• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

1 Wij nu herinneren naderhand elkaar steeds daaraan, helpen al degenen die gebrek lijden, voor zover het in ons vermogen ligt, en blijven elkaar onderling voortdurend steunen.

2 En bij alle spijs die wij tot ons nemen prijzen wij de schepper van het heelal door Zijn Zoon Jezus Christus en door de Heilige Geest.

3 Op de dag die men zondag noemt wordt er een bijeenkomst gehouden van allen die in de steden of op het platteland wonen, waarbij de gedenkschriften van de apostelen of de werken van de profeten gelezen worden, zolang de tijd het toelaat.

4 Is de voorlezer opgehouden, dan spreekt de voorganger vervolgens in een toespraak vermanende woorden en wekt hij op al dat goede na te volgen.

5 Dan staan wij allen gezamenlijk op en zenden gebeden naar omhoog. En, zoals wij reeds eerder gezegd hebben, na beëindiging van het gebed wordt er brood, wijn en water aangeboden. De voorganger spreekt gebeden en dankzeggingen uit met alle bezielende kracht die in hem is en het volk stemt daarmee in door Amen te zeggen. Vervolgens vindt de uitdeling plaats, waarbij ieder een deel krijgt van de gaven waarover het dankgebed uitgesproken is. Aan de niet-aanwezigen wordt het naderhand gebracht, waarvoor de diakens zorg dragen.

6 De bemiddelden en wie daartoe genegen zijn, geven ieder naar eigen keuze wat ze willen en het zo bijeengebrachte wordt onder toezicht van de voorganger bewaard.

7 Deze ondersteunt daarmee wezen en weduwen alsmede hen, die tengevolge van ziekte of door een andere oorzaak gebrek lijden en de gevangenen en vreemdelingen die bij ons vertoeven. Kortom, zijn zorg strekt zich uit naar allen die in behoeftige omstandigheden verkeren.'

8 En op de zondag houden wij allen gezamenlijk onze bijeenkomst, omdat het de eerste dag is, waarop God het duister en de materie omgevormd en het geordend heelal geschapen heeft en verder omdat onze Verlosser Jezus Christus op diezelfde dag uit de doden is opgestaan. Op de dag immers vóór de Saturnusdag (zaterdag) kruisigden ze Hem en op de dag na Saturnusdag - dat is zondag - verscheen Hij aan Zijn apostelen en discipelen en onderrichtte hen in die zaken die wij ook aan u ter overweging hebben voorgelegd. 

Document

Naam: APOLOGIA CONTRA ANTONINUS PIUS
Eerste apologie
Soort: H. Justinus
Auteur: H. Justinus
Datum:
Copyrights: © Voorlopige en gedeeltelijke publicatie
Bewerkt: 19 augustus 2021

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test