• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Voor Pilatus heeft Christus verklaard, dat Hij "in de wereld gekomen was om getuigenis af te leggen van de waarheid" (Joh. 18, 37). De Christen moet zich dus "niet schamen van onze Heer te getuigen" (2 Tim. 1, 8). In omstandigheden die vragen dat men voor zijn geloof getuigt, moet de Christen er ondubbelzinnig voor uitkomen, naar het voorbeeld van Paulus voor zijn rechters. Hij moet "zich steeds beijveren altijd een zuiver geweten te hebben voor God en voor de mensen" (Hand. 24, 16).

De verplichting van de Christenen om actief deel te nemen aan het leven van de Kerk, brengt hen ertoe getuigen te worden van het Evangelie en van de verplichtingen die daaruit voortvloeien. Dit getuigenis is een geloofsoverdracht in woord en daad. Het getuigenis is een daad van rechtvaardigheid die de waarheid staaft of openbaart: Vgl. Mt. 18, 16
Alle Christengelovigen, waar zij ook leven, moeten door het voorbeeld van hun leven en door het getuigenis van het woord, de nieuwe mens tonen die ze door het Doopsel hebben aangedaan, en de kracht van de heilige Geest die hen door het Vormsel versterkt heeft. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de missie-activiteit van de Kerk, Ad Gentes Divinitus (7 dec 1965), 11

Het martelaarschap is het meest verheven getuigenis dat men van de waarheid van het geloof kan geven; het betekent een getuigenis dat reikt tot in de dood. De martelaar getuigt voor Christus, gestorven en verrezen, met wie hij door de liefde verbonden is. Hij getuigt van de waarheid van het christelijk geloof en de christelijke leer. Hij trotseert de dood in een houding van sterkte. "Laat me voedsel worden voor de wilde dieren. Door hen zal het mij gegeven zijn bij God te komen". H. Ignatius van Antiochië, Brief aan de Romeinen, Epistula ad Romanos. 4,1: SCh 10, 110

De Kerk heeft met de grootste zorg de herinneringen opgetekend en bewaard van hen die tot het uiterste zijn gegaan om van hun geloof te getuigen. Het zijn de handelingen van de martelaren. Ze vormen het archief van de waarheid, geschreven met letters van bloed:

De bekoorlijkheden van de aarde en de koninkrijken van de wereld zullen me niets baten. Voor mij is het beter te sterven met Christus (om me met Hem te verenigen), dan om te heersen tot de uiteinden der wereld. Hem zoek ik, die voor ons gestorven is; naar Hem verlang ik, die voor ons is opgewekt uit de doden. Mijn wedergeboorte is nabij... H. Ignatius van Antiochië, Brief aan de Romeinen, Epistula ad Romanos. 6,1-2: SCh 10, 114

Ik dank U omdat Gij mij waardig geacht hebt op deze dag en in dit uur in het getal der martelaren opgenomen te worden (...). God van trouw en van waarheid, Gij hebt uw belofte gehouden. Voor deze genade en voor alles loof en prijs ik U, en ik verheerlijk U door de eeuwige en hemelse hogepriester Jezus Christus, uw welbeminde Zoon. Door Hem, die met U is en met de Geest, betuig ik U eer, nu en in de komende eeuwen. Amen. H. Polycarpus van Smyrna, Martyrium Polycarpi. 14,2,3: PG 5,1040; SCh 10,228

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 15 december 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test