmacht bezitten om het mysterie van de Eucharistie te voltrekken. Want ofschoon de gelovigen deelhebben aan één en hetzelfde priesterschap van Christus en zich verenigen in de eucharistische offergave, heeft alleen de priesterlijke bedienaar uit kracht van het Sacrament van het Priesterschap de volmacht om het eucharistische offer 'in de persoon van Christus' te voltrekken en in naam van heel het christenvolk op te dragen. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 10.17.26.28 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 7 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk, Christus Dominus (28 okt 1965), 15 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het leven en dienst van de priester, Presbyterorum Ordinis (7 dec 1965), 2.3 Vgl. H. Paus Paulus VI, Encycliek, Over de leer en de verering van de Heilige Eucharistie, Mysterium Fidei (3 sept 1965), 31

I.2

In de laatste jaren zijn echter opvattingen verbreid en zelfs af en toe in praktijk gebracht, die de hierboven vermelde leer van de Kerk loochenen en die zo het innerlijk leven van de Kerk schade berokkenen. Deze opvattingen, die op allerlei wijzen en met onderscheiden argumentaties naar voren worden gebracht, beginnen zelfs weerklank te vinden bij de gewone gelovigen hetzij op grond van de bewering, dat ze wetenschappelijk gefundeerd zouden zijn, hetzij op basis van het voorwendsel, dat alléén zo aan de noodzakelijke pastorale zorg en het sacramentele leven voor de christengemeenschappen voldaan zou kunnen worden.

I.3

De Heilige Congregatie voor de Geloofsleer wil derhalve in de geest van collegialiteit aan de bisschoppen met dit schrijven een hulp aanbieden en enige wezenlijke leerstellingen van de Kerk omtrent de bedienaar van de eucharistie naar voren brengen, zoals die door de levende traditie overgeleverd zijn, en zoals die ook in vroegere documenten van het kerkelijk leerambt tot uitdrukking kwamen. Hoewel de Heilige Congregatie voor de Geloofsleer de gehele beschouwing omtrent de leer over het priesterambt, zoals die door het Tweede Vaticaans Concilie naar voren is gebracht, veronderstelt bekend te zijn, vindt zij het in de huidige omstandigheden dringend noodzakelijk om het bijzondere en het wezenlijke van het priesterambt nog duidelijker uiteen te zetten.

Document

Naam: SACERDOTIUM MINISTERIALE
Aan de Bisschoppen van de Katholieke Kerk over bepaalde vragen betreffende de bediening van de Eucharistie
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Joseph Kardinaal Ratzinger
Datum: 6 augustus 1983
Copyrights: © 1983, Archief van Kerken jrg 38 nr 11, pag 17-20
Bewerkt: 4 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test