• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
"Instemmend met de leer van de heilige Schrift, de overlevering van de apostelen (... ) en met de eenstemmige opvatting van de Kerkvaders" Concilie van Trente, 7de Zitting - Decreet over de Sacramenten, Sessio VII - Decretum de Sacramentis (3 mrt 1547). vert. uit Lat., belijden wij dat "de Sacramenten van de nieuwe Wet ingesteld werden door onze Heer Jezus Christus". Concilie van Trente, 7de Zitting - Decreet over de Sacramenten, Sessio VII - Decretum de Sacramentis (3 mrt 1547), 1. vert. uit Lat.
De woorden en daden van Jezus gedurende zijn verborgen en zijn openbaar leven waren al heilzaam. Zij liepen vooruit op de kracht van zijn Paasmysterie. Zij kondigden aan wat Hij aan de kerk zou schenken, wanneer alles volbracht was, en zij bereidden hierop voor. De mysteries van het leven van Christus zijn de fundamenten van wat Christus voortaan door de bedienaars van zijn kerk in zijn Sacramenten verleent. Want "wat zichtbaar was in onze Verlosser is overgegaan in zijn Sacramenten." H. Paus Leo I de Grote, Sermones. 74,2, vert. uit Lat.
De Sacramenten zijn "krachten die uitgaan" van het lichaam van Christus Vgl. Lc. 5, 17 Vgl. Lc. 6, 19 Vgl. Lc. 8, 46 die altijd leeft en leven schenkt. Het zijn handelingen van de heilige Geest die werkzaam is in het lichaam dat de kerk is. Zij zijn "de meesterwerken van God" in het Nieuwe en eeuwige Verbond.
Door de Geest die haar "tot de volle waarheid brengt" (Joh. 16, 13), heeft de Kerk geleidelijk de schat ontdekt die zij van Christus gekregen heeft. En als trouwe beheerster van de goddelijke mysteries bracht zij de bediening ervan tot een grotere helderheid, zoals zij dit ook gedaan heeft voor de canon van de heilige Schrift en de geloofsleer. Vgl. Mt. 13, 52 Vgl. 1 Kor. 4, 1 Zo is de Kerk er in de loop van de eeuwen toe gekomen onder de liturgische vieringen er zeven te onderscheiden die in de eigenlijke zin van het woord Sacramenten zijn die door de Heer ingesteld werden.
De Sacramenten zijn "van de Kerk" in een dubbele zin: zij zijn "door haar" en "voor haar". Zij zijn "door de Kerk" omdat de Kerk het sacrament is van het handelen van Christus die in haar werkzaam is dankzij de zending van de heilige Geest. Zij zijn ook "voor de Kerk"; zij zijn de "Sacramenten die de Kerk maken" H. Augustinus, Over de Stad Gods, De Civitate Dei. 22,17 Vgl. H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. III, 64, 2, ad 3, vert. uit Lat. omdat zij, vooral in de Eucharistie, het mysterie van de gemeenschap met God die liefde is, één in drie personen, aan de mensen kenbaar maken en meedelen.
Omdat de Kerk samen met Christus, haar hoofd, "een enkele mystieke persoon" Paus Pius XII, Encycliek, Over het mystieke lichaam van Christus en over de vereniging die wij daarin bezitten met Christus, Mystici Corporis Christi (29 juni 1943). vert. uit Lat. vormt, handelt zij in de sacramenten als "een priesterlijke gemeen schap", "organisch uitgebouwd": 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 11. vert. uit Lat. door het Doopsel en het Vormsel wordt het priesterlijke volk in staat gesteld de liturgie te vieren; anderzijds worden bepaalde gelovigen, "die de heilige Wijding ontvangen, in Christus' naam aangesteld om door het woord en de goddelijke genade de kerk te weiden". 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 11. vert. uit Lat.
"Het gewijde ambt of het ambtelijk priesterschap" 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 10. vert. uit Lat. staat ten dienste van het gemeenschappelijk priesterschap dat voortkomt uit het doopsel. Het staat er borg voor dat het in de Sacramenten wel degelijk Christus is die door de heilige Geest ten bate van de Kerk handelt. De heilszending die door de Vader aan zijn mensgeworden Zoon werd toevertrouwd, wordt nu aan de apostelen en, door hen, aan hun opvolgers toevertrouwd: zij ontvangen de Geest van Jezus om in zijn naam en zijn persoon te handelen. Vgl. Joh. 20, 21-23 Vgl. Lc. 24, 47 Vgl. Mt. 28, 18-20 Zodoende is de gewijde bedienaar de sacramentele band die de liturgische handeling verbindt met wat de apostelen gezegd en gedaan hebben, en, door hen, met wat Christus, bron en fundament van de Sacramenten, gezegd en gedaan heeft.
Drie sacramenten, het Doopsel, het Vormsel en het Wijdingssacrament, verlenen naast de genade ook een sacramenteel merkteken of "zegel" waardoor de, christen deel heeft aan het priesterschap van Christus en deel uitmaakt van de kerk volgens verschillende levensstaten en functies. Deze gelijkvormigheid met Christus en de Kerk, door de Geest bewerkt, is onuitwisbaar: Concilie van Trente, 7de Zitting - Decreet over de Sacramenten, Sessio VII - Decretum de Sacramentis (3 mrt 1547), 9 zij blijft voor altijd in de christen bestaan als positieve aanleg voor de genade, als belofte en garantie van de goddelijke bescherming, als roeping tot de goddelijke eredienst en tot de dienst aan de Kerk. Deze Sacramenten kunnen dus nooit herhaald worden.
Christus heeft zijn apostelen uitgezonden, opdat zij "in zijn naam bekering tot vergiffenis van de zonden prediken onder alle volken" (Lc. 24, 47). "Maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest" (Mt. 28, 19). De zending om te dopen, de sacramentele zending dus, ligt vervat in de zending om het evangelie te verkondigen, omdat het sacrament voorbereid wordt door het woord van God en door het geloof dat instemt met dit woord:
Het Volk van God wordt op de allereerste plaats bijeengebracht door het woord van de levende God. (... ) De verkondiging van het woord is onontbeerlijk met name voor de bediening van de Sacramenten, die immers Sacramenten zijn van het geloof, dat uit het woord ontstaat en erdoor wordt gevoed. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het leven en dienst van de priester, Presbyterorum Ordinis (7 dec 1965), 4. vert. uit Lat.
"De Sacramenten hebben tot doel de heiliging van de mensen, de opbouw van het lichaam van Christus en tenslotte de eredienst die wij God moeten brengen; maar als tekenen dienen zij ook voor onderrichting. Niet alleen veronderstellen zij het geloof, maar zij voeden het, versterken het, brengen het tot uitdrukking door woorden en zaken; daarom worden zij dan ook Sacramenten van het geloof genoemd". 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 59. vert. uit Lat.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 15 december 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test